Índice de atributos 

Lexenda: Desaprovado, Loose DTD (DTD Transicional), Frameset DTD (DTD de molduras)

Nome Elementos relacionados Tipo Por omisión Desaprobado. DTD Comentário
abbr TD , TH %Text; #IMPLIED     abreviatura de cela de cabezallo
accept-charset FORM %Charsets; #IMPLIED    

lista de charsets suportados

accept FORM , INPUT %ContentTypes; #IMPLIED    

lista de tipos MIME para o envio de ficheiros

accesskey A , AREA , BUTTON , INPUT , LABEL , LEGEND , TEXTAREA %Character; #IMPLIED     carácter da tecla de acesibilidade
action FORM %URI; #REQUIRED     procesador de formulários do lado do servidor
align CAPTION %CAlign; #IMPLIED D L relativo à tabela
align APPLET , IFRAME , IMG , INPUT , OBJECT %IAlign; #IMPLIED D L aliñamento vertical ou horizontal
align LEGEND %LAlign; #IMPLIED D L relativo a un grupo de campos
align TABLE %TAlign; #IMPLIED D L posición da tabela relativa à xanela
align HR (left | center | right) #IMPLIED D L  
align DIV , H1 , H2 , H3 , H4 , H5 , H6 , P (left | center | right | justify) #IMPLIED D L aliñamento, aliñamento do texto
align COL , COLGROUP , TBODY , TD , TFOOT , TH , THEAD , TR (left | center | right | justify | char) #IMPLIED      
alink BODY %Color; #IMPLIED D L cor de vínculos seleccionados
alt APPLET %Text; #IMPLIED D L descrición corta
alt AREA , IMG %Text; #REQUIRED     descrición corta
alt INPUT CDATA #IMPLIED     descrición corta
archive APPLET CDATA #IMPLIED D L lista de arquivos separados por vírgulas
archive OBJECT CDATA #IMPLIED     lista de URI separados por espazos
axis TD , TH CDATA #IMPLIED     lista de cabezallos relacionados separados por vírgulas
background BODY %URI; #IMPLIED D L tesela con textura para o fondo do documento
bgcolor TABLE %Color; #IMPLIED D L cor de fondo para as celas
bgcolor TR %Color; #IMPLIED D L cor de fondo para a fila
bgcolor TD , TH %Color; #IMPLIED D L cor de fondo para a cela
bgcolor BODY %Color; #IMPLIED D L cor de fondo para o documento
border TABLE %Pixels; #IMPLIED     controla o ancho da moldura que rodea a tabela
border IMG , OBJECT %Pixels; #IMPLIED D L ancho do borde dun vínculo
cellpadding TABLE %Length; #IMPLIED     espaciado dentro das celas
cellspacing TABLE %Length; #IMPLIED     espaciado entre as celas
char COL , COLGROUP , TBODY , TD , TFOOT , TH , THEAD , TR %Character; #IMPLIED     carácter de aliñamento, p.ex.: char=':'
charoff COL , COLGROUP , TBODY , TD , TFOOT , TH , THEAD , TR %Length; #IMPLIED     offset para o carácter de aliñamento
charset A , LINK , SCRIPT %Charset; #IMPLIED     codificación de caracteres do recurso vinculado
checked INPUT (seleccionado) #IMPLIED     para botóns de rádio e cadros de verificación
cite BLOCKQUOTE , Q %URI; #IMPLIED     URI do documento orixe ou da mensaxe
cite DEL , INS %URI; #IMPLIED     información co motivo da mudanza
class Todos os elementos exceito BASE , BASEFONT , HEAD , HTML , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE CDATA #IMPLIED     lista de clases separadas con espazos
classid OBJECT %URI; #IMPLIED     identifica unha implementación
clear BR (left | all | right | nengun) nengun D L control do fluxo do texto
code APPLET CDATA #IMPLIED D L ficheiro dunha clase applet
codebase OBJECT %URI; #IMPLIED     URI base de classid, data, archive
codebase APPLET %URI; #IMPLIED D L URI base opcional dun applet
codetype OBJECT %ContentType; #IMPLIED     tipo de conteúdo de code
color BASEFONT , FONT %Color; #IMPLIED D L cor do texto
cols FRAMESET %MultiLengths; #IMPLIED   F lista de lonxitudes, por omisión: 100% (1 col)
cols TEXTAREA NUMBER #REQUIRED      
colspan TD , TH NUMBER 1     número de colunas polas que se extende unha cela
compact DIR , DL , MENU , OL , UL (compactar) #IMPLIED D L espazo reducido entre elementos
content META CDATA #REQUIRED     información asociada
coords AREA %Coords; #IMPLIED     lista de lonxitudes separadas por vírgulas
coords A %Coords; #IMPLIED     para usar con mapas de imaxes do lado do cliente
data OBJECT %URI; #IMPLIED     referéncia aos dados do obxecto
datetime DEL , INS %Datetime; #IMPLIED     data e hora da modifiación
declare OBJECT (declarar) #IMPLIED     declarar un obxecto pero non crealo
defer SCRIPT (adiar) #IMPLIED     O axente de usuário pode adiar a execución do script
dir Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FRAME , FRAMESET , IFRAME , PARAM , SCRIPT (ltr | rtl) #IMPLIED     dirección de texto débil/neutral
dir BDO (ltr | rtl) #REQUIRED     direccionalidade
disabled BUTTON , INPUT , OPTGROUP , OPTION , SELECT , TEXTAREA (non seleccionado) #IMPLIED     non disponíbel neste contexto
enctype FORM %ContentType; "application/x-www- form-urlencoded"      
face BASEFONT , FONT CDATA #IMPLIED D L lista de tipos de letras separada por vírgulas
for LABEL IDREF #IMPLIED     fai corresponder co valor do campo ID
frame TABLE %TFrame; #IMPLIED     que partes da moldura mostrar
frameborder FRAME , IFRAME (1 | 0) 1   F pedir bordes de moldura?
headers TD , TH IDREFS #IMPLIED     lista de id das celas de cabezallo
height IFRAME %Length; #IMPLIED   L altura da moldura
height TD , TH %Length; #IMPLIED D L altura da cela
height IMG , OBJECT %Length; #IMPLIED     impor esta altura
height APPLET %Length; #REQUIRED D L altura inicial
href A , AREA , LINK %URI; #IMPLIED     URI de recurso vinculado
href BASE %URI; #IMPLIED     URI que actua como URI base
hreflang A , LINK %LanguageCode; #IMPLIED     código de idioma
hspace APPLET , IMG , OBJECT %Pixels; #IMPLIED D L recheo horizontal
http-equiv META NAME #IMPLIED     nome do cabezallo de resposta HTTP
id Todos os elementos exceito BASE , HEAD , HTML , META , SCRIPT , STYLE , TITLE ID #IMPLIED     identificador único para todo o documento
ismap IMG , INPUT (ismap) #IMPLIED     usar mapa de imaxes do lado do servidor
label OPTION %Text; #IMPLIED     para usar en menus hierárquicos
label OPTGROUP %Text; #REQUIRED     for use in hierarchical menus
lang Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BR , FRAME , FRAMESET , IFRAME , PARAM , SCRIPT %LanguageCode; #IMPLIED     código de idioma
language SCRIPT CDATA #IMPLIED D L nome da linguaxe de script pré-definida
link BODY %Color; #IMPLIED D L cor dos vínculos
longdesc IMG %URI; #IMPLIED     vínculo a descrición longa (complementa alt)
longdesc FRAME , IFRAME %URI; #IMPLIED   F vínculo a descrición longa (complementa title)
marginheight FRAME , IFRAME %Pixels; #IMPLIED   F altura das marxes en pontos
marginwidth FRAME , IFRAME %Pixels; #IMPLIED   F ancho das marxes en pontos
maxlength INPUT NUMBER #IMPLIED     caracteres máximos nos campos de texto
media STYLE %MediaDesc; #IMPLIED     deseñado para ser usado con estes meios
media LINK %MediaDesc; #IMPLIED     para mostrar nestes meios
method FORM (GET | POST) GET     método HTTP usado para enviar o formulário
multiple SELECT (múltiple) #IMPLIED     por omisión é selección simples
name BUTTON , TEXTAREA CDATA #IMPLIED      
name APPLET CDATA #IMPLIED D L permite-lles aos applets atoparen-se
name SELECT CDATA #IMPLIED     nome do campo
name FORM CDATA #IMPLIED     nome do formulário para o script
name FRAME , IFRAME CDATA #IMPLIED   F nome da moldura para usá-lo como destino
name IMG CDATA #IMPLIED     nome de imaxe para o script
name A CDATA #IMPLIED     destino de vínculo con nome
name INPUT , OBJECT CDATA #IMPLIED     enviar como parte do formulário
name MAP CDATA #REQUIRED     para referéncia de usemap
name PARAM CDATA #REQUIRED     nome de propriedade
name META NAME #IMPLIED     nome de metainformation
nohref AREA (nohref) #IMPLIED     esta rexión non ten acción
noresize FRAME (noresize) #IMPLIED   F permitir que os usuários redimensionen as molduras?
noshade HR (noshade) #IMPLIED D L  
nowrap TD , TH (nowrap) #IMPLIED D L suprimir o axustamento automático de liñas
object APPLET CDATA #IMPLIED D L ficheiro applet serializado
onblur A , AREA , BUTTON , INPUT , LABEL , SELECT , TEXTAREA %Script; #IMPLIED     o elemento perdeu o foco
onchange INPUT , SELECT , TEXTAREA %Script; #IMPLIED     o valor do elemento mudou
onclick Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     fixo-se clic cun botón do ponteiro
ondblclick Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     fixo-se dobre clic cun botón do ponteiro
onfocus A , AREA , BUTTON , INPUT , LABEL , SELECT , TEXTAREA %Script; #IMPLIED     o elemento recebeu o foco
onkeydown Todos os elementoss exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     presionou-se unha tecla
onkeypress Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     presionou-se e soltou-se unha tecla
onkeyup Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     soltou-se unha tecla
onload FRAMESET %Script; #IMPLIED   F carregaron-se todas as molduras
onload BODY %Script; #IMPLIED     carregou-se o documento
onmousedown Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     presionou-se un botón de ponteiro
onmousemove Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     moveu-se un ponteiro no interior
onmouseout Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     moveu-se un ponteiro
onmouseover Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     moveu-se un ponteiro para en cima
onmouseup Todos os elementos exceito APPLET , BASE , BASEFONT , BDO , BR , FONT , FRAME , FRAMESET , HEAD , HTML , IFRAME , ISINDEX , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %Script; #IMPLIED     soltou-se un botón dun ponteiro
onreset FORM %Script; #IMPLIED     limpou-se un formulário
onselect INPUT , TEXTAREA %Script; #IMPLIED     seleccionou-se texto
onsubmit FORM %Script; #IMPLIED     enviou-se o formulário
onunload FRAMESET %Script; #IMPLIED   F eliminaron-se todas as molduras
onunload BODY %Script; #IMPLIED     eliminou-se o documento
profile HEAD %URI; #IMPLIED     dicionário con nomes de metainformación
prompt ISINDEX %Text; #IMPLIED D L mensaxe indicadora
readonly TEXTAREA (readonly) #IMPLIED      
readonly INPUT (readonly) #IMPLIED     para texto e contrasinais
rel A , LINK %LinkTypes; #IMPLIED     tipos de vínculos directos
rev A , LINK %LinkTypes; #IMPLIED     tipos de vínculos inversos
rows FRAMESET %MultiLengths; #IMPLIED   F lista de lonxitudes, por omisión: 100% (1 row)
rows TEXTAREA NUMBER #REQUIRED      
rowspan TD , TH NUMBER 1     número de filas polas que se extende unha cela
rules TABLE %TRules; #IMPLIED     liñas de división entre filas e colunas
scheme META CDATA #IMPLIED     seleccionar forma de conteúdo
scope TD , TH %Scope; #IMPLIED     extensión coberta polas celas de cabezallo
scrolling FRAME , IFRAME (yes | no | auto) auto   F barra de desprazamento ou non
selected OPTION (selected) #IMPLIED      
shape AREA %Shape; rect     controla a interpretación das coordenadas
shape A %Shape; rect     para usar con mapas de imaxe do lado do cliente
size HR %Pixels; #IMPLIED D L  
size FONT CDATA #IMPLIED D L [+|-]nn p.ex. size="+1", size="4"
size INPUT CDATA #IMPLIED     específico de cada tipo de campo
size BASEFONT CDATA #REQUIRED D L tamaño de tipo de letra base para os elementos FONT
size SELECT NUMBER #IMPLIED     filas visíbeis
span COL NUMBER 1     os atributos de COL afectan N colunasa
span COLGROUP NUMBER 1     número por omisión de colunas dun grupo
src SCRIPT %URI; #IMPLIED     URI dun script externo
src INPUT %URI; #IMPLIED     para campos con imaxes
src FRAME , IFRAME %URI; #IMPLIED   F orixe do conteúdo da moldura
src IMG %URI; #REQUIRED     URI da imaxe a incrustar
standby OBJECT %Text; #IMPLIED     mesaxe para mostrar encanto se carrega
start OL NUMBER #IMPLIED D L número que inícia a secuéncia
style Todos os elementos s exceito BASE , BASEFONT , HEAD , HTML , META , PARAM , SCRIPT , STYLE , TITLE %StyleSheet; #IMPLIED     información sobre o estilo asociado
summary TABLE %Text; #IMPLIED     propósito/estrutura da saída de voz
tabindex A , AREA , BUTTON , INPUT , OBJECT , SELECT , TEXTAREA NUMBER #IMPLIED     posición na orde de tabulación
target A , AREA , BASE , FORM , LINK %FrameTarget; #IMPLIED   L mostrar nesta moldura
text BODY %Color; #IMPLIED D L cor do texto do documento
title Todos os elementos exceito BASE , BASEFONT , HEAD , HTML , META , PARAM , SCRIPT , TITLE %Text; #IMPLIED     título de consello
type A , LINK %ContentType; #IMPLIED     tipo de conteúdo de consello
type OBJECT %ContentType; #IMPLIED     tipo de conteúdo para os dados
type PARAM %ContentType; #IMPLIED     tipo de conteúdo para un valor cando valuetype=ref
type SCRIPT %ContentType; #REQUIRED     tipo de conteúdo da linguaxe de script
type STYLE %ContentType; #REQUIRED     tipo de conteúdo da linguaxe de estilo
type INPUT %InputType; TEXT     que tipo de control fai falta
type LI %LIStyle; #IMPLIED D L estilo de elemento de lista
type OL %OLStyle; #IMPLIED D L estilo de numeración
type UL %ULStyle; #IMPLIED D L estilo de imaxe de lista
type BUTTON (button | submit | reset) submit     para usar como botón de formulário
usemap IMG , INPUT , OBJECT %URI; #IMPLIED     usar mapa de imaxes do lado do cliente
valign COL , COLGROUP , TBODY , TD , TFOOT , TH , THEAD , TR (top | middle | bottom | baseline) #IMPLIED     aliñamento vertical nas celas
value INPUT CDATA #IMPLIED     Especificar para botóns de rádio e recadros de verificación
value OPTION CDATA #IMPLIED     valor por omisión do conteúdo do elemento
value PARAM CDATA #IMPLIED     valor da propriedade
value BUTTON CDATA #IMPLIED     manda-se ao servidor cando se envia
value LI NUMBER #IMPLIED D L reiniciar a secuéncia numérica
valuetype PARAM (DATA | REF | OBJECT) DATA     como interpretar o valor
version HTML CDATA %HTML.Version; D L Constante
vlink BODY %Color; #IMPLIED D L cor de vínculos visitados
vspace APPLET , IMG , OBJECT %Pixels; #IMPLIED D L recheo vertical
width HR %Length; #IMPLIED D L  
width IFRAME %Length; #IMPLIED   L ancho de moldura
width IMG , OBJECT %Length; #IMPLIED     impor novo ancho
width TABLE %Length; #IMPLIED     ancho da tabela
width TD , TH %Length; #IMPLIED D L ancho da cela
width APPLET %Length; #REQUIRED D L ancho inicial
width COL %MultiLength; #IMPLIED     especificación do ancho de coluna
width COLGROUP %MultiLength; #IMPLIED     ancho por omisión dos COLs contidos
width PRE NUMBER #IMPLIED D L