Índice de matérias

A B C D E F G H I L M N O P R S T V
abreviaturas e acrónimos 1
acesibilidade
características na HTML 4 1
conteúdo de obxecto alternativo 1
descrición longa de imaxe 1
de mapas de imaxes 1 , 2
e conteúdo de moldura alternativo 1
e descricións longas de molduras 1
e follas de estilo 1
texto alternativo 1
acontecimentos (eventos) intrínsecos 1
algoritmo bidireccional Unicode 1
aliñamento
de elementos de nível de bloco 1
de imaxes 1
de obxectos 1
de conteúdos de tabela 1
obxectos flotantes 1
texto flutuante 1
áncora 1
caracteres ASCII no nome 1
caracteres non ASCII no nome 1
con A fronte a id 1
creación con A 1
creación con atributo id 1
espacio do nome 1
indicado por un script 1
maiúsculas e minúsculas no nome 1
referéncias a caracteres no nome 1
sintaxe do nome 1
unicidade do nome 1
applet
xeitos de incluído 1
application/x-www-form-urlencoded 1 , 2
atributo 1
aspas arredor do valor 1
booleano 1
booleano minimizado 1
declaración nun DTD 1
insensíbeis às maiúsculas e minúsculas 1
maiúsculas e minúsculas nos nomes 1
teclas de aceso 1  
#FIXED valor de 1
#IMPLIED valor de 1
#REQUIRED valor de 1
atributo booleano 1 , 2
minimizado 1
atributo class
funcións 1
atributo id
funcións 1
o mesmo espazo de nome que o nome do atributo 1
atributo lang
non para a dirección 1
cando é aplicábel 1
%attrs; 1
autor 1
axente de usuário 1
e condicións de erro 1 , 2
e dados de script 1
e dados de estilo 1
conforme 1
tratamento de mapas de imaxes 1
procesamento de dados de scripts e de estilo 1
axustamento automático do texto 1
bidirección
algoritmo Unicode 1
anulación 1
e codificación de caracteres 1
e follas de estilo 1
%block; 1
BODY
ningun en grupo de molduras 1
bordo
arredor dunha imaxe 1
arredor dunha moldura 1
arredor dun obxecto 1
arredor dunha tabela 1
botón 1

botón de enviar 1
botón de rádio 1
botón de limpeza 1
cabezallo Content-Language 1
cabezallo Content-Script-Type 1
cabezallo Content-Style-Type 1
cabezallo Content-Type 1
cabezallos
ben aniñados 1
cabezallos numerados
numerados 1
caracteres
abstractos 1
mellor esforzo para mostrar 1
mostrar os que non se poden mostrar 1
tecla de aceso 1
tratamento dos que non se poden mostrar 1
catálogo da HTML 1
CDATA 1 , 2
script e dados de estilo 1
cela de cabezallo
abreviación 1
extensión 1
nunha tabela 1
CERN 1
%Character; 1
%Charset; 1
codificación de caracteres 1 , 2
determinación de axente de usuário 1
de vínculos 1
e bidirección 1
escolla de 1
especificación de 1
exemplos frecuentes 1
nomes de 1
para envio de formulários 1
por omisión 1
UTF-1 1
UTF-16 1
código (markup) 1
cor de fondo 1
cor
fondos 1
nomes de f 1
%Color; 1
coluna
número nunha tabela 1
ancho nunha tabela 1
comentários
en DTD 1
en HTML 1
informativos só 1
non mostrados 1
referéncias a caracteres en 1
usados para esconder dados de script 1
usados para esconder dados de follas de estilo 1
conformidade 1
%ContentType; 1
contróis desactivados 1
non exitos 1
contróis de só leitura 1
control 1
dar-lle foco a 1
desactivado 1
eventos para 1
exitoso 1
navegación con tabuladores 1
nome de control 1
só leitura 1
tecla de aceso para 1
tipos de 1
valor de control 1
valor inicial 1
control da introdución de contrasinais 1
control de entrada de texto 1
de várias liñas 1
de unha liña 1

control de obxecto 1 , 2
control escondido 1 , 2
conxunto de caracteres do documento 1
ISO10646 1 , 2
equivaléncia de ISO10646 e UNICODE 1
control exitoso 1
conxunto de dados do formulário 1
codificación 1
coordenadas
de clik para enviar formulário 1
de mapa de imaxes do lado do servidor 1

dados META 1
esquema 1
LINK frente a META 1
perfis 1
dados
formato de 1
de texto inserido e borrado 1
%Datetime; 1
desaprobado 1
elementos 1
declaración do tipo de documento 1
para DTD de grupos de molduras 1
para DTD estrita 1
para DTD transicional 1
definición de entidade paramétrica 1
definición de tipo de documento 1
comentários en 1
como ler 1
estrita 1
exemplos conformes 1
fragmentos de DTD conformes 1
grupos de molduras 1
transicional 1

descrición longa de imaxe
relación co texto alt 1
descritor de médios
maiúsculas e minúsculas 1
lista de recoñecidos 1
procesamento 1
dirección
herenza en elementos aniñados 1
de información na tabela 1
do texto 1
documento
maneiras de incluir 1 , 2
maneiras de incrustar 1
modificación dinámica con script 1
validación SGML 1
documento frameset 1
documento HTML 1

DTD estrita
declaración 1
definición 1
DTD transicional
declaración 1
definición 1
Dublin Core 1
elemento
aceitación de desaprobados 1
aceitación de obsoletos 1
etiqueta final 1
etiqueta de início 1
etiqueta final omitida 1
etiqueta inicial omitida 1
declaración de tipo 1 , 2
identificador único 1
insensíbel a maiúsculas e minúsculas 1
lista de desaprobados 1
lista de obsoletos 1
modelo de conteúdo 1
na liña 1
nível de blocol 1
referéncias desde os scripts 1
tipos 1
vacio 1 , 2
elemento vacio 1
entidade paramétrica
%Character; 1
%Charset; 1
%Color; 1
%ContentType; 1
%Datetime; 1
%FrameTarget; 1
%LanguageCode; 1
%Length; 1
%MediaDesc; 1
%MultiLength; 1
%Pixels; 1
%Script; 1
%Text; 1
%URI; 1
%attrs; 1
%block; 1
%inline; 1
erro
tratamento polos axentes de usuário 1 , 2
mapa de imaxes con IMG en BUTTON 1
apresentación de regras de estilo en STYLE 1
recurso non disponíbel 1
espazo entre palabras 1
espazo en branco 1
arredor dunha moldura 1
arredor de imaxes e obxectos 1
arredor dos conteúdos dunha tabela 1
carácter 1
colapsado 1
preservado en PRE 1
esquema 1
etiqueta
asociación explícita con control 1
asociación implícita con control 1
e foco 1
etiqueta inicial 
omitida 1
etiqueta final 1
declarada opcional 1
omitida 1
eventos (acontecimentos) 1
extensión
de cela de cabezallo de tabela 1
 
ferramenta de creación 1 , 2
control de selección de ficheiro 1
e linguaxe de folla de estilo por omisión 1
envio 1
fila
número nunha tabela 1
#FIXED - valor de atributo 1
foco 1
e tecla de aceso 1
etiqueta dá a control 1
folla de estilo
alternativa 1
e bidirección 1
en cascada 1
comentários para esconder 1
dados 1
externa 1
externa através de vínculos 1
regras na liña 1
introdución 1
persistente 1
preferida 1
regras en HEAD 1
especificación de externa 1
especificación de preferida 1
meios de destino 1
usada con DIV e SPAN 1
follas de estilo alternativas 1
follas de estilo en cascada 1
follas de estilo preferidas 1
follas de estilo persistentes 1
formulários
codificación dos dados 1
contróis 1
engadir etiquetas 1
envio 1
estrutura dos contróis 1
limpeza 1
método de envio 1
métodos e accións 1
navegación polos contróis 1
notas sobre como mostrá-los 1
orde de tabulación dos contróis 1
processamento dos contróis 1
tipos de conteúdos para a codificación 1
tipos de contróis 1
valores enviados 1
 %FrameTarget; 1
GET
e o envio de formulários 1
grupo de filas 1
grupo de colunas 1
grupos de entidades
URI para HTML 4.01 1
grupo de molduras
aniñado 1
compartición de dados 1
conteúdo alternativo 1
DTD, declaración 1
DTD, definición 1
especificación da disposición 1
problemas de navegación 1
uso de NOFRAMES 1
Grupo de Traballo HTML
membros 1

hora
formato 1
HTML
como aplicación SGML 1
comentários 1
desenvolvimento 1
especificación de dados externos 1
suxestións de creación 1
versión 2.0 1
versión 3.0 1
versión 3.2 1
versión HTML+ 1
HTTP
cabezallo Content-Language 1
cabezallo Content-Script-Type 1
cabezallo Content-Style-Type 1
cabezallo Content-Type 1
cabezallo Default-Style 1
GET e POST con formulários 1
usado para vincular follas de estilo externas 1

ID 1
IDREF 1
IDREFS 1
identidade de mensaxe 1
identificador de fragmento 1 , 2
idioma
imaxe
ancho e alto 1
aliñamento 1
apresentación visual 1
borde arredor 1
descrición longa 1
espazo en branco arredor 1
non directamente na moldura 1
maneiras de incluir 1
#IMPLIED - valor de atributo 1
inclusión dun obxecto 1
%inline; 1
Internet Engineering Task Force (IETF) 1


%LanguageCode; 1
%Length; 1
linguaxe
códigos para especificar 1
de recurso vinculado 1
de script 1
de texto 1
limpeza dun formulário 1
linguaxe do código 1

linguaxe de folla de estilo
por omisión 1
linguaxe de script
declaración local 1
especificación 1
por omisión 1
liña de división
entre elementos de nível de bloco 1
entre celas de tabelas 1
lista
aniñamento 1
apresentación visual 1
ordenada 1
follas de estilo 1
lista de definición 1
numeración 1
sen ordenar 1
lonxitude relativa 1
maiúsculas e minúsculas
nas codificacións de caracteres 1
nas referéncias a entidades-carácter 1
nas referéncias numéricas a caracteres 1
nos códigos de idiomas 1
nos dados de estilos 1
nos dados de script 1
nos descritores de médios 1
nos nomes das áncoras 1
nos nomes dos atributos 1
nos nomes de cores 1
nos nomes dos elementos 1
nos tipos de conteúdos 1
nos tipos de vínculos 1
nos valores dos atributos 1 , 2 , 3
nos valores de lonxitude 1
mapa de imaxes 1 , 2
acesibilidade 1
con OBJECT 1
ilegal para IMG en BUTTON 1
lado do cliente 1
lado do servidor 1
lado do servidor 1
rexións que se solapan 1
mapa de imaxes do lado do cliente 1
creación de 1
mapa de imaxes do lado do servidor 1 , 2
coordenadas de clic 1
Marco de Descrición de Recursos (Resource Description Framework - RDF) 1 , 2
médios
e follas de estilo externas 1
usados con follas de estilo 1
%MediaDesc; 1
menu 1
agrupamento das escollas 1
opcións pré-seleccionadas 1
mostrado das escollas 1
apresentación visual das opcións agrupadas 1
modelo de conteúdo 1
elementos excluídos en 1
sintaxe en DTD 1
molduras
problemas co URI 1
borde 1
conteúdo inicial 1
na liña 1
introdución 1
lista de nomes de destino reservados 1
descrición longa 1
algoritmo de destino 1
destino do documento 1
espazo en branco arredor 1
moldura de destino
algoritmo 1
por omisión 1
nomes reservados 1
semántica 1
especificación 1
motor de pesquisa
e vínculos 1
axudá-lo 1 , 2
%MultiLength; 1
multipart/form-data 1 , 2
NAME 1

na liña
elemento 1
navegación co tabulador  1
nível de bloco
e bidirección 1 , 2
elemento 1
notas sobre minimizado 1
NUMBER 1
obsoleto 1
elementos 1

orde de tabulación 1
obxecto
aliñamento 1
ancho e alto 1
borde arredor 1
declarados estaticamente 1
en HEAD 1 , 2 , 3
esquemas de nomes 1
espazo en branco arredor 1
inclusión xenérica 1
inicialización 1
localización da implementación e os dados 1
nun formulário 1
regras para incrustados 1
representación alternativa 1
representación visual f 1
obxectos flutuantes 1
parágrafo
representación visual 1
perfil 1
pixel 1
%Pixels; 1
por omisión
codificación de caracteres 1
linguaxe de script 1
linguaxe de folla de estilo 1
moldura de destino 1

Plataforma para a selección de conteúdos de Internet (PICS) 1
ponto 1
posición de código 1
POST
e envio de formulários 1
para dados de formulários non ASCII 1

recadro de verificación 1
recortar
texto da tabela 1
repertório de caracteres 1
#REQUIRED - valor de atributo 1

referéncias a entidades-carácter 1
referéncia a caracters 1 , 2
pola direccionalidade 1
resolución de URI relativos 1
resumo
do índice 1

robot de pesquisa
axudá-lo 1
 
salto de liña 1
e texto bidireccional 1
e texto flutuante 1
forzado 1
proibición 1
script
cando non é aceitado 1
comentários para esconder 1
dados 1
executado após un envento 1
executado ao se carregar o documento 1
introdución 1
notas sobre a implementación 1
referéncias a elementos 1
sintaxe reservada 1
usado para modificar un documento 1
usado para determinar unha áncora 1
usos 1
%Script; 1
seguranza
do control de contrasinal 1
notas sobre 1
SGML
aplicación 1
características con pouca aceitación 1 , 2
catálogo para HTML 1
declaración 1
declaración de HTML 4 1
declaración do tipo de elemento 1
definición do tipo de documento (DTD) 1
introdución 1
notas sobre a implementación 1
tratamento dos saltos de liña 1
validación do documento 1
xogo de caracteres do documento 1

tabela
algoritmos de composición 1
algoritmo para achar o cabezallo 1
aliñamento dos conteúdos 1
ancho das colunas 1

bordes e liñas de división 1

categorización das celas 1
celas de cabezallo 1
celas de dados 1
celas que se extenden por várias filas/colunas 1
direccionalidade 1
grupo de colunas 1
grupo de filas 1
marxes das celas 1
notas sobre a representación incremental 1
non para formatar páxinas 1
número de colunas 1
número de filas 1
representación incremental 1
representación non visual 1
representación visual 1
sumário do conteúdo 1
título 1
voz e dados de celas 1
tecla de aceso 1
texto
parágrafo 1
citado 1
código para inserido e eliminado 1
dirección 1
flutuante 1
pré-formatado 1
texto alternativo
especificación 1
texto citado  1
representación 1
texto flutuante 1
text/html 1
%Text; 1
tipo de conteúdo
application/x-www-form-urlencoded 1
multipart/form-data 1
text/html 1
tipos de conteúdos
para codificar dados de formulários 1
tipos de dados
CDATA 1
ID 1
IDREF 1
IDREFS 1
NAME 1
NUMBER 1
tipo de letra
estilo con HTML 1
tipo de vínculo
lista de recoñecidos 1
maiúsculas e minúsculas 1
perfis para novos 1
trazo de división brando 1
trazos de división de palabras 1

vínculo
aniñamento ilegal 1
destino por omisión 1
definición 1
directo e inverso 1
e codificación de caracteres 1
e follas de estilo externas 1 , 2
e follas de estilo dependentes do meio 1
mostrar 1
semántica da moldura de destino 1
título 1
tipo 1
usado para definir relación 1