17 Formulários

Índice

 1. Introdución aos formulários
 2. Contróis
  1. Tipos de contróis
 3. O elemento FORM
 4. O elemento INPUT
  1. Tipos de contróis creados con INPUT
  2. Exemplos de contróis que conteñen controis INPUT
 5. O elemento BUTTON
 6. Os elementos SELECT, OPTGROUP, e OPTION
  1. Opcións pré-seleccionadas
 7. O elemento TEXTAREA
 8. O elemento ISINDEX
 9. Etiquetas
  1. O elemento LABEL
 10. Adicionar-lle estrutura aos formulários: os elementos FIELDSET e LEGEND
 11. Dar-lle foco a un elemento
  1. Navegación co tabulador
  2. Teclas de aceso
 12. Contróis desactivados e de só leitura
  1. Contróis desactivados
  2. Contróis de só leitura
 13. Envio de formulários
  1. Método de envio de formulários
  2. Contróis exitosos
  3. Procesamento dos dados de formulário
  4. Tipos de conteúdos dos formulários

17.1 Introdución aos formulários

Un formulário HTML é unha sección dun documento que contén conteúdo normal, código, elementos especiais chamados contróis (recadros de verificación, botóns de rádio, menus, etc.) e etiquetas deses contróis. Os usuários normalmente "completan" un formulário modificando os seus contróis (introducindo texto, seleccionando elementos dos menus, etc.) antes de enviar-lle o formulário a un axente para que este o procese (p.ex.: a un servidor web, a un servidor de correo, etc.).

Velaqui un formulário simples que inclui etiquetas, botóns de rádio e botóns (limpar o formulário ou enviá-lo):

 <FORM action="http://unsitio.com/prog/adicionarusuario" method="post">
<P>
<LABEL for="nome">Nome: </LABEL>
<INPUT type="text" id="nome"><BR>
<LABEL for="apelidos">Apelidos: </LABEL>
<INPUT type="text" id="apelidos"><BR>
<LABEL for="email">email: </LABEL>
<INPUT type="text" id="email"><BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Home"> Home<BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Muller"> Muller<BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"> <INPUT type="reset">
</P>
</FORM>

Nota. Esta especificación inclui información máis detallada sobre os formulários nas subseccións sobre cuestións sobre a apresentación de formulários .

17.2 Contróis

Os usuários interaccionan cos formulários através de contróis con nome.

O "nome de control" dun control vai definido polo seu atributo name . O rango dun atributo name para un control que estexa dentro dun elemento FORM é o elemento FORM .

Cada control ten un valor inicial e un valor actual, e ambos os dous son cadeas de caracteres. Consulte a definición de cada control se precisar de información sobre os valores iniciais e posíbeis restricións sobre os valores que o control poida impor. En xeral, o "valor inicial" dun control pode-se especificar co atributo value do elemento control. Porén, o valor inicial dun elemento TEXTAREA ven determinado polo seu conteúdo e o valor inicial dun elemento OBJECT nun formulário ven determinado pola implementación do obxecto (ou sexa, fica fóra do ámbito desta especificación).

O "valor actual" dun control asigna-se primeiro ao valor inicial. A partir de entón, o valor actual do control pode ser modificado através da interacción co usuário e con scripts.

O valor inicial dun control non varia. Asi, cando se limpa un formulário, o valor actual de cada control volve a ser o valor inicial. Se un control non ten un valor inicial, non se define o efecto dunha limpeza do formulário sobre ese control.

Cando se envia un formulário para ser procesado, alguns contróis os nomes dalguns contróis emparellan-se cos seus valores actuais e esas parellas son enviadas co formulário. Eses contróis cuxos parellas de nome/valor se envian chaman-se contróis exitosos .

17.2.1 Tipos de contróis

A HTML define os seguintes tipos de contróis:

botóns
Os autores poden crear tres tipos de botóns:

Os autores crean botóns co elemento BUTTON ou o elemento INPUT . Consulte as definicións destes elementos para detalles sobre como especificar os distintos tipos de botóns.

Nota. Os autores deberian saber que o elemento BUTTON oferece unhas capacidades de apresentación máis ricas que as do elemento INPUT .

recadros de verificación
Os recadros de verificación (e os botóns de rádio) son interruptores on/off que o usuário pode activar. Un interruptor está "seleccionado" ("on") cando se selecciona o atributo checked do elemento control. Cando se envia un formulário, só poden resultar exitosos os recadros de verificación "seleccionados" ("on").

Nun formulário, vários recadros de verificación poden compartillar o mesmo nome de control. Asi, por exemplo, un recadro de control permite que os usuários seleccionen vários valores da mesma propriedade. Para crear un control de recadro de verificación usa-se o elemento INPUT .

botóns de rádio
Os botóns de rádio son como recadros de verificación, exceito que cando vários deles compartillan o mesmo nome de control , son mutuamente exclusivos: cando un está "seleccionado" ("on"), todos os demáis que teñan o mesmo nome "deseleccionan-se" ("off"). Para crear un control de botón de rádio usa-se o elemento INPUT .
Se nengun botón de rádio dun conxunto que compartille o mesmo nome de control está seleccionado inicialmente, non se define o comportamento do axente de usuário para escoller que control está inicialmente seleccionado. Nota. Dado que as implementacións existentes tratan este caso de maneira diferente, a especificación actual difire de RFC 1866 ( [RFC1866] sección 8.1.2.4), que afirma:
En todos os casos, exactamente un dos botóns de rádio dun grupo está seleccionao. Se nengun dos elementos <INPUT> dun grupo de botóns de rádio especifica `CHECKED' ("seleccionado"), entón o axente de usuário debe seleccionar inicialmente o primeiro botón de rádio do grupo.

Dado que o comportamento dos axentes de usuário difire, os autores deberian-se asegurar de que en cada grupo de botóns de rádio se selecciona un deles inicialmente.

menus
Os menus oferecen-lles aos usuários opcións de entre as cais poden escoller. O elemento SELECT crea un menu, en combinación cos elementos OPTGROUP e OPTION .
entrada de texto
Os autores poden crear dous tipos de contróis que permiten que os usuários introduzan texto. O elemento INPUT crea un control de entrada de unha só liña e o elemento TEXTAREA crea un control de entrada de várias liñas. En ambos os dous casos, o texto introducido converte-se no valor actual do control.
seleccion de ficheiros
Este tipo de control permite que o usuário seleccione ficheiros para que os seus conteúdos se poidan enviar cun formulário. Para crear un control de selección de ficheiros usa-se o elemento INPUT .
contróis ocultos
Os autores poden crear contróis que non se mostran mais cuxos valores son enviados cun formulário. Os autores normalmente usan este tipo de control para armacenar información entre intercámbios cliente/servidor que se non se perderian debido à natureza (ver [RFC2616] ). Para crear un control oculto usa-se o elemento INPUT .
contróis de obxecto
Os autores poden inserir obxectos xenéricos nos formulários de tal maneira que os seus valores asociados se envian xunto cos demáis contróis. Para crear contróis de obxectos os autores poden usar o elemento OBJECT .

Os elementos usados para crear contróis normalmente aparecen dentro dun elemento FORM , mais tamén poden aparecer fora dunha declaración de elemento FORM cando se usan para construir interfaces de usuário. Isto trata-se na sección sobre acontecimentos intrínsecos. Observe-se que os contróis que aparecen fora dun formulário non poden ser contróis exitosos .

17.3 O elemento FORM

<!ELEMENT FORM - - (%block;|SCRIPT)+ -(FORM) -- formulário interactivo -->
<!ATTLIST FORM
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
action %URI; #REQUIRED -- procesador de formulários do lado do servidor --
method (GET|POST) GET -- método HTTP utilizado para enviar o formulário--
enctype %ContentType; "application/x-www-form-urlencoded"
accept %ContentTypes; #IMPLIED -- lista de tipos MIME para o envio de ficheiros --
name CDATA #IMPLIED -- nome do formulário para os scripts --
onsubmit %Script; #IMPLIED -- enviou-se o formulário --
onreset %Script; #IMPLIED -- limpou-se o formulário --
accept-charset %Charsets; #IMPLIED -- lista de conxuntos de caracteres aceitados --
>

Etiqueta inicial: requerida , Etiqueta final: requerida

Definicións dos atributos

action = uri [CT]
Este atributo especifica o axente de procesamento dun formulário. Non se define o comportamento dos axentes de usuário para valores distintos dun URI de HTTP.
method = get|post [CI]
Este atributo especifica que método HTTP se utilizará para enviar o conxunto de dados do formulário . Valores posíbeis (insensíbeis a maiúsculas e minúsculas) son "get" (por omisión) e "post". Vexa-se a sección sobre envio de formulários para información sobre o seu uso.
enctype = content-type [CI]
Este atributo especifica o tipo de conteúdo utilizado para enviar o formulário ao servidor (cando o valor de method é "post"). O valor por omisión deste atributo é "application/x-www-form-urlencoded" . O valor "multipart/form-data" deberia ser usado en combinación co elemento INPUT , type="file".
accept-charset = charset list [CI]
Este atributo especifica a lista de codificacións de caracteres para dados introducidos que aceita o servidor que procesa este formulário. Este valor é unha lista de valores charset separados por espazos e/ou vírgulas. O cliente debe interpretar esta lista como exclusiva, isto é, o servidor é capaz de aceitar calquer codifiación de caractereres individual por entidade recebida.

O valor por omisión deste atributo é a cadea reservada "UNKNOWN" ("descoñecido"). Os axentes de usuário poden interpretar este valor como a codificación de caracteres que se usou para transmitir o documento que contiña este elemento FORM .

accept = content-type-list [CI]
Este atributo especifica unha lista separada por vírgulas dos tipos de conteúdos que tratará correctamente o servidor que procese este formulário. Os axentes de usuário poden usar esta información para filtrar ficheiros non conformes cando lle pidan ao usuário que seleccione ficheiros para enviar ao servidor (cf. o elemento INPUT cando type ="file").
name = cdata [CI]
Este atributo dá-lle un nome ao elemento para que sexa posíbel referir-se a este desde follas de estilo ou scripts. Nota. Este atributo inclue-se por compatibilidade para trás. As aplicacións deberian usar o atributo id para identificar elementos.

Atributos que se definen noutro sítio

O elemento FORM actua como contentor de contróis . Especifica:

Un formulário pode conter texto e código (parágrafos, listas, etc.) ademáis dos contróis de formulário.

O exemplo que segue mostra un formulário que será procesado polo programa "adicionarusuario" cando se envie. Enviará-se-lle o formulário ao programa usando o método de HTTP "post".

 <FORM action="http://unsitio.com/prog/adicionarusuario" method="post">
...conteúdo do formulário... </FORM>

Consulte a sección sobre envio de formulários para información sobre como os axentes de usuários deben preparar os dados dos formulários para os servidores e como os axentes de usuário deberian tratar as respostas esperadas.

Nota. Fica fora do ámbito desta especificación un tratamento máis completo sobre o comportamento dos servidores que receben dados de formulários.

17.4 O elemento INPUT

<!ENTITY % InputType
"(TEXT | PASSWORD | CHECKBOX |
RADIO | SUBMIT | RESET |
FILE | HIDDEN | IMAGE | BUTTON)"
>

<!-- require-se o atributo name para todos exceito para os botons enviar e limpar -->
<!ELEMENT INPUT - O EMPTY -- control de formulário -->
<!ATTLIST INPUT
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
type %InputType; TEXT -- que tipo de control se necesita --
name CDATA #IMPLIED -- enviar como parte do formulário --
value CDATA #IMPLIED -- especificar para botóns de rádio e recadros de verificación --
checked (checked) #IMPLIED -- para botóns de rádio e recadros de verificación --
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
readonly (readonly) #IMPLIED -- para texto e contrasinais --
size CDATA #IMPLIED -- especificar para cada tipo de campo --
maxlength NUMBER #IMPLIED -- número máximo de caracteres para os campos de texto --
src %URI; #IMPLIED -- para campos con imaxes --
alt CDATA #IMPLIED -- descrición corta --
usemap %URI; #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do cliente --
ismap (ismap) #IMPLIED -- usar mapa de imaxes do lado do servidor --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
onselect %Script; #IMPLIED -- seleccionou-se texto --
onchange %Script; #IMPLIED -- o valor do elemento mudou --
accept %ContentTypes; #IMPLIED -- lista de tipos MIME para o envio de ficheiros --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: proibida

Definicións de atributos

type = text|password|checkbox|radio|submit|reset|file|hidden|image|button [CI]
Este atributo especifica do tipo de control que se creará. O valor por omisión deste atributo é "text" ("texto").
name = cdata [CI]
Este atributo asigna o nome do control .
value = cdata [CA]
Este atributo especifica o valor inicial do control. É opcional, exceito cando o atributo type ten o valor "radio" (botón de rádio) ou "checkbox" (recadro de verificación).
size = cdata [CN]
Este atributo di-lle ao axente de usuário o ancho inicial do control. Este ancho dá-se en pontos , exceito cando o atributo type ten o valor de "text" ou "password" (contrasinal). Neste caso, o seu valor refere-se a un número (un inteiro) de caracteres.
maxlength = number [CN]
Cando o atributo type ten o valor de "text" ou "password", este atributo especifica o número máximo de caracteres que pode introducir o usuário. Este número pode especificar o tamaño ( size indicado, en cuxo caso o axente de usuário deberia ofertar un mecanismo de desprazamento. O valor por omisión deste atributo é un número ilimitado.
checked [CI]
Cando o atributo type ten o valor de "radio" ou"checkbox", este atributo booleano especifica o botón que está seleccionado ("on"). Os axentes de usuário deben ignorar este atributo para outros tipos de control.
src = uri [CT]
Cando o atributo type ten o valor de "image" (imaxe), este atributo especifica a localización da imaxe que se usará para decorar o botón gráfico de envio.

Atributos que se definen noutro sítio

17.4.1 Tipos de control creados con INPUT

O tipo de control definido polo elemento INPUT depende do valor do atributo type :

text
Crea un control entrada de texto de unha só liña.
password
Como "text", mais o texto de entrada mostra-se de xeito que se escondan os caracteres (p.ex., unha série de asteriscos). Este tipo de control usa-se con frecuéncia para entradas sensíbeis, tais como contrasinais. Observe-se que o valor actual é o texto introducido polo usuário, non o texto mostrado polo axente de usuário.

Nota. Os deseñadores de aplicacións deberian fixar-se en que este mecanismo proporciona só unha seguranza reducida. Ainda que o contrasinal vai mascarado para observadores casuais polo axente de usuário, transmite-se ao servidor en texto simples e pode ser lido por calquer con aceso à rede de baixo nível.

checkbox
Crea un recadro de verificación.
radio
Crea un botón de rádio.
submit
Crea un botón de enviar.
image
Crea un botón de enviar gráfico. O valor do atributo src especifica o URI da imaxe que decorará o botón. Por razóns de acesibilidade, os autores deberian fornecer un texto alternativo para a imaxe através do atributo alt .

Cando se usa un dispositivo de ponteiro para facer clic na imaxe, envia-se o formulário e as coordenadas do clic pasan-se ao servidor. O valor x mide-se en pontos desde a esquerda da imaxe e o valor y en pontos desde a parte superior da imaxe. Os dados enviados incluen nome .x=valor-x e nome.y=valor-y, onde "nome" é o valor do atributo name e valor-x e valor-y son os valores das coordenadas x e y, respectivamente.

Se o servidor realiza accións diferentes dependendo do sítio no que se fixo clic, os usuários de navegadores non visuais estarán en desvantaxe. Por esta razón, os autores deberian considerar focaxes alternativas:

reset
Crea un botón de limpeza.
button
Crea un botón. Os axentes de usuário deberian usar o valor do atributo value como etiqueta do botón.
hidden
Crea un control oculto.
file
Crea un control de selección de ficheiro . Os axentes de usuário poden usar o valor do atributo value como nome inicial do ficheiro.

17.4.2 Exemplos de contróis que conteñen elementos INPUT

O seguinte fragmento de HTML de exemplo define un formulário simple que permite que o usuário introduza o seu nome, apelidos, enderezo de correo electrónico e sexo. Cando se activa o botón de enviar, o formulário envia-se ao programa indicado no atributo action .

 <FORM action="http://unsitio.com/prog/adicionarusuario" method="post">
<P>
Nome: <INPUT type="text" name="nome"><BR>
Apelidos: <INPUT type="text" name="apelidos"><BR>
email: <INPUT type="text" name="email"><BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Home"> Home<BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Muller"> Muller<BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"> <INPUT type="reset" value="Limpar">
</P>
</FORM>

Poderia-se mostrar este formulário como segue:

An example form rendering.

Na sección sobre o elemento LABEL trata-se a codificación de etiquetas tais como "Apelidos".

No seguinte exemplo, o nome de función JavaScritp verify dispara-se cando acontece o evento "onclick":

<HEAD>
<META http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
</HEAD>
<BODY>
<FORM action="..." method="post">
<P>
<INPUT type="button" value="Fai clic aqui" onclick="verify()">
</FORM>
</BODY>

Consulte a sección sobre acontecimentos intrínsecos para máis información sobre scripts e eventos.

O exemplo que segue mostra como se poden enviar os conteúdos dun ficheiro especificado polo usuário xunto cun formulário. Pide-se-lle ao usuário o seu nome e unha lista de nomes de ficheiros que deberian ser enviados co formulário. Ao especificar o valor enctype de "multipart/form-data", os conteúdos de cada ficheiro serán empacotados para o seu envio nunha sección separada dun documento con várias partes.

<FORM action="http://servidor.dom/cgi/tratar"
enctype="multipart/form-data"
method="post">
<P>
Cal é o seu nome? <INPUT type="text" name="nome_de_quen_envia">
Que ficheiros vai enviar? <INPUT type="file" name="nome_dos_ficheiros">
</P>
</FORM>

17.5 O elemento BUTTON

<!ELEMENT BUTTON - -
(%flow;)* -(A|%formctrl;|FORM|FIELDSET)
-- botón -->
<!ATTLIST BUTTON
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #IMPLIED
value CDATA #IMPLIED -- remetido ao servidor ao enviar --
type (button|submit|reset) submit -- para usar como botón de formulário --
disabled (desactivado) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: requerida

Definicións de atributos

name = cdata [CI]
Este atributo asigna o nome do control.
value = cdata [CS]
Este atributo asigna o valor inicial do botón.
type = submit|button|reset [CI]
Este atributo declara o tipo de botón. Valores posíbeis:
Atributos que se definen noutro sítio:

Os botóns creados co elemento BUTTON funcionan exactamente igual que os botóns creados co elemento INPUT , mais oferecen posibilidades de apresentación máis ricas: o elemento BUTTON pode ter conteúdo. Por exemplo, un elemento BUTTON que conteña unha imaxe funciona como e pode parecer-se a un elemento INPUT cuxo type sexa "image", mais o tipo de elemento BUTTON permite conteúdo.

Os axentes de usuário visuais poden mostrar botóns BUTTON con relevo e movimento para riba e abaixo cando se fai clic neles encanto os botóns INPUT se mostran como imaxes "planas".

O exemplo seguinte amplia un exemplo anterior, mais crea botóns submit e reset con BUTTON en vez de INPUT . Os botóns conteñen imaxes por meio do elemento IMG .

 <FORM action="http://unsitio.com/prog/adicionarusuario" method="post">
<P>
Nome: <INPUT type="text" name="nome"><BR>
Apelidos: <INPUT type="text" name="apelidos"><BR>
email: <INPUT type="text" name="email"><BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Home"> Home<BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Muller"> Muller<BR>
<BUTTON name="enviar" value="enviar" type="submit">
Send<IMG src="/icons/tremendo.gif" alt="tremendo"></BUTTON>
<BUTTON name="limpar" type="reset">
Limpar<IMG src="/icons/vaia-vaia.gif" alt="vaia-vaia"></BUTTON>
</P>
</FORM>

Lembre que os autores deben fornecer un texto alternativo para un elemento IMG .

É ilegar asociar un mapa de imaxes cun IMG que aparece como o conteúdo dun elemento BUTTON .

EXEMPLO ILEGAL:
O que segue non é HTML legal.

<BUTTON>
<IMG src="oquesexa.gif" usemap="...">
</BUTTON>

17.6 Os elementos SELECT , OPTGROUP , e OPTION

<!ELEMENT SELECT - - (OPTGROUP|OPTION)+ -- selector de opcións -->
<!ATTLIST SELECT
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #IMPLIED -- nome do campo --
size NUMBER #IMPLIED -- filas visíbeis --
multiple (múltiple) #IMPLIED -- por omisión é selección simples --
disabled (desactivado) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
onchange %Script; #IMPLIED -- mudou o valor do elemento --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: requerida

Definicións de atributo SELECT

name = cdata [CI]
Este atributo asigna o nome do control.
size = number [CN]
Se se apresenta un elemento SELECT como un recadro de lista desprazábel, este atributo especifica o número de filas da lista que deberian poder ser vistas a un tempo. Non se require que os axentes de usuário visuais apresenten un elemento SELECT como un recadro de lista; poden usar outro mecanismo, tal como un menu despregábel.
multiple [CI]
Se se activa, este atributo booleano permite seleccións múltiplas. Se non se activa, o elemento SELECT só permite seleccións únicas.

Atributos que se definen noutro sítio

O elemento SELECT crea un menu . Cada opción ofertada polo menu representa-se cun elemento OPTION . Un elemento SELECT debe conter cando menos un elemento OPTION .

O elemento OPTGROUP permite que os autores agrupen as escollas loxicamente. Isto é especialmente útil cando o usuário deba escoller dunha lista de opcións longa; os grupos de opcións relacionadas son máis fáceis de comprender e lembrar que unha lista única longa de opcións. Na HTML 4, hai que especificar todos os elementos OPTGROUP directamente cun elemento SELECT (isto é, os grupos non poden estar aniñados).

17.6.1 Opcións pré-seleccionadas

Poden-se pré-seleccionar nengunha ou máis opcións para o usuário. Os axentes de suário deberian determinar que opcións se pré-seleccionan como segue:

<!ELEMENT OPTGROUP - - (OPTION)+ -- grupo de opcións -->
<!ATTLIST OPTGROUP
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
disabled (disabled) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
label %Text; #REQUIRED -- para usar con menus hierárquicos --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: requerida

Definicións de atributos OPTGROUP

label = text [CS]
Este atributo especifica a etiqueta do grupo de opcións.

Este atributo especifica a etiqueta do gruo de opcións.

Nota. Fai-se-lles saber aos implementadores que versións futuras da HTML poden ampliar os mecanismos de agrupamento para permitir grupos aniñados (ou sexa, que os elementos OPTGROUP  poidan aniñar). Isto permitirá que os autores representen unha hierarquia de escollas máis rica.

<!ELEMENT OPTION - O (#PCDATA)     -- escolla seleccionábel -->
<!ATTLIST OPTION
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
selected (seleccionado) #IMPLIED
disabled (desactivado) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
label %Text; #IMPLIED -- para usar con menus hierárquicos --
value CDATA #IMPLIED -- toma por omisión o valor do elemento --
>
Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: optional

Definicións de atributos OPTION

selected [CI]
Cando se activa, este atributo booleano especifica que esta opción está pré-seleccionada.
value = cdata [CS]
Este atributo especifica o valor inicial do control. Se este atributo non se activar, o valor inicial toma-se do conteúdo do elemento OPTION .
label = text [CS]
Este atributo permite que os autores especifiquen unha etiqueta para unha opción máis corta que o conteúdo do elemento OPTION . Cando se especifica, os axentes de usuário deberian usar o valor deste atributo en vez do conteúdo do elemento OPTION como etiqueta da opción.

Este atributo especifica a etiqueta do gruo de opcións

Ao representar unha escolla de menu, os axentes de usuário deberian usar o valor do atributo label do elemento OPTION como opción. Se non se especifica este atributo, os axentes de usuário deberian usar o conteúdo do elemento OPTION .

O atributo label do elemento OPTGROUP especifica a etiqueta dun grupo de opcións.

Neste exemplo creamos un menu que permite que o usuário escolla que componente de software instalar de entre sete. Os componentes primeiro e sétimo están pré-seleccionados mais o usuário pode-os deseleccionar. Os componentes restantes non están pré-seleccionados. O atributo size indica que o menu deberia ter só tres filas ainda que o usuário poida seleccionar de entre sete opcións. As outras opcións deberian facilitar-se mediante un mecanismo de desprazamento.

O SELECT vai seguido de botóns de enviar e de limpar.

<FORM action="http://unsitio.com/prog/seleccionar-componentes" method="post">
<P>
<SELECT multiple size="4" name="seleccionar-componentes">
<OPTION selected value="Componente_1_a">Componente_1</OPTION>
<OPTION selected value="Componente_1_b">Componente_2</OPTION>
<OPTION>Componente_3</OPTION>
<OPTION>Componente_4</OPTION>
<OPTION>Componente_5</OPTION>
<OPTION>Componente_6</OPTION>
<OPTION>Componente_7</OPTION>
</SELECT>
<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">
</P>
</FORM>

Só serán exitosas as opcións escollidas (usando o nome de control "seleccionar-componente"). Cando non hai opcións seleccionadas, o control non é exitoso e nen se lle envian ao servidor nen o nome nen nengun valor cando se envia o formulário. Observe-se que cando se activa o atributo value este determina o valor inicial do control; se non, é o conteúdo do elemento.

Neste exemplo usamos o elemento OPTGROUP para agrupar opcións. O código que segue:

<FORM action="http://unsitio.com/prog/unprograma" method="post">
<P>
<SELECT name="ComOS">
<OPTION selected label="nengun" value="nengun">Nengun</OPTION>
<OPTGROUP label="PortMaster 3">
<OPTION label="3.7.1" value="pm3_3.7.1">PortMaster 3 con ComOS 3.7.1</OPTION>
<OPTION label="3.7" value="pm3_3.7">PortMaster 3 con ComOS 3.7</OPTION>
<OPTION label="3.5" value="pm3_3.5">PortMaster 3 con ComOS 3.5</OPTION>
</OPTGROUP>
<OPTGROUP label="PortMaster 2">
<OPTION label="3.7" value="pm2_3.7">PortMaster 2 con ComOS 3.7</OPTION>
<OPTION label="3.5" value="pm2_3.5">PortMaster 2 con ComOS 3.5</OPTION>
</OPTGROUP>
<OPTGROUP label="IRX">
<OPTION label="3.7R" value="IRX_3.7R">IRX con ComOS 3.7R</OPTION>
<OPTION label="3.5R" value="IRX_3.5R">IRX con ComOS 3.5R</OPTION>
</OPTGROUP>
</SELECT>
</FORM>

representa o agrupamento seguinte:

 Nengun
PortMaster 3
3.7.1
3.7
3.5
PortMaster 2
3.7
3.5
IRX
3.7R
3.5R

Os axentes de usuário visuais poden permitir que os usuários seleccionen dun grupo de opcións mediante un menu hierárquico ou outro mecanismo que reflicta a estrutura das escollas.

Un axente de usuário gráfico poderia mostrar isto asi:

A possible rendering of OPTGROUP

Esta imaxe mostra un elemento SELECT mostrado como menus en cascada. A etiqueta superior do menu mostra o valor seleccionado actualmente (PortMaster 3, 3.7.1). O usuário despregou dous menus en cascada mais ainda non seleccionou o novo valor (PortMaster 2, 3.7). Observe-se que cada menu en cascada mostra a etiqueta dun elemento OPTGROUP ou OPTION .

17.7 O elemento TEXTAREA

<!ELEMENT TEXTAREA - - (#PCDATA)    -- campo de texto de várias liñas -->
<!ATTLIST TEXTAREA
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
name CDATA #IMPLIED
rows NUMBER #REQUIRED
cols NUMBER #REQUIRED
disabled (desactivado) #IMPLIED -- non disponíbel neste contexto --
readonly (só leitura) #IMPLIED
tabindex NUMBER #IMPLIED -- posición na orde de tabulación --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
onselect %Script; #IMPLIED -- seleccionou-se texto --
onchange %Script; #IMPLIED -- o valor do elemento mudou --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: requerida

Definicións de atributo

name = cdata [CI]
Este atributo asigna o nome do control.
rows = number [CN]
Este atributo especifica o número de liñas de texto visíbeis. Os usuários deberian poder introducir máis liñas que estas, asi que os axentes de usuário deberian fornecer algun xeito de desprazar-se polo conteúdo do control cando o conteúdo se extender alén da área visíbel.
cols = number [CN]
Este atributo especifica o ancho visíbel en anchos médios de carácter. Os usuários deberian poder introducir liñas máis longas que isto, asi que os axentes de usuário deberian fornmecer algun xeito de desprazar-se através do conteúdo do control cando o conteúdo se extenda alén da área visíbel. Os axentes de usuário poden axustar automaticamente as liñas de texto visíbeis para manter visíbeis as liñas longas sen necesidade de desprazar-se.

Este atributo especifica a etiqueta do grupo de opcións

O elemento TEXTAREA crea un control de entrada de texto de várias liñas. Os axentes de usuário deberian usar os conteúdos deste elemento como valor inicial do control e deberian mostrar este valor inicialmente.

Este exemplo crea un control TEXTAREA que ten 20 filas por 80 colunas e dous liñas de texto inicialmente. O TEXTAREA vai seguido de botóns de enviar e de limpar.

<FORM action="http://unsitio.com/prog/ler-o-texto" method="post">
<P>
<TEXTAREA name="otexto" rows="20" cols="80">
Primeira liña do texto inicial.
Segunda liña do texto inicial.
</TEXTAREA>
<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">
</P>
</FORM>

Activar o atributo readonly permite-lles aos autores mostrar un texto que non se pode modificar nun TEXTAREA . Isto difire de como se usa o texto codificado nun documento porque o valor de TEXTAREA se envia xunto co formulário.

17.8 O elemento ISINDEX

ISINDEX está desaprovado . Este elemento crea un control de entrada de texto de unha única liña. Os autores deberian usar o elemento INPUT para crear contróis de entrada de texto .

Vexa-se a DTD Transicional para a sua definición formal.

Definicións de atributo

prompt = text [CS]
Desaprovado. Este atributo especifica unha cadea de entrada ("prompt") para o campo de entrada.

Este atributo especifica a etiqueta do gruo de opcións

O elemento ISINDEX crea un control de entrada de texto dunha única liña que permite calquer cantidade de caracteres. Os axentes de usuário poden usar o valor do atributo prompt como título da entrada ("prompt").

EXEMPLO DESAPROVADO:
A seguinte declaración ISINDEX :

<ISINDEX prompt="Introduza a sua frase de pesquisa: ">

poderia ser reescrita con INPUT como segue:

<FORM action="..." method="post">
<P>Introduza a sua frase de pesquisa: <INPUT type="text"></P>
</FORM>

Semántica de ISINDEX. Actualmente, a semántica de ISINDEX só está ben definida cando o URI base do documento que o contén é un URI de HTTP. Na prática, a cadea de entrada limita-se ao Latin-1 xa que non hai un mecanismo que permita que o URI especifique un conxunto de caracteres diferente.

17.9 Etiquetas

Alguns contróis teñen etiquetas asociadas automaticamente con eles (botóns que se premen) encanto a maioria non (campos de texto, recadros de verificación e botóns de rádio e menus).

Para eses contróis que teñen etiquetas implícitas, os axentes de usuário deberian usar o valor do atributo value como cadea da etiqueta.

O elemento LABEL usa-se para especificar etiquetas para os contróis que non teñen etiquetas específicas.

17.9.1 The LABEL element

<!ELEMENT LABEL - - (%inline;)* -(LABEL) -- texto de etiqueta de campo de formulário -->
<!ATTLIST LABEL
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
for IDREF #IMPLIED -- corresponde ao valor ID do campo --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
onfocus %Script; #IMPLIED -- o elemento recebeu o foco --
onblur %Script; #IMPLIED -- o elemento perdeu o foco --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: requerida

Definicións de atributos

for = idref [CS]
Este atributo asócia explicitamente a etiqueta que se está a definir con outro control. Se está presente, o valor deste atributo debe ser o mesmo que o valor do atributo id ou algun outro control do mesmo documento. Se está ausente, a etiqueta que se está a definir asocia-se co conteúdo do elemento.

Este atributo especifica a etiqueta do gruo de opcións

O elemento LABEL pode-se usar para xuntar-lle información aos contróis. Cada elemento LABEL asocia-se con exactamente un control de formulário.

O atributo for asocia explicitamente unha etiqueta con outro control: o valor do atributo for debe ser o mesmo que o valor do atributo id do elemento control asociado. Poden-se asociar máis de un LABEL co mesmo control creando várias referéncias co atributo for .

Este exemplo crea unha tabela que se usa para aliñar dous contróis de entradas de texto e as suas etiquetas asociadas. Cada etiqueta vai asociada explicitamente cunha entrada de texto :

<FORM action="..." method="post">
<TABLE>
<TR>
<TD><LABEL for="nomeproprio">Nome</LABEL>
<TD><INPUT type="text" name="nome" id="nomeproprio">
<TR>
<TD><LABEL for="apelido">Apelidos</LABEL>
<TD><INPUT type="text" name="apelidos" id="apelido">
</TABLE>
</FORM>
Este exemplo amplia un exemplo prévio dun formulário para incluir elementos LABEL .
 <FORM action="http://unsitio.com/prog/adicionarusuario" method="post">
<P>
<LABEL for="nome">Nome: </LABEL>
<INPUT type="text" id="nome"><BR>
<LABEL for="apelidos">Apelidos: </LABEL>
<INPUT type="text" id="apelidos"><BR>
<LABEL for="email">email: </LABEL>
<INPUT type="text" id="email"><BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Home"> Home<BR>
<INPUT type="radio" name="sexo" value="Muller"> Muller<BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"> <INPUT type="reset">
</P>
</FORM>

Para asociar unha etiqueta implicitamente con outro control, o elemento control debe estar entre os conteúdos do elemento LABEL . Neste caso, LABEL só pode conter un elemento control. A etiqueta mesma pode colocar-se antes ou depóis do control asociado.

Neste exemplo, asociamos implicitamente duas etiquetas con dous contróis de entrada de texto :

<FORM action="..." method="post">
<P>
<LABEL>
Nome
<INPUT type="text" name="nome">
</LABEL>
<LABEL>
<INPUT type="text" name="apelidos">
Apelidos
</LABEL>
</P>
</FORM>

Observe-se que esta técnica non se pode usar cando se usa unha tabela para a disposición dos elementos, coa etiqueta nunha cela e o seu control asociado noutra cela.

Cando un elemento LABEL recebe o foco , pasa-lle o foco ao seu control asociado. Vexa-se máis abaixo a sección sobre teclas de aceso para exemplos.

Os axentes de usuário poden mostrar as etiquetas de moi diversas maneiras (por exemplo, visualmente , lidas por sintetizadores de voz, etc.).

17.10 Adicionar-lle estrutura aos formulários : os elementos FIELDSET e LEGEND

<!--
#PCDATA é para resolver o problema dos conteúdos mixtos,
pola especificación, aqui só se permite espazo en branco!
-->
<!ELEMENT FIELDSET - - (#PCDATA,LEGEND,(%flow;)*) -- grupo de contróis de formulário -->
<!ATTLIST FIELDSET
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
>

<!ELEMENT LEGEND - - (%inline;)* -- lexenda de fieldset -->

<!ATTLIST LEGEND
%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --
accesskey %Character; #IMPLIED -- carácter da tecla de acesibilidade --
>

Etiqueta inicial: requerida, Etiqueta final: requerida

Definicións de atributos de LEGEND

align = top|bottom|left|right [CI]
Desaprovado. Este atributo especifica a posición da lexenda a respeito do grupo de campos (fieldset). Valores posíbeis:
 • top: A lexenda está na parte superior do grupo de campos. Este é o valor por omisión.
 • bottom: A lexenda está na parte inferior do grupo de campos.
 • left: A lexenda está à esquerda do grupo de campos.
 • right: A lexenda está à direita do grupo de campos.

Este atributo especifica a etiqueta do grupo de opcións

O elemento FIELDSET permite que os autores agrupen contróis e etiquetas relacionados tematicamente. Agrupar os contróis facilita que os usuários comprendan o seu obxectivo encanto que facilitan a navegación con tabular nos axentes de usuário visuais e a navegación pola voz nos axentes de usuário baseados na voz. O uso adecuado deste elemento fai que os decumentos sexan máis acesíbeis.

O elemento LEGEND permite que os autores lle asignen un título a un FIELDSET . A lexenda mellora a acesibilidade cando o FIELDSET se mostra de maneira non visual.

Neste exemplo, creamos un formulário que se poderia encher na consulta do médico. Divide-se en tres seccións: información persoal, historial médico e medicación actual. Cada sección contén contróis para introducir a información apropriada.

<FORM action="..." method="post">
<P>
<FIELDSET>
<LEGEND>Información persoal</LEGEND>
Apelidos: <INPUT name="persoal_apelidos" type="text" tabindex="1">
First Name: <INPUT name="persoal_nome" type="text" tabindex="2">
Enderezo: <INPUT name="persoal_enderezo" type="text" tabindex="3">
...máis información persoal... </FIELDSET> <FIELDSET> <LEGEND>Historial médico</LEGEND> <INPUT name="historial_doenzas" type="checkbox" value="variola" tabindex="20"> Variola <INPUT name="historial_doenzas" type="checkbox" value="Papeiras" tabindex="21"> Papeiras <INPUT name="historial_doenzas" type="checkbox" value="Vertixes" tabindex="22"> Vertixes <INPUT name="historial_doenzas" type="checkbox" value="Catarros" tabindex="23"> Catarros ...máis historial médico... </FIELDSET> <FIELDSET> <LEGEND>Medicación actual</LEGEND> Está a tomar algunha medicación agora? <INPUT name="medicación_agora" type="radio" value="Si" tabindex="35">Si <INPUT name="medication_now" type="radio" value="Non" tabindex="35">Non Se está a tomar algunha medicación agora, indique-a no espazo que segue: <TEXTAREA name="medicacion_actual" rows="20" cols="50" tabindex="40"> </TEXTAREA> </FIELDSET> </FORM>

Observe-se que, neste exemplo, poderiamos mellorar a apresentación visual do formulário se aliñarmos os elementos dentro de cada FIELDSET (con follas de estilo), adicionando cor e información de tipos de letra (con follas de estilo), adicionando scripts (por exemplo, para abrir a área de texto "medicación actual" se o usuário indica que está a tomar algunha medicación), etc.

17.11 Dar-lle o foco a un elemento

Nun documento HTML, un elemento debe receber o foco do usuário para activar-se e realizar as suas tarefas. Por exemplo, os usuários deben activar un vínculo especificado polo elemento A para seguir un vínculo especificado. Do mesmo xeito, os usuários deben-lle dar o foco a un TEXTAREA para introducir texto nel.

Hai várias maneiras de lle dar o foco a un elemento:

17.11.1 Navegación co tabulador

Definicións dos atributos

tabindex = number [CN]
Este atributo especifica a posición do elemento actual na orde de tabulación para o documento actual. Este valor debe ser un número entre 0 e 32767. Os axentes de usuário deberian ignorar os ceros à esquerda.

A orde de tabulación define a orde na que os elementos receberán o foco cando se navegue co teclado. A orde de tabulación pode incluir elementos aniñados dentro doutros.

Os axentes de usuário deberian navegar polos elementos que poden receber o foco segundo as regras seguintes:

 1. Aqueles elementos qeu aceiten o atributo tabindex e lle asignen un valor positivo serán navegados primeiro. A navegación progrede do elemento co valor de tabindex máis baixo cara o elemento co valor máis alto. Os valores non teñen por que seren secuenciais nen teñen que comezar por un valor en concreto. Os elementos que teñen valores tabindex idénticos deberian seren navegados na orde na que aparecen no fluxo de caracteres.
 2. Aqueles elementos que non aceitan o atributo tabindex ou o aceitan e lle asignan o valor de "0" van depóis. Estes elementos son navegados na orde na que aparecen no fluxo de caracteres.
 3. Os elementos que están desactivados non participan na orde de tabulación.

Os elementos seguintes aceitan o atributo tabindex : A , AREA , BUTTON , INPUT , OBJECT , SELECT , e TEXTAREA .

Neste exemplo, a orde de tabulación será o BUTTON , os elementos INPUT en orde (observe-se que "campo1" e o botón compartillan o mesmo tabindex, mais que "campo1" aparece máis tarde no fluxo de caracters), e finalmente o vínculo creado co elemento A .

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Un documento con FORM</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
...texto... <P>Vaia ao <A tabindex="10" href="http://www.w3.org/">sítio web do W3C.</A> ...máis... <BUTTON type="button" name="coller-base-de-dados" tabindex="1" onclick="coller-base-de-dados"> Coller a base de dados actual. </BUTTON> ...máis... <FORM action="..." method="post"> <P> <INPUT tabindex="1" type="text" name="campo1"> <INPUT tabindex="2" type="text" name="campo2"> <INPUT tabindex="3" type="submit" name="enviar"> </P> </FORM> </BODY> </HTML>

Teclas de tabulador. A secuéncia de teclas real que permita a navegación co tabulador ou a activación de elementos depende da configuración do axente de usuário (por exemplo, a tecla "tab" usa-se para a navegación e a tecla "intro" usa-se para activar un elemento seleccionado).

Os axentes de usuário poden tamén definir secuéncias de teclas para navegar a orde de tabulación à inversa. Cando se chegar ao final (ou ao comezo) da orde de tabulación, os axentes de usuário poden voltar ao comezo (ou final).

17.11.2 Teclas de aceso

Definicións dos atributos

accesskey = character [CN]
Este atributo asigna-lle unha tecla de aceso a un elemento. Unha tecla de aceso é un carácter único do conxunto de caracteres do documento. Nota. Os autores deberian considerar o método de entrada do leitor esperado ao especificar unha tecla de aceso.
 
Ao premer unha tecla de aceso asignada a un elemento dá-se-lle foco ao elemento. A acción que acontece cando un elemento recebe o foco depende do elemento. Por exemplo, cando un usuário activa  un vínculo definido co elemento A o axente de usuário normalmente segue o vínculo. Cando un usuário activa un botón de rádio, o axente de usuário muda o valor do botón de rádio. Cando o usuário activa un campo de texto, permite entrada, etc.

Os seguintes elementos aceitan o atributo accesskey : A , AREA , BUTTON , INPUT , LABEL , LEGEND , e TEXTAREA .

Este exemplo asigna a tecla de aceso "U" a unha etiqueta asociada cun control INPUT . Se se preme a tecla de aceso, a tecla de aceso recebe o foco e, pola sua vez, pasa-llo ao control asociado. O usuário pode entón introducir texto na área INPUT .

<FORM action="..." method="post">
<P>
<LABEL for="fusuario" accesskey="U">
Nome
</LABEL>
<INPUT type="text" name="usuario" id="fusuario">
</P>
</FORM>

Neste exemplo, asignamos unha tecla de aceso a un vínculo definido polo elemento A . Se se preme esta tecla o usuário é conducido a outro documento, neste caso un índice.

<P><A accesskey="C" 
rel="índice"
href="http://unsitio.com/especificacion/inidice.html">
Índice</A>

A invocación de teclas de aceso depende depende do sistema sobre o que se traballe. Por exemplo, en máquinas que estexan a correr MS Windows, normalmente hai que presionar a tecla "alt" ademáis da tecla de aceso. Nos sistemas Apple, normalmente hai que presionar a tecla "cmd" ademáis da tecla de aceso.

A representación das teclas de aceso depende do axente de usuário. Recomendamos que os autores incluan a tecla de aceso en texto de etiqueta ou ondequer que se vai aplicar a tecla de aceso. Os axentes de usuário deberian mostrar o valor dunha tecla de aceso de tal xeito que se realce o seu papel e se distingua doutros caracteres (por exemplo, subliñando-a).

17.12 Contróis desactivados e de só leitura

En contextos nos que a entrada do usuário é ou non desexada ou irrelevante, é importante poder desactivar un control ou mostrá-lo como de só leitura. Por exemplo, pode-se querer desactivar un control de enviar até que o usuário teña introducido algun dado requerido. Do mesmo xeito, un autor pode querer incluir un texto de só leitura que deba ser enviado como un valor xunto co formulário. As seccións qu seguen descreben os contróis desactivados e de só leitura.

17.12.1 Contróis desactivados

Definicións dos atributos

disabled [CI]
Cando se selecciona para un control de formulário, este atributo booleano desactiva o control para a entrada por parte do usuário.

Se se selecciona, o atributo disabled ten os seguintes efectos sobre un elemento:

Os elementos seguintes aceitan o atributo disabled : BUTTON , INPUT , OPTGROUP , OPTION , SELECT , e TEXTAREA .

Este atributo herda-se mais as declaracións locais poden ignorar o valor herdado.

Como se mostren os elementos desactivados depende do axente de usuário. Por exemplo, alguns axentes de usuário "poñen en gris" os elementos de menu desactivados, as etiquetas dos botóns, etc.

Neste exemplo, o elemento INPUT está desactivado. Polo tanto, non pode receber unha entrada por parte do usuário e o seu valor non se enviará co formulário.

<INPUT disabled name="fred" value="pedra">

Nota. A única maneira de modificar dinamicamente o valor dun atributo desactivado é por meio dun script.

17.12.2 Contróis de só leitura

Definicións dos atributos

readonly [CI]
Cando se selecciona para un control de formulário, este atributo booleano proibe alteracións no control.

O atributo readonly especifica se o control pode ser modificado polo usuário.

Se está seleccionado, o atributo readonly ten os seguintes efectos sobre un elemento:

Os seguintes elementos aceitan o atributo readonly : INPUT e TEXTAREA .

Como se mostren os elementos de só leitura depende do axente de usuário.

Nota. A única maneira de modificar dinamicamente o valor dun atributo readonly é mediante un script.

17.13 Envio de formulários

As seccións que seguen explican como os axentes de usuário lles envian dados de formulários aos axentes de procesamento de formulários.

17.13.1 Método de envio de formulários

O atributo method do elemento FORM especifica o método HTTP que se usará para enviar o formulário ao axente de procesamento. Este atributo pode tomar dous valores:

O método "get" deberia-se usar cando o formulário é (isto é, non produce efectos colaterais). Moitas pesquisas en bancos de dados non teñen efectos colaterais visíbeis e resultan aplicacións ideais para o método "get".

Se o servizo asociado ao procesamento dun formulário causa efectos colaterais (por exemplo, se os formulário modifica unha base de dados ou o asinamento a un servizo), deberia-se usar o método "post".

Nota. O método "get" limita os valores do conxunto de caracteres do formulário aos caracters ASCII. Só o método "post" (con enctype ="multipart/form-data") está especificado para cobrir o conxunto de caracteres [ISO10646] inteiro.

17.13.2 Contróis exitosos

Un control exitoso é "válido" para ser enviado. Cada control exitoso ten o seu nome de control emparellado co seu valor actual como parte do conxunto de caracteres do formulário enviado. Un control exitoso debe estar definido dentro dun elemento FORM e ter un nome de control.

Porén:

Se un control non tiver un valor actual cando se envia o formulário, non se requer que os axentes de usuário o traten como un control exitoso.

Ademáis, os axentes de usuário non deberian considerar exitosos os seguintes contróis:

Os contróis ocultos e os contróis que non se mostran a causa da disposición das follas de estilo poden ainda seren exitosos. Por exemplo:

<FORM action="..." method="post">
<P>
<INPUT type="password" style="display:none"
name="contrasinal-invisibel"
value="omeucontrasinal">
</FORM>

emparellará ainda asi un valor con nome "contrasinal-invisibel" e será enviado co formulário.

17.13.3 Procesamento dos dados de formulários

Cando un usuário envia un formulário (por exemplo, activando un botón de enviar ), o axente de usuário procesa-o da maneira que segue:

Primeiro paso: Indentificar os contróis exitosos  

Segundo paso: Construir un conxunto de dados do formulário

Un conxunto de dados dun formulário é unha secuéncia de parellas nome do control /valor actual construída para os contróis exitosos.

Terceiro paso: Codificación do conxunto de dados do formulário

O conxunto de dados do formulário codifica-se entón dacordo co tipo de conteúdo indicado co atributo enctype do elemento FORM .

Cuarto paso: Enviar o conxunto de dados do formulário codificados

Por último, os dados codificados envian-se ao axente de procesamento designado polo atributo action mediante o protocolo designado polo atributo method .

Esta especificación non especifica todos os métodos de envio válidos ou os tipos de conteúdo que se poden usar cos formulários. Porén, os axentes de usuário HTML 4 deben aceitar as convencións estabelecidas nos casos seguintes:

Para calquer outro valor de action ou method non se especifica o comportamento.

Os axentes de usuário deberian mostrar a resposta das transaccións "get" e "post" do HTTP.

17.13.4 Tipos de conteúdo de formulário

O atributo enctype do elemento FORM indica o tipo de conteúdo usado para codificar o conxunto de dados do formulário para enviar ao servidor. Os axentes de usuário deben aceitar os tipos de conteúdo listados máis abaixo. Non se especifica o comportamento doutros tipos de conteúdo.

Consulte-se tamén a sección sobre escapar o signo "&" nos valores de atributo de URI .

application/x-www-form-urlencoded  

Este é o tipo de conteúdo por omisión. Os formulários enviados con este tipo de conteúdo deben-se codificar da maneira seguinte:

 1. Escapan-se os nomes de control e os valores. Os caracteres de espazo substituen-se por '+', e entón os caracteres reservados escapan-se como se descrebe en [RFC1738] , sección 2.2: Os caracteres non alfanuméricos substituen-se con `%HH', un signo de percentaxe e dous díxitos hexadecimais que representen o código ASCII do carácter. Os saltos de liña representan-se como parellas "CR LF" (ou sexa, `%0D%0A').
 2. Os nomes/valores de control listan-se na orde na que aparecen no documento. O nome separa-se do valor por `=' e as parellas nome/valor separan-se un do outro por `&'.

multipart/form-data  

Nota. Consulte [RFC2388] para información adicional sobre enviar ficheiros, incluindo questións de compatibilidade para trás, a relación entre "multipart/form-data" e outros tipos de conteúdo, questións sobre o rendimento, etc.

Consulte o apéndice para información sobre cuestións de seguranza para os formulários .

O tipo de conteúdo"application/x-www-form-urlencoded" non é efectivo para enviar cantidades grandes de dados binários ou texto que conteña caracteres non ASCII. O tipo de conteúdo "multipart/form-data" deberia-se usar para enviar formulários que conteñan ficheiros, dados non ASCII e dados binários.

O conteúdo "multipart/form-data" segue as regras de todos os fluxos de dados MIME en várias partes tal e como se bosquexa en [RFC2045] . A definición de "multipart/form-data" está disponíbel no rexisto da [IANA] .

Unha mensaxe "multipart/form-data" contén unha série de partes e cada unha representa un control exitoso . As partes envian-se ao axente de procesamento na mesma orde na que os contróis correspondentes aparecen no fluxo do documento. Os limites das partes non deberian aparecer en nengun dos dados; como se faga isto fica fora do ámbito desta especificación.

Como en todos os tipos MIME de várias partes, cada parte ten un cabezallo "Content-Type" opcional que ten "text/plain" por omisión. Os axentes de usuário deberian aceitar o cabezallo "Content-Type" acompañado dun "charset".

Espera-se que cada parte conteña:

 1. un cabezallo "Content-Disposition" cuxo valor é "form-data".
 2. un atributo de nome que especifique o nome de control do control correspondentel. Os nomes de control codificados orixinalmente en xogos de caracteres non ASCII poden-se codificar usando o método bosquexado en [RFC2045] .

Asi, por exemplo, para un control chamado "omeucontrol", a parte correspondente especificaria-se asi:

Content-Disposition: form-data; name="omeucontrol"

Como en todas as transmisións MIME, usa-se "CR LF" (ou sexa, `%0D%0A') para separar liñas de dados.

Pode-se codificar cada parte e proporcionar o cabezallo "Content-Transfer-Encoding" se o valor desa parte non é conforme coa codificación por omisión (7BIT) (ver [RFC2045] , sección 6)

Se se enviaren os conteúdos dun ficheiro cun formulário, a entrada do ficheiro deberia ser identificada co tipo de conteúdo adecuado (p.ex.:"application/octet-stream"). Se se tiveren que devolver vários ficheiros como resultado dunha entrada de formulário única, deberian-se devolver como "multipart/mixed" incluídos dentro de "multipart/form-data".

O axente de usuário deberia tentar fornecer un nome de ficheiro para cada ficheiro enviado. O nme de ficheiro pode-se especificar co parámetro "filename" do cabezallo 'Content-Disposition: form-data' ou, no caso de vários ficheiros, nun cabezallo 'Content-Disposition: file' da subparte. Se o nome do ficheiro do sistema operacional do cliente non está en US-ASCII, o nome do ficheiro pode ser aproximado ou codificado usando o método de [RFC2045] . Isto é útil nos casos nos que, por exemplo, os ficheiros enviados poderian conter referéncias mútuas (por exemplo, un ficheiro TeX e a sua descrición de estilo auxiliar ".sty").

O exemplo que segue ilustra a codificación "multipart/form-data" encoding. Supoñamos que temos o seguinte formulário:

 <FORM action="http://servidor.com/cgi/tratar"
enctype="multipart/form-data"
method="post">
<P>
Cal é o seu nome? <INPUT type="text" name="enviar-nome"><BR>
Que ficheiros vai enviar? <INPUT type="file" name="ficheiros"><BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"> <INPUT type="reset">
</FORM>

Se o usuário introduce "Larry" na entrada de texto e seleccionar o ficheiro de texto "texto1.txt", o axente de usuário poderia enviar de volta os seguintes dados:

  Content-Type: multipart/form-data; boundary=AaB03x

--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="enviar-nome"

Larry
--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="ficheiros"; filename="ficheiro1.txt"
Content-Type: text/plain

... conteúdos de ficheiro1.txt ...
--AaB03x--

Se o usuário selecciona un segundo ficheiro (de imaxe) "ficheiro2.gif", o axente de usuário poderia construir as partes como segue:

  Content-Type: multipart/form-data; boundary=AaB03x

--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="enviar-nome"

Larry
--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="ficheiros"
Content-Type: multipart/mixed; boundary=BbC04y

--BbC04y
Content-Disposition: file; filename="ficheiro1.txt"
Content-Type: text/plain

... conteúdos de ficheiro1.txt ...
--BbC04y
Content-Disposition: file; filename="ficheiro2.gif"
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: binary

...conteúdos de ficheiro2.gif...
--BbC04y--
--AaB03x--