1 Sobre a especificación HTML 4

Índice

  1. Como se organiza a especificación
  2. Convencións usadas
    1. Elementos e atributos
    2. Notas e exemplos
  3. Agradecimentos
    1. Agradecimentos por esta versión
  4. Referéncia ao Copyright

1.1 Como se organiza a especificación

Esta especificación divide-se nas seguintes seccións:

Seccións 2 e 3: Introdución á HTML 4
A introdución descrebe o lugar da HTML no World Wide Web, a Rede Mundial, proporciona unha pequena história do desenvolvimento da HTML, realza o que se pode facer con HTML e fornece alguns consellos de deseño en HTML.

O breve tutorial de SGML proporciona-lles a quen o lean unha visión da relación entre a HTML e a SGML e fornece información básica sobre como se deben ler as Definicións de Tipo de Documento (DTD) da HTML.

Seccións 4 - 24: Manual de referéncia da HTML 4
A parte máis avultada do manual consiste na referéncia da linguaxe HTML, que define todos os elementos e atributos da linguaxe.

Este documento está organizado por temas e non pola gramática da HTML. Os temas agrupan-se en tres categorias: estrutura, apresentación e interactividade. Ainda que non sexa dodado dividir os construtos da HTML nestas tres categorias, o modelo reflecte a experiéncia do Grupo de Traballo da HTML de que separar a estrutura dun documento da sua apresentación produce documentos máis efectivos e doados de manter.

A referéncia da linguaxe consiste na seguinte información:

Apéndices
O primeiro apéndice contén información sobreas  alteracións desde a HTML3 para axudar-lles aos autores e implementadores na transición a HTML4 e alteracións desde a especificación de 18 de decembro de 1997 . O segundo apéndice contén notas sobre rendimento e implementación e tenciona fundamentalmente axudar-lles aos implementadores a crearen axentes de usuário para a HTML4.
Referéncias
Lista de referéncias de normativas e informativas.
Índices
Hai tres índices que fornecen un acceso rápido aos conceitos , elementos e atributos fundamentais.

1.2 Convencións usadas

Este documento foi escrito con dous tipos de leitores en mente: autores e implementadores. Esperamos que a especificación fornecerá-lles aos autores as ferramentas necesárias para escreber documentos eficientes, atractivos e acesíbeis sen expó-los en demasia aos detalles de implementación da HTML. Os implementadores, porén, deberian achar todo o necesário para construíren axentes de usuário que se axusten a ela.

Pode-se tomar a especificación de vários xeitos:

1.2.1 Elementos e atributos

Os nomes dos elementos van escritos en maiúsculas (p.ex.: BODY). Os nomes dos atributos van escritos en minúsculas (p.ex.: lang, onsubmit). Lembre que en HTML os nomes de elementos e atributos poden ir tanto en maiúsculas como en minúsculas; esta convención asume-se para facé-lo máis lexíbel.

Os nomes de elementos e atributos neste documento están etiquetados (marked up) e alguns axentes de usuário permitirán visualizá-los de xeito especial.

Cada definición dun atributo especifica o tipo do seu valor. Se o tipo permite vários valores posíbeis, a definición lista o conxunto de valores separados por unha barra vertical (|).

Após a información do tipo, cada definición dun atributo indica se os valores van en maiúsculas ou en minúsculas entre colchetes ("[]"). Consulte a sección sobre información sobre maiúsculas e minúsculas se precisar máis detalles.

1.2.2 Notas e exemplos

As notas informativas van realzadas para que destaquen sobre o texto que as rodea e alguns axentes de usuário poden mostrá-las de maneira diferente.

Todos os exemplos que ilustran un uso desaprovado marcan-se como "EXEMPLO DESAPROVADO". Os exemplos desaprovados incluen tamén solucións alternativas. Todos os exemplos que ilustran un uso ilegal marcan-se claramente como "EXEMPLO ILEGAL".

Os exemplos e notas están etiquetados ( marked up) e alguns axentes de usuario mostrarán-no dun xeito especial.

1.3 Agradecimentos

Grácias a toda a xente que axudou ao autor cos borradores que se convertiron na especificación da HTML4 e a todos os que enviaron suxestións e correccións.

Moitas grácias ao grupo de traballo da Iniciativa de Acesibilidade à Web (WAI HC group) polo seu traballo na mellora da acesibilidade do HTML e a T.V. Raman (Adobe) polo seu traballo pioneiro en desenvolver formas de acesibilidade.

Os autores desta especificación, os membros do Grupo de Traballo HTML do W3C , merecen o agradecimento polo exame rápido deste documento, os seus comentários construtivos e o seu duro traballo.: John D. Burger (MITRE), Steve Byrne (JavaSoft), Martin J. Dürst (University of Zurich), Daniel Glazman (Electricité de France), Scott Isaacs (Microsoft), Murray Maloney (GRIF), Steven Pemberton (CWI), Robert Pernett (Lotus), Jared Sorensen (Novell), Powell Smith (IBM), Robert Stevahn (HP), Ed Tecot (Microsoft), Jeffrey Veen (HotWired), Mike Wexler (Adobe), Misha Wolf (Reuters), e Lauren Wood (SoftQuad).

Grácias a Dan Connolly (W3C) polas suxestión rigorosas e úteis como editor a tempo partillado e guia solícito como presidente do Grupo de Traballo do HTML. Grácias a Sally Khudairi (W3C) polo teu traballo indispensábel nos comunicados de imprensa.

Grácias a David M. Abrahamson e a Roger Price pola leitura cuidadosa da especificación e polos comentários construtivos.

Grácias a Jan Kärrman, autor de html2ps por axudar tanto na versión Postscript da especificación.

De moita axuda, do W3C en Sophia-Antipolis, foron Janet Bertot, Bert Bos, Stephane Boyera, Daniel Dardailler, Yves Lafon, Håkon Lie, Chris Lilley, e Colas Nahaboo (Bull).

Por último, grácias a Tim Berners-Lee, sen quen nada disto teria sido posíbel.

1.3.1 Agradecimentos pola revisión actual

Moitas grácias a Shane McCarron por localizar grallas nesta revisión da especificación.

1.4 Referéncia ao Copyright

Para información sobre copyrights, consulte a W3C Intellectual Property Notice , a W3C Document Notice , e a W3C IPR Software Notice .