Apéndice A: Mudanzas

Índice

 1. Mudanzas entre as versións de HTML 4.0 do 24 de abril de 1998 e a de HTML 4.01 do 24 de decembro de 1999
  1. Alteracións na especificación
  2. Erros corrixidos
  3. Grallas tipográficas menores corrixidas
  4. Clarificacións
  5. Problemas coñecidos dos navegadores
 2. Mudanzas entre as versións do 18 de decembro de 1977 e a de 24 de abril de 1998
  1. Erros corrixidos
  2. Grallas tipográficas menores corrixidas
 3. Mudanzas entre HTML 3.2 e HTML 4.0 (18 de decembro de 1997)
  1. Alternacións nos elementos
  2. Alteracións nos atributos
  3. Alteracións na acesibilidades
  4. Alteracións nos dados META
  5. Alteracións no texto
  6. Alteracións nos vínculos
  7. Alteracións nas tabelas
  8. Alteracións nas imaxes, obxectos e mapas de imaxes
  9. Alteracións nos formulários
  10. Alteraciós nas follas de estilo
  11. Alteracións nas molduras
  12. Alteracións nos scripts
  13. Alteracións na internacionalización

A.1 Mudanzas entre as versións de HTML 4.0 do 24 de abril e a de HTML 4.1 do 24 de decembro de 1999

Esta sección descrebe en que difiren a versión HTML 4.01 de 24 de decembro de 1999 da versión de HTML 4.0 de 24 de abril de 1998.

A.1.1 Alteracións na especificación

Alteracións xerais 

Sobre a SGML e a HTML  

Representación de documentos HTML  

Tipos de dados HTML básicos  

Estrutura global dun documento HTML  

Información sobre o idioma e a dirección do texto  

Tabelas  

Vínculos  

Obxectos, imaxes e applets  

Follas de estilo nos documentos HTML  

Molduras  

Formulários  

Declaración SGML  

DTD estrito  

Notas  

Referéncias  

A.1.2 Erros corrixidos

Sección 13.6.1
Os exempos de mapas de imaxes que usan "poly" foron corrixidos para que formen un polígono fechado. Tamén, o último par de coordenadas é o mesmo que o primeiro para fechar o polígono.
Sección 14.4.1
No exemplo final, ao elemento STYLE falta-lle a asignación de atributo "media=screen, print".
Sección 15.2.1
No exemplo con"mypar", a regra CSS deberia ser
 P#mypar {font-style: italic; color: blue}

En CSS, "#" refire-se a un nome ID encato que "." refire-se a un nome de clase. Este exemplo trata do atributo "id".

Sección 16.2.2
Os valores de marginwidth e marginheight deben ser de 0 pontos ou máis, non 1 ponto ou máis.
Sección 16.2.2
O elemento FRAME non leva o atributo target .
Sección 16.5
O elemento IFRAME non leva o atributo target .
Sección 17.2.1
Na descrición dos "cadros de confirmación", mude "seleccionado" por "marcado (checked)" en "cando se define o atributo seleccionado do elemento control".
Sección 17.6.1
Na sección "Atributos definidos noutro sitio" para o elemento OPTGROUP , os atributos onfocus , onblur , e onchange non deberian estar aí.
Sección 18.2.3
À lista de elmentos que receben onfocus e onblur , adicionaron-se A e AREA .
Sección 20
A Declaración SGML para HTML 4 ten que se modificar un pouco para aceitar referéncias numéricas hexadecimais. Hai que modificar as liñas:
    DELIM
GENERAL SGMLREF
SHORTREF SGMLREF

para:

    DELIM
GENERAL SGMLREF
HCRO "&#x" -- 38 is the number for ampersand --
SHORTREF SGMLREF

E o código inicial <!SGML "ISO 8879:1986" hai-no que mudar para <!SGML "ISO 8879:1986 (WWW)".

Sección 21
O elemento HR deberia tamén aceitar os atributos lang e dir . Dicia-se que estaban definidos noutro sítio na definición do elemento pero deixaran-se fora da DTD.
Sección 21
Na definición da DTD, o atributo archive do elemento OBJECT dicia-se que toma un valor do tipo %URI". Isto é incorrecto: o valor pode ser unha lista de URI) separada por espazos (como se indica na definición do comentário DTD).
O fragmento DTD do elemento FORM deberia incluir unha definición do atributo accept , que aparece listado na definición do elemento. A definición deberia ser a que segue:
 accept %ContentTypes; #IMPLIED -- list of MIME types for file upload --
Sección B.4.1
No final do sección, as oracións seguintes son incorrectas: "A lista de termos no conteúdo é ALL, INDEX, NOFOLLOW, NOINDEX. O nome e os valores de atribudo dos conteúdos diferéncian entre maiúsculas e minúsculas." Con efeito, a definición de META especifica que os valores dos atributos nome e content diferéncian entre maiúsculas e minúsculas.
Sección B.4.1.1
A especificación di que "Non se permiten liñas en branco". Permiten-se liñas en branco no ficheiro robots.txt, só que dentro dun único rexisto. Observe-se que a especificación non define rexisto.

Máis abaixo na mesma páxina, a especificación di que "Debe haber exactamente un campo "User-agent" por rexisto. Con efeito, pode haber máis de un campo User-Agent no ficheiro robots.txt, só que non máis de un por rexisto.

 

Para máis información sobre robots de pesquisa, consulten-se, por exemplo:

Referéncias

A.1.3 Grallas tipográficas menores corrixidas

Nota do tradutor: Eliminou-se esta sección na tradución para galego debido a que as grallas son exclusivas do texto en inglés.
 

A.1.4 Clarificacións

Sección 3.2.1
No sétimo parágrafo, engadiu-se "para trás até à etiqueta inicial correspondente" (isto é, deben estar aniñadas correctamente, unha etiqueta final encerra, para trás até à etiqueta inicial, todas as etiquetas iniciais non fechadas que houber no meio con etiquetas finais omitidas (sección (7.5.1), etc.)."
Sección 3.2.4
Adición dunha declaración segundo a cal os comentários son código.
Sección 3.3.3
No segundo elemento da lista, mudou-se "Se a etiqueta final do elemento" para "Se as etiquetas do elemento".
Sección 3.3.3.1
Nunha definición de modelo de conteúdo, "A" significa que "A" debe aparecer unha vez e só unha vez. Tamén, engadiu-se "+(A)" e "-(A)" à sección sobre a sintaxe do modelo de conteúdo.
Sección 7.4.2
Clarificou-se que TITLE non pode incluir comentários.
Sección 10.3
Todas as veces que aparece "cracker" nesta sección e nas suas subseccións substituiron-se por "hacker". Igualmente, as definicións de "hacker" e "nerd" foron tomadas de "O dicionário do hacker".
Sección 13.7.2
Os atributos hspace e vspace foron desaprobados.
Sección 13.7.4
O atributo align desaproba-se para IMG , OBJECT , e APPLET .

A.1.5 Problemas coñecidos dos navegadores

A.2 Mudanzas entre HTML 3.2 e HTML 4.0 (18 de decembro de 1997)

Esta sección descrebe en que difiren a versión de HTML 4.0 do 24 de abril de 1998 da do 18 de decembro de 1997.

A.2.1 Erros corrixidos

Sección 2.1.1
Dicia-se que "http://www.w3.org/TR/PR-html4/cover.html" designaba a versión actual da especificación HTML. A especificación de HTML actual está realmente en http://www.w3.org/TR/REC-html40 .
Sección 7.5.2
A ligazón a name era incorrecta. Agora está vinculado a types.html#type-name .
Sección 7.5.4
href aparecia listado como atributo dos elementos DIV e SPAN . Non o é.
Sección 7.5.6
Usaba-se un elemento P no exemplo. Non é válido en ADDRESS .
Sección 8.1
No primeiro exemplo, que di "Os seus super-poderes eran o resultado...", habia unhas aspas dobres antes da palabra "Os".
Sección 9.3.4
Non se indicaba que o atributo width está desaprobado .
Sección 11.2.4, "Cálculo do ancho das colunas"
Na oración "Dimos-lle ao atributo align no terceiro grupo de colunas o valor de 'center'", houbo que substituir "segundo" por "terceiro".
Sección 11.2.6, "Celas que se extenden várias filas ou colunas"
O segundo parágrafo dicia "Nesta definición de tabela especificamos que a cela na fila catro, coluna duas, deberia-se extender un total de tres colunas, incluindo a fila actual." Agora remata asi: "...incluindo a coluna actual".
Sección 13.2
A oración que comeza "Os axentes de usuário deben mostrar un texto alternativo cando non aceitan..." dicia "seguinte" en vez de "texto".
Sección 13.6.2
A última oración do segundo parágrafo aplicaba-se tanto aos elementos IMG como aos INPUT . Porén, o atributo ismap non está definido para INPUT . A oración aplica-se agora só a IMG .
Sección 14.2.3
O atributo title do elemento STYLE non aparecia listado como un atributo definido noutro sítio.
Sección 14.3.2
O segundo exemplo facia title="Compact". Agora fai title="compact" .
Sección 15.1.2
A oración que remata por "o atributo align ." dicia "o elemento align ."
Sección 15.1.3.2
A regra de estilo CSS "BR.mybr { clear: left }" era incorrecta, xa que se refire à clase "mybr" e non o valor id. A sintaxe correcta é: "BR#mybr { clear: left }".
Sección 16
Todos os exemplos que contiñan unha Delaración de Tipo de Documento dician algo como "THE_LATEST_VERSION_/frameset.dtd" ou "THE_LATEST_VERSION_" como o identificador de sistema do DTD Frameset. Agora usan a declaración de tipo de documento apropriada indicada na Sección 7.2
Sección 16.3 e Sección 16.3.1
O segundo exemplo de 16.3 e o exemplo de 16.3.1 usaba o DTD equivocado; agora usan Transitional DTD.
Sección 17.5
En "atributos definidos noutro sitio", para o elemento BUTTON faltaban , id , class , lang , dir , title , style , e tabindex Tamén se eliminou usemap .
Sección 17.6/17.6.1
Os "atributos definidos noutro sitio" para OPTION e OPTGROUP listaban por erro onfocus , onblur , e onchange . A sección "atributos definidos noustro sitio" faltaba do elemento SELECT (vexa-se o DTD para a lista de atributos completa).
Sección 17.9.1
Dicia-se que o atributo tabindex estaba definidno no elmento LABEL . Non o é.
Sección 17.12.2
A oración "Os seguintes elementos aceitan o atributo readonly : INPUT e TEXTAREA ." dicia "Os elementos seguintes aceitan o atributo readonly : INPUT , TEXT, PASSWORD , e TEXTAREA ".
Sección 18.2.2, "Declaración local dunha linguaxe de script"
O primeiro parágrafo dicia: "Tamén é posíbel especificar a linguaxe de script en cada elemento SCRIPT mediante o atributo type. Na auséncia dunha especifiación da linguaxe de script por omisión, hai que explicitar este atributo en cada elemento SCRIPT ." Dado que se require o atributo type do elemento SCRIPT este parágrafo di agora: "Hai que especificar o atributo type para cada aparición do elemento SCRIPT nun documento. O valor do atributo type para un elemento SCRIPT prima sobre a linguaxe de script por omisión dese elemento".
Sección 21
Adición dunha nota explicando que a especificación inclui algunhas restricións sintácticas que non poden ser expresadas no DTD.
Sección 24.2.1 e ficheiro HTMLlat1.ent
O comentário para a referéncia a carácter "not" dicía: "= discretionary hyphen". Eliminou-se.
O FPI no comentário dicia: "-//W3C//ENTITIES Full Latin 1//EN//HTML"; pola contra, agora é: "-//W3C//ENTITIES Latin1//EN//HTML".
Sección 24.3.1 e ficheiro HTMLsymbol.ent
O FPI no comentário dicia:"-//W3C//ENTITIES Symbolic//EN//HTML"; pola contra, agora é: "-//W3C//ENTITIES Symbols//EN//HTML".
Sección A.1.1, "Novos elementos" (antes A.1.1) e Sección A.1.1, "Elementos desaprobados " (anteriormente A.1.2)
O elemento S , que é desaprobado aparecia listado como parte das alteracións entre 3.2 e HTML 4.0. O certo é que este elemento non se definia en HTML 3.2 . Agora está na lista de elementos.
Sección A.1.3 (antes A.3)
Dicia-se que o atributo longdesc estaba especificado para as tabelas. Non o está. Pola sua vez, o atributo summary permite-lles aos autores dar descricións de tabelas máis longas.
Sección B.4
A oración: "Poden-se axudar os motores de pesquisa se se usar o elemento LINK con rel="start" xunto co atributo title , ..." dicia "Poden-se axudar os motores de pesquisa se se usar o elemento LINK con rel="start" xunto cun TITLE , ..." O mesmo para o outro exemplo.
Sección B.5.1
A oración "Pode-se alterar isto mediante o axustamento do atributo width do elemento TABLE ." dicia "Pode-se alterar isto mediante o axustamento do atributo width-TABLE do elemento TABLE ."
Sección B.5.2
A oración "As regras para o manexo de obxectos demasiado grandes para unha coluna aplican-se cando o aliñamento explícito ou implicado resulta nunha situación na que os dados exceden o ancho asignado da coluna" dicia "demasiado grande para coluna". O sentido da oración non estaba claro xa que se referia a "regras" que rexian unha condición de erro; o comportamento dos axentes de usuário nas condicións de erro fica fora do ámbito da especificación.
Índice de atributos
O atributo href do elemento BASE aparecia marcado como desaprobado . Non o está. Porén, tampouco se define no DTD Estrito.

O atributo language do elemento SCRIPT non aparecia marcado como desaprobado . Agora si o está e xa non se define no DTD Estrito.

A.2.2 Grallas tipográficas menores corrixidas

Nota do tradutor: Eliminou-se esta sección na tradución para galego debido a que as grallas son exclusivas do texto en inglés.
 

A.3 Mudanzas entre HTML 3.2 e HTML 4.0 (18 de decembro de 1997)

Esta sección descrebe en que difire a especificación de HTML 4.0 do 18 de decembro de 1997 da de HTML 3.2 ( [HTML32] ).

A.3.1 Alteracións nos elementos

Elementos novos 

Os elementos novos en HTML 4.0 son: ABBR , ACRONYM , BDO , BUTTON , COL , COLGROUP , DEL , FIELDSET , FRAME , FRAMESET , IFRAME , INS , LABEL , LEGEND , NOFRAMES , NOSCRIPT , OBJECT , OPTGROUP , PARAM , S (desaprobado), SPAN , TBODY , TFOOT , THEAD , e Q .

Elementos desaprovados  

Os elementos seguintes están desaprovados : APPLET , BASEFONT , CENTER , DIR , FONT , ISINDEX , MENU , S , STRIKE , e U .

Elementos obsoletos  

Os elementos seguintes son obsoletos: LISTING , PLAINTEXT, e XMP . No seu lugar, para todos eles, os autores deberian usar o elemento PRE .

A.3.2 Alteracións nos atributos

A.3.3 Alteracións na acesibilidade

A HTML 4.0 oferta moitas mudanzas que promoben a acesibilidade , incluídos:

A.3.4 Alteracións nos dados META

Os autores agora poden especificar perfis que fornecen explicacións sobre os dados META especificados cos elementos META ou LINK .

A.3.5 Alteracións no texto

A.3.6 Alteracións nos vínculos

A.3.7 Alteracións nas tabelas

O modelo de tabela da HTML 4.0 xurdiu de traballo anterior sobre HTML+ e o borrador incial de HTML3.0 . Extendeu-se o modelo anterior en resposta a peticións de fornecedores de información no seguinte:

O modelo de tabelas da HTML 4.0 tamén satisface as peticións de valores por omisión baseados en colunas opcionais para as propriedades de aliñamento, maior flexibilidade ao especificar as molduras de tabela e as regras, e a posibilidade de aliñar nos caracteres indicados. Espera-se, porén, que as follas de estilo asuman a tarefa de producir as tabelas no futuro imediato.

Ademáis, un obxectivo importante foi o de posibilitar a compatibilidade para trás coa implementación das tabelas de Netscape, amplamente seguida. Outro obxectivo foi o de simplificar a importación de tabelas conforme ao modelo CALS da SGML. O borrador máis recente fai que o atributo align sexa compatíbel coas últimas versións dos navegadores máis populares. Clarificou-se un pouco o papel do atributo dir e o comportamento recomendado cando se mesclan anchos de coluna absolutos e relativos.

Introduciu-se un elemento novo, COLGROUP , para permitir agrupar grupos de colunas con propriedades de ancho e aliñamento distintas especificadas por un ou máis elementos COL . Clarificou-se a semántica de COLGROUP sobre a de borradores anteriores e rules="basic" foi substituído por rules="groups".

O atributo style inclue-se como maneira de extender as propriedades asociadas cos bordes e os interiores do grupo de celas. Por exemplo, o estilo de liña: ponteado, dobre, delgado/groxo, etc.; o enchido con cor/padrón do interior, as marxes das celas e a información sobre o tipo de letra. Isto será o tema dunha especificación adicional sobre as follas de estilo.

Modificaron-se os atributos frame e rules para evitar conflitos de nomes SGML e para evitar conflitos cos atributos align e valign . Estas alteracións estaban ademáis motivadas polo desexo de evitar problemas no futuro se esta especificación se extender para permitir os atributos frame e rules con outros elementos das tabelas.

A.3.8 Alteracións nas imaxes, obxectos e mapas de imaxes

A.3.9 Alteracións nos formulários

Esta especificación introduce vários atributos e elementos novos que afectan aos formulários:

A.3.10 Alteracións nas follas de estilo

A HTML 4.0 aceita un conxunto maior de descritores de meios para que os autores podan escreber follas de estilo sensíbeis aos dispositivos.

A.3.11 Alteracións nas molduras

A HTML 4.0 aceita documentos de molduras con molduras na liña.

A.3.12 Alteracións nos scripts

Agora moitos elementos ofertan atributos de evento que se poden emparellar cos scripts; executa-se o script cando acontece o evento (p.ex.cando se carrega o documento, cando se fai clic co rato, etc.).

A.3.13 Alteracións na internacionalización

A HTML 4.0 integra as recomendacións de [RFC2070] para a internacionalización da HTML.

Porén, esta especificación e [RFC2070] difiren no seguinte: