22 Definición de tipo de documento transicional

<!--
Esta é a DTD transicional de HTML 4.01, que inclue atributos e elementos
de apresentación que o W3C espera que desaparezan segundo vaia madurecendo
a aceitación das follas de estilo. Os autores deberian usar a DTD estrita
sempre que lles for posíbel, mais poden usar a DTD transicional quando se
requira a aceitación de atributos e elementos de apresentación.

A HTML 4 inclue mecanismos para follas de estilo, scripts, obxectos
embebidos, mellora na aceitación de texto na dirección esquerda a direita e
mescla de direccións e melloras nos formulários para mellor acesibilidade para
persoas con discapacidades.

Borrador: $Data: 1999/12/24 22:40:35 $

Autores:
Dave Raggett <dsr@w3.org>
Arnaud Le Hors <lehors@w3.org>
Ian Jacobs <ij@w3.org>

Hai máis información disponíbel en inglés sobre a HTML 4.01 en:

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224 A especificación da HTML 4.01 inclue restricións sintácticas adicionais que non se poden expresar dentro das DTD. --> <!ENTITY % HTML.Version "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
-- Uso típico:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>

O URI que se usa como identificador do sistema co identificador público permite
que o axente de usuário baixe os conxuntos de entidades DTD segundo os necesite.

O FPI para a DTD estrita de HTML 4.01 é:

"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

Esta versión da DTD estrita é:

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/strict.dtd

Os autores deberian usar a DTD estrita a non ser que necesitaren
o control de apresentación para axentes de usuário que non aceiten (adecuadamente)
as follas de estilo.

Se estiver a escreber un documento que inclua molduras, use
o FPI seguinte:

"-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"

Esta versión da DTD de grupos de molduras é:

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/frameset.dtd

Use os seguintes URI (relativos) para se referir às
definicións de DTD e entidades desta especificación:
"strict.dtd"
"loose.dtd"
"frameset.dtd"
"HTMLlat1.ent"
"HTMLsymbol.ent"
"HTMLspecial.ent"

-->

<!--================== Nomes importados ====================================-->
<!-- Cámbio de rasgos para os documentos de grupo de molduras -->
<!ENTITY % HTML.Frameset "IGNORE">

<!ENTITY % ContentType "CDATA"
-- tipo de médio, como se indica en [RFC2045] --> <!ENTITY % ContentTypes "CDATA"
-- lista separada por vírgulas de tipos de médios, como se indica en[RFC2045] --> <!ENTITY % Charset "CDATA"
-- unha codificación de caracteres, como se indica en[RFC2045] --> <!ENTITY % Charsets "CDATA"
-- unha lista separada por espazos de codificacións de caracteres, como se indica en[RFC2045] --> <!ENTITY % LanguageCode "NAME"
-- un código de idioma, como se indica en[RFC1766] --> <!ENTITY % Character "CDATA"
-- un carácter único de[ISO10646]
-->

<!ENTITY % LinkTypes "CDATA"
-- Lista separada por espazos de tipos de vínculos
-->

<!ENTITY % MediaDesc "CDATA"
-- lista simples ou separada por vírgulas de descritores de médios
-->

<!ENTITY % URI "CDATA"
-- un Identificador uniforme de recursos,
ver [URI] --> <!ENTITY % Datetime "CDATA" -- información de data e hora. formato de data ISO -->


<!ENTITY % Script "CDATA" -- expresión de script -->

<!ENTITY % StyleSheet "CDATA" -- dados de folla de estilo -->

<!ENTITY % FrameTarget "CDATA" -- mostrar nesta moldura -->


<!ENTITY % Text "CDATA">


<!-- Entidades paramétricas -->

<!ENTITY % head.misc "SCRIPT|STYLE|META|LINK|OBJECT" -- elementos do cabezallo repetíbeis -->

<!ENTITY % heading "H1|H2|H3|H4|H5|H6">

<!ENTITY % list "UL | OL | DIR | MENU">

<!ENTITY % preformatted "PRE">

<!ENTITY % Color "CDATA" -- unha cor usando sRGB (vermello-verde-azul>): #RRGGBB como valores hexadecimais -->

<!-- Tamén hai 16 nomes de cores ben coñecidos cos seus valores sRGB:

Negro = #000000 Verde = #008000
Prata = #C0C0C0 Lima = #00FF00
Gris = #808080 Oliva = #808000
Branco = #FFFFFF Amarelo = #FFFF00
Marrón = #800000 Azul marino = #000080
Vermello = #FF0000 Azul = #0000FF
Violeta = #800080 Azul verdoso = #008080
Fúcsia = #FF00FF Aguamarina = #00FFFF
-->

<!ENTITY % bodycolors "
bgcolor %Color; #IMPLIED -- cor de fondo do documento --
text %Color; #IMPLIED -- cor do texto do documento --
link %Color; #IMPLIED -- cor dos vínculos --
vlink %Color; #IMPLIED -- cor dos vínculos visitaddos --
alink %Color; #IMPLIED -- cor dos vínculos seleccionados --
">

<!--================ Entidades memotécnicas de caracteres =========================-->

<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC
"-//W3C//ENTITIES Latin1//EN//HTML"
"HTMLlat1.ent">
%HTMLlat1; <!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC
"-//W3C//ENTITIES Symbols//EN//HTML"
"HTMLsymbol.ent">
%HTMLsymbol; <!ENTITY % HTMLspecial PUBLIC
"-//W3C//ENTITIES Special//EN//HTML"
"HTMLspecial.ent">
%HTMLspecial; <!--=================== Atributos xenéricos ===============================--> <!ENTITY % coreattrs "id ID #IMPLIED -- identificador único para todo o documento --
class CDATA #IMPLIED -- lista de clases separada por espazos --
style %StyleSheet; #IMPLIED -- información de estilo asociado --
title %Text; #IMPLIED -- título consultivo --"
>

<!ENTITY % i18n "lang %LanguageCode; #IMPLIED -- código de idioma --
dir (ltr|rtl) #IMPLIED -- dirección do texto débil ou neutro --"
>

<!ENTITY % events "onclick %Script; #IMPLIED -- fixo-se clic sobre un botón do ponteiro --
ondblclick %Script; #IMPLIED -- fixo-se dobre clic sobre un botón do ponteiro--
onmousedown %Script; #IMPLIED -- premeu-se un botón do ponteiro --
onmouseup %Script; #IMPLIED -- soltou-se un botón do ponteiro --
onmouseover %Script; #IMPLIED -- moveu-se un ponteiro --
onmousemove %Script; #IMPLIED -- moveu-se un ponteiro para o interior --
onmouseout %Script; #IMPLIED -- moveu-se para fora un ponteiro --
onkeypress %Script; #IMPLIED -- premeu-se unha tecla e soltou-se --
onkeydown %Script; #IMPLIED -- premeu-se unha tecla --
onkeyup %Script; #IMPLIED -- soltou-se unha tecla --"
>

<!-- Cámbio de rasgos reservado -->
<!ENTITY % HTML.Reserved "IGNORE">

<!-- Os atributos seguintes están reservados para un posíbel uso futuro -->
<![ %HTML.Reserved; [
<!ENTITY % reserved "datasrc %URI; #IMPLIED -- unha Fonte de Dados simples ou tabular --
datafld CDATA #IMPLIED -- o nome da propriedade ou coluna --
dataformatas (plaintext|html) texto simples -- texto ou html --"
>
]]>

<!ENTITY % reserved "">

<!ENTITY % attrs "%coreattrs; %i18n; %events;">

<!ENTITY % align "align (left|center|right|justify) #IMPLIED"
-- por omisión é esquerda para parágrafos ltr, e direita para ltr --
>

<!--=================== Código do texto ======================================-->

<!ENTITY % fontstyle "TT | I | B | U | S | STRIKE | BIG | SMALL">

<!ENTITY % phrase "EM | STRONG | DFN | CODE |
SAMP | KBD | VAR | CITE | ABBR | ACRONYM" >

<!ENTITY % special "A | IMG | APPLET | OBJECT | FONT | BASEFONT | BR | SCRIPT | MAP | Q | SUB | SUP | SPAN | BDO | IFRAME"> <!ENTITY % formctrl "INPUT | SELECT | TEXTAREA | LABEL | BUTTON">

<!-- %inline; cobre elementos na liña ou "a nível de texto" -->
<!ENTITY % inline "#PCDATA | %fontstyle; | %phrase; | %special; | %formctrl;">

<!ELEMENT (%fontstyle;|%phrase;) - - (%inline;)*>
<!ATTLIST (%fontstyle;|%phrase;)
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!ELEMENT (SUB|SUP) - - (%inline;)* -- superíndice, superíndice -->
<!ATTLIST (SUB|SUP)
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!ELEMENT SPAN - - (%inline;)* -- contentor xenérico de linguaxe ou estilo -->
<!ATTLIST SPAN
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
%reserved; -- reservado para un posíbel uso futuro --
>

<!ELEMENT BDO - - (%inline;)* -- anulación da bidireccionalidade da internacionalización (I18N BiDi) -->
<!ATTLIST BDO
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
lang %LanguageCode; #IMPLIED -- código de idioma --
dir (ltr|rtl) #REQUIRED -- direccionalidade --
>

<!ELEMENT BASEFONT - O EMPTY -- tamaño da letra base -->
<!ATTLIST BASEFONT
id ID #IMPLIED -- identificador único para todo o documento --
size CDATA #REQUIRED -- tamaño de letra base para os elementos FONT --
color %Color; #IMPLIED -- cor do texto --
face CDATA #IMPLIED -- lista de tipos de nomes de tipos de letra separados por vírgulas --
>

<!ELEMENT FONT - - (%inline;)* -- cámbio detipo de letra local -->
<!ATTLIST FONT
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
%i18n; -- idioma, idrección --
size CDATA #IMPLIED -- [+|-]nn p.ex.: tamaño="+1", tamaño="4" --
color %Color; #IMPLIED -- cor do texto --
face CDATA #IMPLIED -- lista de tipos de nomes de tipos de letra separados por vírgulas --
>

<!ELEMENT BR - O EMPTY -- salto de liña forzado -->
<!ATTLIST BR
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
clear (left|all|right|none) none -- control do fluxo do texto --
>

<!--================== modelo de conteúdo HTML ===============================-->

<!--
HTML ten dous modelos de conteúdo básicos:

%inline; elementos a nível de carácter e cadeas de texto
%block; elementos ao nível do bloco, p.ex. parágrafos e listas
-->

<!ENTITY % block "P | %heading; | %list; | %preformatted; | DL | DIV | CENTER |
NOSCRIPT | NOFRAMES | BLOCKQUOTE | FORM | ISINDEX | HR |
TABLE | FIELDSET | ADDRESS">

<!ENTITY % flow "%block; | %inline;">

<!--=================== Corpo do documento ====================================-->

<!ELEMENT BODY O O (%flow;)* +(INS|DEL) -- corpo do documento -->
<!ATTLIST BODY
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
onload %Script; #IMPLIED -- the document has been loaded --
onunload %Script; #IMPLIED -- o documento foi retirado --
background %URI; #IMPLIED -- mosaico de textura para o fondo do documento --
%bodycolors; -- bgcolor, text, link, vlink, alink --
>

<!ELEMENT ADDRESS - - ((%inline;)|P)* -- información sobre o autor -->
<!ATTLIST ADDRESS
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!ELEMENT DIV - - (%flow;)* -- contentor xenérico de linguaxe ou estilo -->
<!ATTLIST DIV
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
%align; -- aliñamento, aliñamento do texto --
%reserved; -- reservado para un posíbel uso futuro --
>

<!ELEMENT CENTER - - (%flow;)* -- abreviatura de DIV align=center -->
<!ATTLIST CENTER
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!--================== O elemento áncora ================================-->

<!ENTITY % Shape "(rect|circle|poly|default)">
<!ENTITY % Coords "CDATA" -- lista de lonxitudes separada por vírgulas -->

<!ELEMENT A - - (%inline;)* -(A) -- áncora -->
<!ATTLIST A
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
charset %Charset; #IMPLIED -- codificación de caracteres do recurso vinculado --
type %ContentType; #IMPLIED -- tipo de conteúdo consultivo --
name CDATA #IMPLIED -- final de vínculo con nome --
href %URI; #IMPLIED -- URI de recurso vinculado --
hreflang %LanguageCode; #IMPLIED -- código de idioma --
target %FrameTarget; #IMPLIED -- mostrar nesta moldura --
rel %LinkTypes; #IMPLIED -- tipos de vínculos directos --
rev %LinkTypes; #IMPLIED -- tipos de vínculos inversos --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de aceso --
shape %Shape; rect -- para usar con mapas de imaxes do lado do cliente --
coords %Coords; #IMPLIED -- para usar con mapas de imaxes do lado do servidor --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
>

<!--================== Mapas de imaxes do lado do cliente ============================-->

<!-- Estes poden-se colocar no mesmo documento ou agrupadas nun
documento separado, ainda que isto non se usa ainda moito -->

<!ELEMENT MAP - - ((%block;) | AREA)+ -- mapa de imaxes do lado do cliente -->
<!ATTLIST MAP
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #REQUIRED -- para referéncia por usemap --
>

<!ELEMENT AREA - O EMPTY -- área de mapa de imaxes do lado do cliente -->
<!ATTLIST AREA
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
shape %Shape; rect -- controla a interpretación das coordenadas --
coords %Coords; #IMPLIED -- lista de lonxidtudes separadas por vírgulas --
href %URI; #IMPLIED -- URI de recurso vinculado --
target %FrameTarget; #IMPLIED -- mostrar nesta moldura --
nohref (nohref) #IMPLIED -- esta rexión non ten acción --
alt %Text; #REQUIRED -- descrición breve --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
>

<!--================== O elemento LINK ==================================-->

<!--
Os valores de relación poden-se usar en princípio:

a) para barras de ferramentas e de menus específicas do documento cando se
usaren co elemento LINK no cabezallo do documento, p.ex.:
início, índice, anterior, seguinte, índice de matérias, fin, axuda
b) para vincular cunha folla de estilo separada (rel=stylesheet)
c) para facer un vínculo a un script (rel=script)
d) polas follas de estilo para controlar como se mostran as coleccións de
nodos html en documentos impresos
e) para facer un vínculo a unha versión imprimíbel deste documento,
p.ex., unha versión en postscript ou pdf (rel=alternate media=print)
-->

<!ELEMENT LINK - O EMPTY -- un vínculo independente do meio -->
<!ATTLIST LINK
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
charset %Charset; #IMPLIED -- ccodificación de caracteres do recurso vinculado --
href %URI; #IMPLIED -- URI do recurso vinculado --
hreflang %LanguageCode; #IMPLIED -- código de idioma --
type %ContentType; #IMPLIED -- tipo de conteúdo consultivo --
rel %LinkTypes; #IMPLIED -- tipos de vínculos directos --
rev %LinkTypes; #IMPLIED -- tipos de vínculos inversos --
media %MediaDesc; #IMPLIED -- para mostrar nestes meios --
target %FrameTarget; #IMPLIED -- mostrar nesta moldura --
>

<!--=================== Imaxes ===========================================-->

<!-- Lonxitudes definidas en DTD estrita para recheo de cela/espaciado entre celas -->
<!ENTITY % Length "CDATA" -- nn para pontos (píxeis) ou nn% para lonxitude percentual -->
<!ENTITY % MultiLength "CDATA" -- ponto, percentaxe ou relativa -->

<![ %HTML.Frameset; [
<!ENTITY % MultiLengths "CDATA" -- lista de lonxitudes múltiplas separadas por vírgulas -->
]]>

<!ENTITY % Pixels "CDATA" -- inteiro que representa a lonxitude en pontos -->

<!ENTITY % IAlign "(top|middle|bottom|left|right)" -- center? -->

<!-- Para evitar problemas con axentes de usuário que usen só texto, asi
como para facer o conteúdo das imaxes comprensíbel e navegável
para usuários con axentes de usuário non visuais, deberá fornecer
unha descrición con ALT e evitar mapas de imaxes do lado do servidor -->
<!ELEMENT IMG - O EMPTY -- Imaxe embebida -->
<!ATTLIST IMG
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
src %URI; #REQUIRED -- URI da imaxe a embeber --
alt %Text; #REQUIRED -- shdescrición breve --
longdesc %URI; #IMPLIED -- vínculo a descrición longa
(complementa alt) --
name CDATA #IMPLIED -- nome da imaxe para scripts --
height %Length; #IMPLIED -- anular a altura --
width %Length; #IMPLIED -- anular o ancho --
usemap %URI; #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do cliente --
ismap (ismap) #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do servidor --
align %IAlign; #IMPLIED -- aliñamento vertical ou horizontal --
border %Pixels; #IMPLIED -- vincular o ancho de borde --
hspace %Pixels; #IMPLIED -- mancha tipográfica horizontal --
vspace %Pixels; #IMPLIED -- mancha tipográfica vertical --
>

USEMAP aponta para un elemento MAP que pode estar neste documento
ou nun documento externo, ainda que o último non se usa moito -->

<!--==================== OBXECTO ======================================-->
<!--
OBJECT usa-se para incrustar obxectos como parte das páxinas HTML
Os elementos PARAM deberian preceder outro conteúdo. O modelo de conteúdo mixto
da SGML tecnicalmente imposibilita que isto se especifique formalmente ...
-->

<!ELEMENT OBJECT - - (PARAM | %flow;)*
-- obxecto embebido xenérico -->
<!ATTLIST OBJECT
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
declare (declare) #IMPLIED -- declarar unha flag mais non a crear --
classid %URI; #IMPLIED -- identifica unha implementación --
codebase %URI; #IMPLIED -- URI base para classid, data, archive--
data %URI; #IMPLIED -- referéncia aos dados dun obxecto --
type %ContentType; #IMPLIED -- tipo de conteúdo para os dados --
codetype %ContentType; #IMPLIED -- tipo de conteúdo para o código --
archive CDATA #IMPLIED -- lista de URI separados por espazos --
standby %Text; #IMPLIED -- mensaxe para mostrar mentres se está a carregar --
height %Length; #IMPLIED -- anular a altura --
width %Length; #IMPLIED -- anular o ancho --
usemap %URI; #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do cliente --
name CDATA #IMPLIED -- enviar como parte dun formulário --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
align %IAlign; #IMPLIED -- aliñamento vertical ou horizontal --
border %Pixels; #IMPLIED -- vincular o ancho de borde --
hspace %Pixels; #IMPLIED -- mancha tipográfica horizontal --
vspace %Pixels; #IMPLIED -- mancha tipográfica vertical--
%reserved; -- reservado para un posíbel uso futuro --
>

<!ELEMENT PARAM - O EMPTY -- valor de propriedade con nome -->
<!ATTLIST PARAM
id ID #IMPLIED -- identificador único para todo o documento --
name CDATA #REQUIRED -- nome da propriedade --
value CDATA #IMPLIED -- valor da propriedade --
valuetype (DATA|REF|OBJECT) DATA -- Como interpretar o valor --
type %ContentType; #IMPLIED -- tipo de conteúdo para o valor
cando valuetype=ref --
>

<!--=================== APPLET Java ==================================-->
<!--
Un dos atributos de código ou obxecto debe estar presente.
Coloque os elementos PARAM antes do resto do conteúdo.
-->
<!ELEMENT APPLET - - (PARAM | %flow;)* -- applet Java -->
<!ATTLIST APPLET
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
codebase %URI; #IMPLIED -- URI base opcional para o applet --
archive CDATA #IMPLIED -- lista de arquivos separados por vírgulas --
code CDATA #IMPLIED -- ficheiro de clases de applets --
object CDATA #IMPLIED -- ficheiro de applet serializado --
alt %Text; #IMPLIED -- descrición breve --
name CDATA #IMPLIED -- permite que os applets se atopen os uns aos outros --
width %Length; #REQUIRED -- ancho inicial --
height %Length; #REQUIRED -- altura inicial --
align %IAlign; #IMPLIED -- aliñamento vertical ou horizontal --
hspace %Pixels; #IMPLIED -- tipo de conteúdo para o valor --
vspace %Pixels; #IMPLIED -- mancha tipográfica vertical --
>

<!--=================== Regra horizontal ==================================-->

<!ELEMENT HR - O EMPTY -- regra horizontal -->
<!ATTLIST HR
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
align (left|center|right) #IMPLIED
noshade (noshade) #IMPLIED
size %Pixels; #IMPLIED
width %Length; #IMPLIED
>

<!--=================== Parágrafos =======================================-->

<!ELEMENT P - O (%inline;)* -- parágrafo -->
<!ATTLIST P
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
%align; -- aliñamento, aliñamento do texto --
>

<!--=================== Títulos =========================================-->

<!--
Hai seis níveis de títulos, de H1 (o máis importante)
a H6 (o menos importante).
-->

<!ELEMENT (%heading;) - - (%inline;)* -- título -->
<!ATTLIST (%heading;)
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
%align; -- aliñamento, aliñamento do texto --
>

<!--=================== Texto pré-formatado ================================-->

<!-- exclui o código para as imaxes e alteracións no tamaño da letra -->
<!ENTITY % pre.exclusion "IMG|OBJECT|APPLET|BIG|SMALL|SUB|SUP|FONT|BASEFONT">

<!ELEMENT PRE - - (%inline;)* -(%pre.exclusion;) -- texto pré-formatado -->
<!ATTLIST PRE
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
width NUMBER #IMPLIED
>

<!--===================== Citacións na liña ==================================-->

<!ELEMENT Q - - (%inline;)* -- citación breve na liña -->
<!ATTLIST Q
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
cite %URI; #IMPLIED -- URI de documento de orixe ou mensaxe --
>

<!--=================== Citacións de bloco ================================-->

<!ELEMENT BLOCKQUOTE - - (%flow;)* -- citación longa -->
<!ATTLIST BLOCKQUOTE
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
cite %URI; #IMPLIED -- UURI de documento de orixe ou mensaxe --
>

<!--=================== Texto inserido/eliminado ============================-->


<!-- INS/DEL tratan-se por inclusión en BODY -->
<!ELEMENT (INS|DEL) - - (%flow;)* -- texto inserido, texto eliminado -->
<!ATTLIST (INS|DEL)
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
cite %URI; #IMPLIED -- información sobre a razón do cámbio --
datetime %Datetime; #IMPLIED -- data e hora do cámbio --
>

<!--=================== Listas ============================================-->

<!-- listas de definicións - DT para o termo, DD para a sua definición -->

<!ELEMENT DL - - (DT|DD)+ -- lista de definicións -->
<!ATTLIST DL
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
compact (compact) #IMPLIED -- espaciado reducido entre os elementos --
>

<!ELEMENT DT - O (%inline;)* -- termo da definición -->
<!ELEMENT DD - O (%flow;)* -- descrición da definición -->
<!ATTLIST (DT|DD)
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!-- Listas ordenadas (OL) Estilo de numeración

1 números arábigos 1, 2, 3, ...
a minúsculas a, b, c, ...
A maiúsculas A, B, C, ...
i romanos minúsculos i, ii, iii, ...
I romanos maiúsculos I, II, III, ...

O estilo aplica-se ao número de secuéncia que por omisión
pasa a ser o 1 para o primeiro elemento nunha lista ordenada.

Isto non se pode expresar directamente en SGML debido à multiplicidade de casos.
-->

<!ENTITY % OLStyle "CDATA" -- limitado a: "(1|a|A|i|I)" -->

<!ELEMENT OL - - (LI)+ -- lista ordenada -->
<!ATTLIST OL
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
type %OLStyle; #IMPLIED -- estilo de numeración --
compact (compact) #IMPLIED -- espaciado reducido entre elementos --
start NUMBER #IMPLIED -- número inicial da secuéncia --
>

<!-- Listas sen ordenar (UL) con imaxes -->
<!ENTITY % ULStyle "(disc|square|circle)">

<!ELEMENT UL - - (LI)+ -- lista sen ordenar -->
<!ATTLIST UL
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
type %ULStyle; #IMPLIED -- estilo de imaxe --
compact (compact) #IMPLIED -- espaciado reducido entre elementos --
>

<!ELEMENT (DIR|MENU) - - (LI)+ -(%block;) -- lista de directórios, lista de menus -->
<!ATTLIST DIR
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
compact (compact) #IMPLIED -- espaciado reducido entre elementos --
>
<!ATTLIST MENU
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
compact (compact) #IMPLIED -- espaciado reducido entre elementos --
>

<!ENTITY % LIStyle "CDATA" -- constrained to: "(%ULStyle;|%OLStyle;)" -->

<!ELEMENT LI - O (%flow;)* -- elemento da lista -->
<!ATTLIST LI
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
type %LIStyle; #IMPLIED -- estilo de elemento da lista --
value NUMBER #IMPLIED -- reiniciar o número da secuéncia --
>

<!--================ Formulários ===============================================-->
<!ELEMENT FORM - - (%flow;)* -(FORM) -- formulário interactivo -->
<!ATTLIST FORM
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
action %URI; #REQUIRED -- procesador de formulários do lado do servidor --
method (GET|POST) GET -- método HTTP usado para enviar o formulário --
enctype %ContentType; "application/x-www-form-urlencoded"
accept %ContentTypes; #IMPLIED -- lista de tipos MIME para enviar ficheiros --
name CDATA #IMPLIED -- nome do formulário para os scripts --
onsubmit %Script; #IMPLIED -- enviou-se o formulário --
onreset %Script; #IMPLIED -- limpou-se o formulário --
target %FrameTarget; #IMPLIED -- mostrar nesta moldura --
accept-charset %Charsets; #IMPLIED -- lista de conxuntos de caracteres aceitados --
>

<!-- Cada etiqueta non debe conter máis de UN campo -->
<!ELEMENT LABEL - - (%inline;)* -(LABEL) -- texto de etiqueta de campo de formulário -->
<!ATTLIST LABEL
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
for IDREF #IMPLIED -- equivale ao valor ID do campo --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
>

<!ENTITY % InputType "(TEXT | PASSWORD | CHECKBOX | RADIO | SUBMIT | RESET | FILE | HIDDEN | IMAGE | BUTTON)" > <!-- nome de atributo requerido por todos, exceito submit e reset --> <!ELEMENT INPUT - O EMPTY -- control de formulário -->
<!ATTLIST INPUT
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
type %InputType; TEXT -- que tipo de control se necesita --
name CDATA #IMPLIED -- enviar como parte do formulário --
value CDATA #IMPLIED -- especificar para botóns de rádio e cadros de verificación --
checked (checked) #IMPLIED -- para botóns de rádio e cadros de verificación --
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
readonly (readonly) #IMPLIED -- para texto e contrasinais --
size CDATA #IMPLIED -- específico de cada tipo de campo --
maxlength NUMBER #IMPLIED -- número máximo de caracteres para os campos de texto --
src %URI; #IMPLIED -- para campos con imaxes --
alt CDATA #IMPLIED -- descrición abreviada --
usemap %URI; #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do cliente --
ismap (ismap) #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do servidor --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
onselect %Script; #IMPLIED -- seleccionou-se texto --
onchange %Script; #IMPLIED -- mudou o valor do elemento --
accept %ContentTypes; #IMPLIED -- lista de tipos MIME para enviar ficheiros --
align %IAlign; #IMPLIED -- aliñamento horizontal ou vertical --
%reserved; -- reservado par un posíbel uso futuro --
>

<!ELEMENT SELECT - - (OPTGROUP|OPTION)+ -- selector de opcións -->
<!ATTLIST SELECT
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #IMPLIED -- nome do campo --
size NUMBER #IMPLIED -- filas visíbeis --
multiple (multiple) #IMPLIED -- por omisión é selección simples --
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
onchange %Script; #IMPLIED -- mudou o valor do elemento --
%reserved; -- reservado par un posíbel uso futuro --
>

<!ELEMENT OPTGROUP - - (OPTION)+ -- grupo de opcións -->
<!ATTLIST OPTGROUP
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
label %Text; #REQUIRED -- para uso en menus hierárquicos --
>

<!ELEMENT OPTION - O (#PCDATA) -- escolla seleccionábel -->
<!ATTLIST OPTION
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
selected (selected) #IMPLIED
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
label %Text; #IMPLIED -- para uso en menus hierárquicos --
value CDATA #IMPLIED -- por omisión, o conteúdo do elemento --
>

<!ELEMENT TEXTAREA - - (#PCDATA) -- campo de texto en várias liñas -->
<!ATTLIST TEXTAREA
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #IMPLIED
rows NUMBER #REQUIRED
cols NUMBER #REQUIRED
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
readonly (readonly) #IMPLIED
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
onselect %Script; #IMPLIED -- seleccionou-se texto --
onchange %Script; #IMPLIED -- mudou o valor do elemento --
%reserved; -- reservado par un posíbel uso futuro --
>

<!--
#PCDATA está pararesolver o problema do conteúdo mixto,
a especificación di que aqui só se permiten espazos en branco!
-->
<!ELEMENT FIELDSET - - (#PCDATA,LEGEND,(%flow;)*) -- grupo de contróis do formulário -->
<!ATTLIST FIELDSET
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!ELEMENT LEGEND - - (%inline;)* -- lexenda do grupo de contróis -->
<!ENTITY % LAlign "(top|bottom|left|right)">

<!ATTLIST LEGEND
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
align %LAlign; #IMPLIED -- relativo ao grupo de campos --
>

<!ELEMENT BUTTON - -
(%flow;)* -(A|%formctrl;|FORM|ISINDEX|FIELDSET|IFRAME)
-- botón -->
<!ATTLIST BUTTON
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #IMPLIED
value CDATA #IMPLIED -- remeter ao servidor ao enviar --
type (button|submit|reset) submit -- para usar como botón de formulário --
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
%reserved; -- reservado para un posíbel uso futuro --
>

<!--======================= Tabelas =======================================-->

<!-- Padrón de tabelas HTML IETF, ver [RFC1942] -->

<!--
O atributo BORDER determina o ancho da moldura que rodea a
tabela. As unidades por omisión son pontos da pantalla.

O atributo FRAME especifica que partes da moltura que rodea a
haberia que mostrar. Os valores non son os mesmos que os de
CALS para evitar un conflito de nomes co atributo VALIGN.

O valor "border" inclue-se por compatibilidade para trás con
<TABLE BORDER>, que produce frame=border e border=implied
Para <TABLE BORDER=1> obten-se border=1 e frame=implied. Neste
caso, resulta apropriado tratar isto como frame=border por compatibilidade
para trás cos navegadores existentes.
-->
<!ENTITY % TFrame "(void|above|below|hsides|lhs|rhs|vsides|box|border)">

<!--
O atributo RULES define que liñas se han de deseñar entre as celas:

Se RULES estiver ausente, entón asuma:
"none" se BORDER estiver ausente ou BORDER=0; en caso contrário, "all"
-->

<!ENTITY % TRules "(none | groups | rows | cols | all)">

<!-- colocación horizontal da tabela con relación ao documento -->
<!ENTITY % TAlign "(left|center|right)">

<!-- atributos de aliñamento horizontal para os conteúdos das celas -->
<!ENTITY % cellhalign "align (left|center|right|justify|char) #IMPLIED
char %Character; #IMPLIED -- carácter de aliñamento, p.ex.: char=':' --
charoff %Length; #IMPLIED -- separación do carácter de aliñamento --"
>

<!-- atributos de aliñamento vertical para os conteúdos das celas -->
<!ENTITY % cellvalign "valign (top|middle|bottom|baseline) #IMPLIED"
>

<!ELEMENT TABLE - -
(CAPTION?, (COL*|COLGROUP*), THEAD?, TFOOT?, TBODY+)>
<!ELEMENT CAPTION - - (%inline;)* -- título de tabela -->
<!ELEMENT THEAD - O (TR)+ -- cabezallo de tabela -->
<!ELEMENT TFOOT - O (TR)+ -- rodapé de tabela -->
<!ELEMENT TBODY O O (TR)+ -- corpo de tabela -->
<!ELEMENT COLGROUP - O (COL)* -- grupo de colunas de tabela -->
<!ELEMENT COL - O EMPTY -- coluna de tabela -->
<!ELEMENT TR - O (TH|TD)+ -- fila de tabela -->
<!ELEMENT (TH|TD) - O (%flow;)* -- cela de cabezallo de tabela, cela de dados de tabela-->

<!ATTLIST TABLE -- elemento de tabela --
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
summary %Text; #IMPLIED -- propósito/estrutura para saída de voz--
width %Length; #IMPLIED -- ancho de tabela --
border %Pixels; #IMPLIED -- controla o ancho da moldura arredor da tabela --
frame %TFrame; #IMPLIED -- que partes da moldura mostrar --
rules %TRules; #IMPLIED -- liñas entre filas e colunas --
cellspacing %Length; #IMPLIED -- espaciado entre celas --
cellpadding %Length; #IMPLIED -- espaciado dentro das celas --
align %TAlign; #IMPLIED -- table position relative to window --
bgcolor %Color; #IMPLIED -- background color for cells --
%reserved; -- reservado para un posíbel uso futuro --
datapagesize CDATA #IMPLIED -- reservado para un posíbel uso futuro --
>

<!ENTITY % CAlign "(top|bottom|left|right)">

<!ATTLIST CAPTION
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
align %CAlign; #IMPLIED -- relativo à tabela --
>

<!--
COLGROUP agrupa un conxunto de elementos COL. Permite agrupar
xuntas várias colunas relacionadas semanticamente.
-->
<!ATTLIST COLGROUP
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
span NUMBER 1 -- número de colunas nun grupo por omisión --
width %MultiLength; #IMPLIED -- ancho por omisión das colunas contidas --
%cellhalign; -- aliñamento horizontal nas celas --
%cellvalign; -- aliñamento vertical nas celas --
>

<!--
Os elementos COL definen as propriedades de aliñamento das celas
de unha ou máis colunas.

O atributo WIDTH especifica o ancho das colunas, p.ex.:

width=64 ancho da pantalla en pontos
width=0.5* ancho relativo do 0.5

O atributo SPAN fai que os atributos de un elemento
COL se apliquen a máis de unha coluna.
-->
<!ATTLIST COL -- grupos de colunas e propriedades --
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
span NUMBER 1 -- Os atributos COL afectan a N colunas --
width %MultiLength; #IMPLIED -- especificación do ancho de coluna --
%cellhalign; -- aliñamento horizonal nas celas --
%cellvalign; -- aliñamento vertical nas celas --
>

<!--
Use THEAD para duplicar os cabezallos cando unha tabela se divida
entre páxinas, ou para cabezallos estáticos cando as seccións
TBODY se mostren nun painel desprazábel.

Use TFOOT para duplicar os rodapés cando unha tabela se divida
entre páxinas, ou para rodapés estáticos cando as seccións
TBODY se mostren nun painel desprazábel.

Use múltiples seccións TBODY cando se necesiten liñas entre
grupos de filas da tabela.
-->
<!ATTLIST (THEAD|TBODY|TFOOT) -- sección da tabela --
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
%cellhalign; -- aliñamento horizontal nas celas --
%cellvalign; -- aliñamento vertical nas celas --
>

<!ATTLIST TR -- fila de tabela --
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
%cellhalign; -- aliñamento horizontal nas celas --
%cellvalign; -- aliñamento vertical nas celas --
bgcolor %Color; #IMPLIED -- cor de fondo da fila --
><!-- Scope ("rango") é máis sinxelo que o atributo de cabezallos para as tabelas ordinárias -->
<!ENTITY % Scope "(row|col|rowgroup|colgroup)">

<!-- TH é para cabezallos, TD para dados, mais para celas que funcionen como ambos, use TD -->
<!ATTLIST (TH|TD) -- cabezallo ou cela de dados --
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
abbr %Text; #IMPLIED -- abreviatura de cela de cabezallo --
axis CDATA #IMPLIED -- lista separada por vírgulas de cabezallos relacionados --
headers IDREFS #IMPLIED -- lista de identificadores para as celas de cabezallo --
scope %Scope; #IMPLIED -- rango coberto polas celas de cabezallo --
rowspan NUMBER 1 -- número de filas polas que se extende a cela --
colspan NUMBER 1 -- número de colunas polas que se extende a cela --
%cellhalign; -- aliñamento horizontal nas celas --
%cellvalign; -- aliñamento vertical nas celas --
nowrap (nowrap) #IMPLIED -- eliminar o axustamento automático de liñas --
bgcolor %Color; #IMPLIED -- cor de fondo da cela --
width %Length; #IMPLIED -- ancho da cela --
height %Length; #IMPLIED -- altura da cela --
>

<!--================== Molduras de documento ===================================-->

<!--
O modelo de conteúdo dos documentos HTML depende de se HEAD vai
seguido dun elemento FRAMESET ou BODY. A omisión xeralizada da etiqueta
inicial BODY fai que sexa pouco práctico definir o modelo conteúdo
sen o uso dunha sección marcada.
-->

<![ %HTML.Frameset; [
<!ELEMENT FRAMESET - - ((FRAMESET|FRAME)+ & NOFRAMES?) -- window subdivision-->
<!ATTLIST FRAMESET
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
rows %MultiLengths; #IMPLIED -- lista de lonxitudes,
por omisión: 100% (1 fila) --
cols %MultiLengths; #IMPLIED -- lista de lonxitudes,
por omisión: 100% (1 coluna) --
onload %Script; #IMPLIED -- carregaron-se todas as molduras --
onunload %Script; #IMPLIED -- retiraron-se todas as molduras --
>
]]>

<![ %HTML.Frameset; [
<!-- os nomes reservados de molduras comezan con "_"; de non ser asi comezan cunha letra -->
<!ELEMENT FRAME - O EMPTY -- subxanela -->
<!ATTLIST FRAME
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
longdesc %URI; #IMPLIED -- vínculo a unha descrición longa
(complementa o título) --
name CDATA #IMPLIED -- nome da moldura de destino --
src %URI; #IMPLIED -- orixe do conteúdo da moldura --
frameborder (1|0) 1 -- pedir bordes de moldura? --
marginwidth %Pixels; #IMPLIED -- anchos de marxe en pontos --
marginheight %Pixels; #IMPLIED -- altura de marxes en pontos --
noresize (noresize) #IMPLIED -- permitir que os usuários redimensionen as molduras? --
scrolling (yes|no|auto) auto -- barra de desprazamento ou non --
>
]]>

<!ELEMENT IFRAME - - (%flow;)* -- subxanela na liña -->
<!ATTLIST IFRAME
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
longdesc %URI; #IMPLIED -- vínculo con descrición longa
(complementa o título) --
name CDATA #IMPLIED -- nome de moldura de destino --
src %URI; #IMPLIED -- orixe do conteúdo da moldura --
frameborder (1|0) 1 -- pedir bordes de moldura? --
marginwidth %Pixels; #IMPLIED -- anchos de marxe en pontos --
marginheight %Pixels; #IMPLIED -- altura de marxes en pontos --
scrolling (yes|no|auto) auto -- barra de desprazamento ou non --
align %IAlign; #IMPLIED -- aliñamento vertical ou horizontal --
height %Length; #IMPLIED -- altura da moldura --
width %Length; #IMPLIED -- ancho da moldura --
>

<![ %HTML.Frameset; [
<!ENTITY % noframes.content "(BODY) -(NOFRAMES)">
]]>

<!ENTITY % noframes.content "(%flow;)*">

<!ELEMENT NOFRAMES - - %noframes.content; -- contentor de cont´`udo alternativo para representación non baseada en molduras --> <!ATTLIST NOFRAMES %attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!--================ Cabezallo do documento =======================================-->
<!-- %head.misc; defined earlier on as "SCRIPT|STYLE|META|LINK|OBJECT" -->
<!ENTITY % head.content "TITLE & ISINDEX? & BASE?">

<!ELEMENT HEAD O O (%head.content;) +(%head.misc;) -- cabezallo do documento -->
<!ATTLIST HEAD
%i18n; -- idioma, dirección do texto --
profile %URI; #IMPLIED -- dicionário con nome de dados META --
>

<!-- O elemento TITLE non se considera parte do fluxo do texto.
Teria que ser mostrado, por exemplo, como o cabezallo da páxina ou
o título da xanela. Require-se exactamente un título por documento.
-->
<!ELEMENT TITLE - - (#PCDATA) -(%head.misc;) -- título do documento -->
<!ATTLIST TITLE %i18n>

<!ELEMENT ISINDEX - O EMPTY -- pergunta de liña única -->
<!ATTLIST ISINDEX
%coreattrs; -- id, clase, estilo, título --
%i18n; -- idioma, dirección do texto --
prompt %Text; #IMPLIED -- mensaxe de pergunta -->

<!ELEMENT BASE - O EMPTY -- URI base do documento -->
<!ATTLIST BASE
href %URI; #IMPLIED -- URI que actua como URI base --
target %FrameTarget; #IMPLIED -- mostrar nesta moldura --
>

<!ELEMENT META - O EMPTY -- metainformación xenérica -->
<!ATTLIST META
%i18n; -- idioma, dirección do texto, para usar co conteúdo --
http-equiv NAME #IMPLIED -- nome do cabezallo de resposta HTTP --
name NAME #IMPLIED -- nome da metainformación --
content CDATA #REQUIRED -- información asociada --
scheme CDATA #IMPLIED -- seleccionar forma do conteúdo --
>

<!ELEMENT STYLE - - %StyleSheet -- información de estilo -->
<!ATTLIST STYLE
%i18n; -- idioma, dirección do texto, para usar co título --
type %ContentType; #REQUIRED -- tipo de conteúdo da linguaxe de estilo --
media %MediaDesc; #IMPLIED -- deseñado para ser usado con estes meios --
title %Text; #IMPLIED -- título consultivo --
>

<!ELEMENT SCRIPT - - %Script; -- declaracións de script -->
<!ATTLIST SCRIPT
charset %Charset; #IMPLIED -- codificación de caracteres do recurso vinculado --
type %ContentType; #REQUIRED -- tipo de conteúdo da linguaxe de script --
language CDATA #IMPLIED -- nome da linguaxe de script pré-definida --
src %URI; #IMPLIED -- URI dun script externo --
defer (defer) #IMPLIED -- O axente de usuário pode demorar a execución dun script --
event CDATA #IMPLIED -- reservado para un posíbel uso futuro --
for %URI; #IMPLIED -- reservado para un posíbel uso futuro --
>

<!ELEMENT NOSCRIPT - - (%flow;)*
-- contentor de conteúdo alternativo para representacións non baseadas en script -->
<!ATTLIST NOSCRIPT
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!--================ Estrutura do documento ==================================-->
<!ENTITY % version "version CDATA #FIXED '%HTML.Version;'">

<![ %HTML.Frameset; [
<!ENTITY % html.content "HEAD, FRAMESET">
]]>

<!ENTITY % html.content "HEAD, BODY">

<!ELEMENT HTML O O (%html.content;) -- elemento raiz do documento -->
<!ATTLIST HTML
%i18n; -- idioma, dirección do texto --
%version; >