24 Referéncias a entidades-carácter en HTML 4

Contents

  1. Introdución às referéncias a entidades-carácter
  2. Referéncias a entidades-carácter para caracteres ISO 8859-1
    1. A lista de caracteres
  3. Referéncias a entidades-carácter para símbolos, símbolos matemáticos e letras gregas
    1. A lista de caracteres
  4. Referéncias a entidades-carácter para caracteres significativos no código e internacionalización
    1. A lista de caracteres

24.1 Introdución às referéncias a entidades-carácter

Unha referéncia a entidades-carácter é un construto da SGML que referéncia un carácter do conxunto de caracteres do documento.

Esta versión da HTML aceita vários conxuntos de referéncias a entidades-carácter:

As seccións que seguen apresentan as listas completas das referéncias a entidades-carácter. Ainda que, por convención, [ISO10646] os comentários que seguen a cada entrada se escreben normalmente en maiúsculas, convertimo-las a minúsculas nesta especificación por razóns de lexibilidade.

24.2 Referéncias a entidades-carácter para caracteres ISO 8859-1

As referéncias a entidades-carácter desta sección producen caracteres cuxos equivalentes numéricos deberian xa ser aceitados por axentes de usuário conformes con HTML 2.0. Asi, a referéncia a entidades-carácter ÷ é unha forma máis cómoda que ÷ para obter o símbolo da división (÷).

Para aceitaren estas entidades con nome, os axentes de usuário só necesitan recoñecer os nomes de entidade e converté-las a caracteres que caian dentro do repertório da [ISO88591] .

O carácter 65533 (FFFD hexadecimal) é o último carácter válido de UCS-2. 65534 (FFFE hexadecimal) non está asignado e reservou-se para a versión co byte invertido do ESPAZO DE NON SEPARACIÓN DE ANCHURA CERO co propósito de detectar a orde do byte. 65535 (FFFF hexadecimal) non está asginado.

24.2.1 A lista de caracteres

<!-- Partes © International Organization for Standardization 1986
Concede-se o permiso de cópia en calquer forma para o seu uso con
sistemas conformes coa SMGL e aplicacións tal e como se definen na
ISO 8879, sempre e cando se inclua este aviso en todas as cópias
-->
<!-- Conxunto de caracteres-entidade. Invocación típica:
<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC
"-//W3C//ENTITIES Latin 1//EN//HTML">
%HTMLlat1;
-->

<!ENTITY nbsp CDATA "&#160;" -- espácio de non separación, U+00A0 ISOnum -->
<!ENTITY iexcl CDATA "&#161;" -- aspas invertidas, U+00A1 ISOnum -->
<!ENTITY cent CDATA "&#162;" -- símbolo do centavo, U+00A2 ISOnum -->
<!ENTITY pound CDATA "&#163;" -- símbolo da libra, U+00A3 ISOnum -->
<!ENTITY curren CDATA "&#164;" -- símbolo de moeda, U+00A4 ISOnum -->
<!ENTITY yen CDATA "&#165;" -- símbolo do yen, U+00A5 ISOnum -->
<!ENTITY brvbar CDATA "&#166;" -- barra partida = barra vertical partida,
U+00A6 ISOnum -->
<!ENTITY sect CDATA "&#167;" -- símbolo de sección, U+00A7 ISOnum -->
<!ENTITY uml CDATA "&#168;" -- diérese,
U+00A8 ISOdia -->
<!ENTITY copy CDATA "&#169;" -- símbolo de copyright, U+00A9 ISOnum -->
<!ENTITY ordf CDATA "&#170;" -- indicador de ordinal feminino, U+00AA ISOnum -->
<!ENTITY laquo CDATA "&#171;" -- aspas latinas abertas, U+00AB ISOnum -->
<!ENTITY not CDATA "&#172;" -- símbolo da negación, U+00AC ISOnum -->
<!ENTITY shy CDATA "&#173;" -- hífen brando, U+00AD ISOnum -->
<!ENTITY reg CDATA "&#174;" -- símbolo de marca rexistrada, U+00AE ISOnum -->
<!ENTITY macr CDATA "&#175;" -- macron = guión alto, U+00AF ISOdia -->
<!ENTITY deg CDATA "&#176;" -- símbolo de graos, U+00B0 ISOnum -->
<!ENTITY plusmn CDATA "&#177;" -- símbolo de máis/menos = símbolo de máis ou menos,
U+00B1 ISOnum -->
<!ENTITY sup2 CDATA "&#178;" -- dous superíndice = símbolo de ao cadrado, U+00B2 ISOnum -->
<!ENTITY sup3 CDATA "&#179;" -- tres superíndice = símbolo de ao cubo = cubed, U+00B3 ISOnum -->
<!ENTITY acute CDATA "&#180;" -- acento agudo, U+00B4 ISOdia -->
<!ENTITY micro CDATA "&#181;" -- símbolo de micras, U+00B5 ISOnum -->
<!ENTITY para CDATA "&#182;" -- símbolo de parágrafo, U+00B6 ISOnum -->
<!ENTITY middot CDATA "&#183;" -- ponto a meia altura, U+00B7 ISOnum -->
<!ENTITY cedil CDATA "&#184;" -- cedilla, U+00B8 ISOdia -->
<!ENTITY sup1 CDATA "&#185;" -- un superíndice U+00B9 ISOnum -->
<!ENTITY ordm CDATA "&#186;" -- indicador de ordinal masculino,
U+00BA ISOnum -->
<!ENTITY raquo CDATA "&#187;" -- aspas latinas fechadas, U+00BB ISOnum -->
<!ENTITY frac14 CDATA "&#188;" -- fracción comun un cuarto, U+00BC ISOnum -->
<!ENTITY frac12 CDATA "&#189;" -- fracción comun un meio, U+00BD ISOnum -->
<!ENTITY frac34 CDATA "&#190;" -- fracción comun tres cuartos, U+00BE ISOnum -->
<!ENTITY iquest CDATA "&#191;" -- signo de interrogación aberto, U+00BF ISOnum -->
<!ENTITY Agrave CDATA "&#192;" -- letra maiúscula latina A con acento grave,
U+00C0 ISOlat1 -->
<!ENTITY Aacute CDATA "&#193;" -- letra maiúscula latina A con acento agudo,
U+00C1 ISOlat1 -->
<!ENTITY Acirc CDATA "&#194;" -- letra maiúscula latina A con acento circunflexo,
U+00C2 ISOlat1 -->
<!ENTITY Atilde CDATA "&#195;" -- letra maiúscula latina A con til,
U+00C3 ISOlat1 -->
<!ENTITY Auml CDATA "&#196;" -- letra maiúscula latina A con diérese,
U+00C4 ISOlat1 -->
<!ENTITY Aring CDATA "&#197;" -- letra maiúscula latina A cun círculo en cima, U+00C5 ISOlat1 -->
<!ENTITY AElig CDATA "&#198;" -- letra maiúscula latina AE = ligatura maiúscula latina AE,
U+00C6 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ccedil CDATA "&#199;" -- letra maiúscula latina C con cedilla,
U+00C7 ISOlat1 -->
<!ENTITY Egrave CDATA "&#200;" -- letra maiúscula latina E con acento grave,
U+00C8 ISOlat1 -->
<!ENTITY Eacute CDATA "&#201;" -- letra maiúscula latina E con acento agudo,
U+00C9 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ecirc CDATA "&#202;" -- letra maiúscula latina E con acento circumflexo,
U+00CA ISOlat1 -->
<!ENTITY Euml CDATA "&#203;" -- letra maiúscula latina E con diérese,
U+00CB ISOlat1 -->
<!ENTITY Igrave CDATA "&#204;" -- letra maiúscula latina I con acento grave,
U+00CC ISOlat1 -->
<!ENTITY Iacute CDATA "&#205;" -- letra maiúscula latina I con acento agudo,
U+00CD ISOlat1 -->
<!ENTITY Icirc CDATA "&#206;" -- letra maiúscula latina I con acento circumflexo,
U+00CE ISOlat1 -->
<!ENTITY Iuml CDATA "&#207;" -- letra maiúscula latina I con diérese,
U+00CF ISOlat1 -->
<!ENTITY ETH CDATA "&#208;" -- letra maiúscula latina ETH, U+00D0 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ntilde CDATA "&#209;" -- letra maiúscula latina N con til = eñe maiúsculo,
U+00D1 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ograve CDATA "&#210;" -- letra maiúscula latina O con acento grave,
U+00D2 ISOlat1 -->
<!ENTITY Oacute CDATA "&#211;" -- letra maiúscula latina O con acento agudo,
U+00D3 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ocirc CDATA "&#212;" -- letra maiúscula latina O con acento circumflexo,
U+00D4 ISOlat1 -->
<!ENTITY Otilde CDATA "&#213;" -- letra maiúscula latina O con til,
U+00D5 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ouml CDATA "&#214;" -- letra maiúscula latina O con diérese,
U+00D6 ISOlat1 -->
<!ENTITY times CDATA "&#215;" -- signo de multiplicación, U+00D7 ISOnum -->
<!ENTITY Oslash CDATA "&#216;" -- letra maiúscula latina O con barra inclinada,
U+00D8 ISOlat1 -->
<!ENTITY Ugrave CDATA "&#217;" -- letra maiúscula latina U con acento grave,
U+00D9 ISOlat1 -->
<!ENTITY Uacute CDATA "&#218;" -- letra maiúscula latina U con acento agudo,
U+00DA ISOlat1 -->
<!ENTITY Ucirc CDATA "&#219;" -- letra maiúscula latina U con acento circumflexo,
U+00DB ISOlat1 -->
<!ENTITY Uuml CDATA "&#220;" -- letra maiúscula latina U con diérese,
U+00DC ISOlat1 -->
<!ENTITY Yacute CDATA "&#221;" -- letra maiúscula latina Y con acento agudo,
U+00DD ISOlat1 -->
<!ENTITY THORN CDATA "&#222;" -- letra maiúscula latina THORN,
U+00DE ISOlat1 -->
<!ENTITY szlig CDATA "&#223;" -- letra minúscula latina s muda = ligatura ess-zed,
U+00DF ISOlat1 -->
<!ENTITY agrave CDATA "&#224;" -- letra minúscula latina a con acento grave
= letra minúscula latina a grave,
U+00E0 ISOlat1 -->
<!ENTITY aacute CDATA "&#225;" -- letra minúscula latina a con acento agudo,
U+00E1 ISOlat1 -->
<!ENTITY acirc CDATA "&#226;" -- letra minúscula latina a con acento circumflexo,
U+00E2 ISOlat1 -->
<!ENTITY atilde CDATA "&#227;" -- letra minúscula latina a con til,
U+00E3 ISOlat1 -->
<!ENTITY auml CDATA "&#228;" -- letra minúscula latina a con diérese,
U+00E4 ISOlat1 -->
<!ENTITY aring CDATA "&#229;" -- letra minúscula latina a cun círculo en cima,
U+00E5 ISOlat1 -->
<!ENTITY aelig CDATA "&#230;" -- letra minúscula latina ae
= ligatura minúscula latina ae, U+00E6 ISOlat1 -->
<!ENTITY ccedil CDATA "&#231;" -- letra minúscula latina c con cedilla,
U+00E7 ISOlat1 -->
<!ENTITY egrave CDATA "&#232;" -- letra minúscula latina e con acento grave,
U+00E8 ISOlat1 -->
<!ENTITY eacute CDATA "&#233;" -- letra minúscula latina e con acento agudo,
U+00E9 ISOlat1 -->
<!ENTITY ecirc CDATA "&#234;" -- letra minúscula latina e con acento circumflexo,
U+00EA ISOlat1 -->
<!ENTITY euml CDATA "&#235;" -- letra minúscula latina e con diérese,
U+00EB ISOlat1 -->
<!ENTITY igrave CDATA "&#236;" -- letra minúscula latina i con acento grave,
U+00EC ISOlat1 -->
<!ENTITY iacute CDATA "&#237;" -- letra minúscula latina i con acento agudo,
U+00ED ISOlat1 -->
<!ENTITY icirc CDATA "&#238;" -- letra minúscula latina i con acento circumflexo,
U+00EE ISOlat1 -->
<!ENTITY iuml CDATA "&#239;" -- letra minúscula latina i con diérese,
U+00EF ISOlat1 -->
<!ENTITY eth CDATA "&#240;" -- letra minúscula latina eth, U+00F0 ISOlat1 -->
<!ENTITY ntilde CDATA "&#241;" -- letra minúscula latina n con til = eñe minúsculo,
U+00F1 ISOlat1 -->
<!ENTITY ograve CDATA "&#242;" -- letra minúscula latina o con acento grave,
U+00F2 ISOlat1 -->
<!ENTITY oacute CDATA "&#243;" -- letra minúscula latina o con acento agudo,
U+00F3 ISOlat1 -->
<!ENTITY ocirc CDATA "&#244;" -- letra minúscula latina o con acento circumflexo,
U+00F4 ISOlat1 -->
<!ENTITY otilde CDATA "&#245;" -- letra minúscula latina o con til,
U+00F5 ISOlat1 -->
<!ENTITY ouml CDATA "&#246;" -- letra minúscula latina o con diérese,
U+00F6 ISOlat1 -->
<!ENTITY divide CDATA "&#247;" -- signo da división, U+00F7 ISOnum -->
<!ENTITY oslash CDATA "&#248;" -- letra minúscula latina o con barra inclinada,
U+00F8 ISOlat1 -->
<!ENTITY ugrave CDATA "&#249;" -- letra minúscula latina u con acento grave,
U+00F9 ISOlat1 -->
<!ENTITY uacute CDATA "&#250;" -- letra minúscula latina u con acento agudo,
U+00FA ISOlat1 -->
<!ENTITY ucirc CDATA "&#251;" -- letra minúscula latina u con acento circumflexo,
U+00FB ISOlat1 -->
<!ENTITY uuml CDATA "&#252;" -- letra minúscula latina u con diérese,
U+00FC ISOlat1 -->
<!ENTITY yacute CDATA "&#253;" -- letra minúscula latina y con acento agudo,
U+00FD ISOlat1 -->
<!ENTITY thorn CDATA "&#254;" -- letra minúscula latina thorn,
U+00FE ISOlat1 -->
<!ENTITY yuml CDATA "&#255;" -- letra minúscula latina y con diérese,
U+00FF ISOlat1 -->

24.3 Referéncias a entidades-carácter para símbolos, símbolos matemáticos e letras gregas

As referéncias a entidades-carácter desta sección producen caracteres que se poden representar con símbolos do tipo de letra Adobe Symbol, amplamente extendido, incluindo caracteres gregos, vários signos de parénteses e unha selección de operadores matemáticos tais como os símbolos de gradiente, produto e sumatório.

Para aceitaren estas entidades, os axentes de usuário deben aceitar a [ISO10646] completa ou usar outros meios. A representación de símbolos para estes caracters pode-se lograr se se poden mostrar os caracteres relevantes da [ISO10646] ou por outros meios, tal e como apontar as entidades listades, referéncias numéricas a caracteres e caracteres para a posición adecuada nalgun tipo de letra que conteña os símbolos requeridos.

Cando usar entidades gregas. Este conxunto de entidades contén todas as letras usadas en grego moderno. Porén, non inclui a pontoación grega, caracteres acentuados pré-compostos nen acentos sen espaciado (tonos, dialytika) que se requiren para compó-los. Non hai letras arcaicas, letras exclusivas do copto ou letras pré-compostas para o grego politónico. As entidades que se definen aqui non están pensadas para a representación do grego moderno e non constituirian unha representación efectiva; pola contra, están pensadas para letras gregas soltas que se aparecen en obras técnicas e matemáticas.

24.3.1 A lista de caracteres

<!-- Caracteres matemáticos gregos e caracteres simbólicos para HTML -->

<!-- Conxunto de caracteres-entidade. Invocación típica:
<!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC
"-//W3C//ENTITIES Symbols//EN//HTML">
%HTMLsymbol; -->

<!-- Partes © International Organization for Standardization 1986
Concede-se o permiso de cópia en calquer forma para o seu uso con
sistemas conformes coa SMGL e aplicacións tal e como se definen na
ISO 8879, sempre e cando se inclua este aviso en todas as cópias
-->

<!-- Dá-se a entidade ISO relevante a non ser que os nomes se introduzan pola primeira vez.
Os nomes novos (i.e., not in ISO 8879 list) non entran en conflito con nengun
nome de entidade ISO 8879 existente. Dán-se números de caracteres ISO 10646
para cada carácter, en hexadecimal. Os valores CDATA son conversións decimais
dos valores da ISO 10646 e referen-se ao conxunto de caracteres do documento.
Os nomes son nomes da ISO 10646.

-->

<!-- Latin Extendido-B -->
<!ENTITY fnof CDATA "&#402;" -- minúscula latina f con gancho = función
= florin, U+0192 ISOtech -->

<!-- Grego -->
<!ENTITY Alpha CDATA "&#913;" -- letra maiúscula grega alfa, U+0391 -->
<!ENTITY Beta CDATA "&#914;" -- letra maiúscula grega beta, U+0392 -->
<!ENTITY Gamma CDATA "&#915;" -- letra maiúscula grega gamma,
U+0393 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Delta CDATA "&#916;" -- letra maiúscula grega delta,
U+0394 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Epsilon CDATA "&#917;" -- letra maiúscula grega epsilon, U+0395 -->
<!ENTITY Zeta CDATA "&#918;" -- letra maiúscula grega zeta, U+0396 -->
<!ENTITY Eta CDATA "&#919;" -- letra maiúscula grega eta, U+0397 -->
<!ENTITY Theta CDATA "&#920;" -- letra maiúscula grega theta,
U+0398 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Iota CDATA "&#921;" -- letra maiúscula grega iota, U+0399 -->
<!ENTITY Kappa CDATA "&#922;" -- letra maiúscula grega kappa, U+039A -->
<!ENTITY Lambda CDATA "&#923;" -- letra maiúscula grega lambda,
U+039B ISOgrk3 -->
<!ENTITY Mu CDATA "&#924;" -- letra maiúscula grega mu, U+039C -->
<!ENTITY Nu CDATA "&#925;" -- letra maiúscula grega nu, U+039D -->
<!ENTITY Xi CDATA "&#926;" -- letra maiúscula grega xi, U+039E ISOgrk3 -->
<!ENTITY Omicron CDATA "&#927;" -- letra maiúscula grega omicron, U+039F -->
<!ENTITY Pi CDATA "&#928;" -- letra maiúscula grega pi, U+03A0 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Rho CDATA "&#929;" -- letra maiúscula grega rho, U+03A1 -->
<!-- Non hai Sigmaf, nen carácter U+03A2 tampouco -->
<!ENTITY Sigma CDATA "&#931;" -- letra maiúscula grega sigma,
U+03A3 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Tau CDATA "&#932;" -- letra maiúscula grega tau, U+03A4 -->
<!ENTITY Upsilon CDATA "&#933;" -- letra maiúscula grega ypsilon,
U+03A5 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Phi CDATA "&#934;" -- letra maiúscula grega phi,
U+03A6 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Chi CDATA "&#935;" -- letra maiúscula grega chi, U+03A7 -->
<!ENTITY Psi CDATA "&#936;" -- letra maiúscula grega psi,
U+03A8 ISOgrk3 -->
<!ENTITY Omega CDATA "&#937;" -- letra maiúscula grega omega,
U+03A9 ISOgrk3 -->

<!ENTITY alpha CDATA "&#945;" -- letra minúscula grega alfa,
U+03B1 ISOgrk3 -->
<!ENTITY beta CDATA "&#946;" -- letra minúscula grega beta, U+03B2 ISOgrk3 -->
<!ENTITY gamma CDATA "&#947;" -- letra minúscula grega gamma,
U+03B3 ISOgrk3 -->
<!ENTITY delta CDATA "&#948;" -- letra minúscula grega delta,
U+03B4 ISOgrk3 -->
<!ENTITY epsilon CDATA "&#949;" -- letra minúscula grega epsilon,
U+03B5 ISOgrk3 -->
<!ENTITY zeta CDATA "&#950;" -- letra minúscula grega zeta, U+03B6 ISOgrk3 -->
<!ENTITY eta CDATA "&#951;" -- letra minúscula grega eta, U+03B7 ISOgrk3 -->
<!ENTITY theta CDATA "&#952;" -- letra minúscula grega theta,
U+03B8 ISOgrk3 -->
<!ENTITY iota CDATA "&#953;" -- letra minúscula grega iota, U+03B9 ISOgrk3 -->
<!ENTITY kappa CDATA "&#954;" -- letra minúscula grega kappa,
U+03BA ISOgrk3 -->
<!ENTITY lambda CDATA "&#955;" -- letra minúscula grega lambda,
U+03BB ISOgrk3 -->
<!ENTITY mu CDATA "&#956;" -- letra minúscula grega mu, U+03BC ISOgrk3 -->
<!ENTITY nu CDATA "&#957;" -- letra minúscula grega nu, U+03BD ISOgrk3 -->
<!ENTITY xi CDATA "&#958;" -- letra minúscula grega xi, U+03BE ISOgrk3 -->
<!ENTITY omicron CDATA "&#959;" -- letra minúscula grega omicron, U+03BF NEW -->
<!ENTITY pi CDATA "&#960;" -- letra minúscula grega pi, U+03C0 ISOgrk3 -->
<!ENTITY rho CDATA "&#961;" -- letra minúscula grega rho, U+03C1 ISOgrk3 -->
<!ENTITY sigmaf CDATA "&#962;" -- letra minúscula grega final sigma,
U+03C2 ISOgrk3 -->
<!ENTITY sigma CDATA "&#963;" -- letra minúscula grega sigma,
U+03C3 ISOgrk3 -->
<!ENTITY tau CDATA "&#964;" -- letra minúscula grega tau, U+03C4 ISOgrk3 -->
<!ENTITY upsilon CDATA "&#965;" -- letra minúscula grega ypsilon,
U+03C5 ISOgrk3 -->
<!ENTITY phi CDATA "&#966;" -- letra minúscula grega phi, U+03C6 ISOgrk3 -->
<!ENTITY chi CDATA "&#967;" -- letra minúscula grega chi, U+03C7 ISOgrk3 -->
<!ENTITY psi CDATA "&#968;" -- letra minúscula grega psi, U+03C8 ISOgrk3 -->
<!ENTITY omega CDATA "&#969;" -- letra minúscula grega omega,
U+03C9 ISOgrk3 -->
<!ENTITY thetasym CDATA "&#977;" -- letra minúscula grega theta symbol,
U+03D1 NEW -->
<!ENTITY upsih CDATA "&#978;" -- greek upsilon with hook symbol,
U+03D2 NEW -->
<!ENTITY piv CDATA "&#982;" -- greek pi symbol, U+03D6 ISOgrk3 -->

<!-- Pontuación xeral -->
<!ENTITY bull CDATA "&#8226;" -- símbolo de lista = círculo negro pequeno,
U+2022 ISOpub -->
<!-- este símbolo, "bullet" NON é o mesmo que o operador "bullet", U+2219 -->
<!ENTITY hellip CDATA "&#8230;" -- elipse horizontal = pontos suspensivos,
U+2026 ISOpub -->
<!ENTITY prime CDATA "&#8242;" -- prima = minutos = pés, U+2032 ISOtech -->
<!ENTITY Prime CDATA "&#8243;" -- prima dobre = segundos = polegadas,
U+2033 ISOtech -->
<!ENTITY oline CDATA "&#8254;" -- liña superior, U+203E NEW -->
<!ENTITY frasl CDATA "&#8260;" -- liña de fracción, U+2044 NEW -->

<!-- Símbolos parecidos às letras -->
<!ENTITY weierp CDATA "&#8472;" -- P maiúsculo cursivo = conxunto poténcia
= p de Weierstrass, U+2118 ISOamso -->
<!ENTITY image CDATA "&#8465;" -- I negro maiúsculo = parte imaxinária,
U+2111 ISOamso -->
<!ENTITY real CDATA "&#8476;" -- R negro maiúsculo = símbolo de parte real,
U+211C ISOamso -->
<!ENTITY trade CDATA "&#8482;" -- símbolo de marca comercial, U+2122 ISOnum -->
<!ENTITY alefsym CDATA "&#8501;" -- símbolo alef = primeiro cardinal transfinito,
U+2135 NEW -->
<!-- o símbolo alef NON é o mesmo que a letra hebrea alef,
U+05D0 adinda que se poida usar o mesmo símbolo para mostrar ambos os dous caracteres -->

<!-- Arrows -->
<!ENTITY larr CDATA "&#8592;" -- flecha para a esquerda, U+2190 ISOnum -->
<!ENTITY uarr CDATA "&#8593;" -- flecha para riba, U+2191 ISOnum-->
<!ENTITY rarr CDATA "&#8594;" -- flecha para a direita, U+2192 ISOnum -->
<!ENTITY darr CDATA "&#8595;" -- flecha para baixo, U+2193 ISOnum -->
<!ENTITY harr CDATA "&#8596;" -- flecha para a direita e a esquerda, U+2194 ISOamsa -->
<!ENTITY crarr CDATA "&#8629;" -- flecha para baixo e logo para a esquerda
= retorno de carro, U+21B5 NEW -->
<!ENTITY lArr CDATA "&#8656;" -- flecha dobre para a esquerda, U+21D0 ISOtech -->
<!-- ISO 10646 non di que lArr sexa o mesmo que a flecha 'é implicado por'
mais tamén non ten outro carácter para esaa función. E entón? Pode-se usar lArr
para 'é implicado por', como ISOtech suxire -->
<!ENTITY uArr CDATA "&#8657;" -- flecha dobre para riba, U+21D1 ISOamsa -->
<!ENTITY rArr CDATA "&#8658;" -- flecha dobre para a direita,
U+21D2 ISOtech -->
<!-- ISO 10646 non di que este sexa o carácter 'implica', mais non ten
outro carácter con esta función. E entón ?
Pode-se usar rArr para 'implica', como ISOtech suxire -->
<!ENTITY dArr CDATA "&#8659;" -- flecha dobre para baixo, U+21D3 ISOamsa -->
<!ENTITY hArr CDATA "&#8660;" -- flecha dobre para a direita e a esquerda,
U+21D4 ISOamsa -->

<!-- Operadores matemáticos -->
<!ENTITY forall CDATA "&#8704;" -- para todo, U+2200 ISOtech -->
<!ENTITY part CDATA "&#8706;" -- diferenza parcial, U+2202 ISOtech -->
<!ENTITY exist CDATA "&#8707;" -- existe, U+2203 ISOtech -->
<!ENTITY empty CDATA "&#8709;" -- conxunto vacio = diámetro,
U+2205 ISOamso -->
<!ENTITY nabla CDATA "&#8711;" -- nabla, U+2207 ISOtech -->
<!ENTITY isin CDATA "&#8712;" -- pertence a, U+2208 ISOtech -->
<!ENTITY notin CDATA "&#8713;" -- non pertence a, U+2209 ISOtech -->
<!ENTITY ni CDATA "&#8715;" -- contén, U+220B ISOtech -->
<!-- non deberia haber un nome máis doado de recordar que 'ni'? -->
<!ENTITY prod CDATA "&#8719;" -- produto de n elementos = signo do produto,
U+220F ISOamsb -->
<!-- prod NON é o mesmo carácter que U+03A0 'letra maiúscula grega pi', ainda
que se poida usar o mesmo símbolo para os dous -->
<!ENTITY sum CDATA "&#8721;" -- sumatório, U+2211 ISOamsb -->
<!-- sum NON é o mesmo carácter que U+03A3 'letra maiúscula grega sigma'
ainda que se poida usar o mesmo símbolo para os dous -->
<!ENTITY minus CDATA "&#8722;" -- signo menos, U+2212 ISOtech -->
<!ENTITY lowast CDATA "&#8727;" -- operador asterisco, U+2217 ISOtech -->
<!ENTITY radic CDATA "&#8730;" -- raiz cuadrada = signo de radical,
U+221A ISOtech -->
<!ENTITY prop CDATA "&#8733;" -- proporcional a, U+221D ISOtech -->
<!ENTITY infin CDATA "&#8734;" -- infinito, U+221E ISOtech -->
<!ENTITY ang CDATA "&#8736;" -- ángulo, U+2220 ISOamso -->
<!ENTITY and CDATA "&#8743;" -- 'e' lóxico, U+2227 ISOtech -->
<!ENTITY or CDATA "&#8744;" -- 'ou' lóxico, U+2228 ISOtech -->
<!ENTITY cap CDATA "&#8745;" -- intersección = cap, U+2229 ISOtech -->
<!ENTITY cup CDATA "&#8746;" -- unión = cup, U+222A ISOtech -->
<!ENTITY int CDATA "&#8747;" -- integral, U+222B ISOtech -->
<!ENTITY there4 CDATA "&#8756;" -- de aqui, U+2234 ISOtech -->
<!ENTITY sim CDATA "&#8764;" -- operador til = varia con = semellante a,
U+223C ISOtech -->
<!-- o operador til NON é o mesmo carácter que o til, U+007E,
ainda que se poida usar o mesmo símbolo para representar os dous -->
<!ENTITY cong CDATA "&#8773;" -- aproximadamente igual a, U+2245 ISOtech -->
<!ENTITY asymp CDATA "&#8776;" -- case igual a = asintótico a,
U+2248 ISOamsr -->
<!ENTITY ne CDATA "&#8800;" -- distinto de, U+2260 ISOtech -->
<!ENTITY equiv CDATA "&#8801;" -- idéntico a, U+2261 ISOtech -->
<!ENTITY le CDATA "&#8804;" -- menor ou igual a, U+2264 ISOtech -->
<!ENTITY ge CDATA "&#8805;" -- maior ou igual a,
U+2265 ISOtech -->
<!ENTITY sub CDATA "&#8834;" -- subconxunto de, U+2282 ISOtech -->
<!ENTITY sup CDATA "&#8835;" -- superconxunto de, U+2283 ISOtech -->
<!-- observe que nsup, 'non un superconxunto de, U+2283' non está coberto pola codificación do
tipo de letra Symbol e non se inclue. Deberia, por simetria?
Está en ISOamsn -->
<!ENTITY nsub CDATA "&#8836;" -- non é subconxunto de, U+2284 ISOamsn -->
<!ENTITY sube CDATA "&#8838;" -- subconxunto de ou igual a, U+2286 ISOtech -->
<!ENTITY supe CDATA "&#8839;" -- superconxunto de ou igual a,
U+2287 ISOtech -->
<!ENTITY oplus CDATA "&#8853;" -- círculo máis = suma directa,
U+2295 ISOamsb -->
<!ENTITY otimes CDATA "&#8855;" -- círculo por = produto de vectores,
U+2297 ISOamsb -->
<!ENTITY perp CDATA "&#8869;" -- ortogonal a = perpendicular,
U+22A5 ISOtech -->
<!ENTITY sdot CDATA "&#8901;" -- operador ponto, U+22C5 ISOamsb -->
<!-- o operador ponton non é o mesmo carácter que o ponto a meia altura U+00B7 -->

<!-- Outros símbolos técnicos -->
<!ENTITY lceil CDATA "&#8968;" -- parte superior do colchete aberto,
U+2308 ISOamsc -->
<!ENTITY rceil CDATA "&#8969;" -- parte superior do colchete fechado,
U+2309 ISOamsc -->
<!ENTITY lfloor CDATA "&#8970;" -- parte inferior do colchete aberto = apl downstile,
U+230A ISOamsc -->
<!ENTITY rfloor CDATA "&#8971;" -- parte inferior do colchete fechado, U+230B ISOamsc -->
<!ENTITY lang CDATA "&#9001;" -- colchete angular para a esquerda = bra,
U+2329 ISOtech -->
<!-- lang non é o mesmo carácter que U+003C 'menor que'
ou U+2039 'aspas latinas simples abertas' -->
<!ENTITY rang CDATA "&#9002;" -- colchete angular para a direita = ket,
U+232A ISOtech -->
<!-- rang non é o mesmo carácter que U+003E 'maior que'
ou U+203A 'aspas latinas simples fechadas' -->

<!-- Formas xeométricas -->
<!ENTITY loz CDATA "&#9674;" -- rombo, U+25CA ISOpub -->

<!-- Miscellaneous Symbols -->
<!ENTITY spades CDATA "&#9824;" -- pau preto de picas, U+2660 ISOpub -->
<!-- aqui preto parece significar recheo, como oposto a oco -->
<!ENTITY clubs CDATA "&#9827;" -- pau preto de trébol = shamrock,
U+2663 ISOpub -->
<!ENTITY hearts CDATA "&#9829;" -- pau preto de corazóns = valentine,
U+2665 ISOpub -->
<!ENTITY diams CDATA "&#9830;" -- pau preto de diamantes, U+2666 ISOpub -->

24.4 Referéncias a entidades-carácter para caracteres significativos no código e internacionalización

As referéncias a entidades-carácter desta sección son para escapar caracteres significativos no código (que son os mesmos que os de HTML 2.0 e 3.2), para denotar espazos e trazos. Outros caracteres desta seción aplican-se a questións de internacionalización como a eliminación de ambigüidades no texto bidireccional (ver a sección sobre texto bidireccional para máis detalles).

Tamén se adicionaron entidades para os caracteres restantes que aparecen en CP-1252 que non aparecen nos conxuntos de entidades HTMLlat1 ou HTMLsymbol. Todos estes aparecen no rango entre 128 e 159 dentro do conxunto de caracteres CP-1252 charset. Estas entidades permiten denotar os caracteres de maneira independente da plataforma.

Para aceitar estas entidades, os axentes de usuário deben aceitar a [ISO10646] completa ou usar outros meios. A representación de símbolos para estes caracters pode-se lograr se se poden mostrar os caracteres [ISO10646] relevantes ou por outros meios, tais como apontar internamente as entidades listadas, as referéncias a caracteres numéricos e caracteres para a posición adecuada nalgun tipo de letra que conteña os símbolos requeridos.

24.4.1 A lista de caracteres

<!-- Caracteres especiais para HTML -->

<!-- Conxunto de entidades-carácter. Invocación típica:
<!ENTITY % HTMLspecial PUBLIC
"-//W3C//ENTITIES Special//EN//HTML">
%HTMLspecial; -->

<!-- Partes © International Organization for Standardization 1986
Concede-se o permiso de cópia en calquer forma para o seu uso con
sistemas conformes coa SMGL e aplicacións tal e como se definen na
ISO 8879, sempre e cando se inclua este aviso en todas as cópias
-->

<!-- Dá-se o conxunto de entidades ISO a non ser que se introduzan nomes pola primeira vez.
Os novos nomes (isto é, non na lista ISO 8879) non entran en conflito con nengun
nome de entidade ISO 8879 existente. Dan-se os números de caracteres ISO 10646
para cada carácter. Os valores CDATE son conversións decimais
dos valores ISO 10646 e referen-se ao conxunto de caracteres do documento.
Os nomes son nomes ISO 10646.

-->

<!-- Controis de código e Latin Básico -->
<!ENTITY quot CDATA "&#34;" -- aspas, U+0022 ISOnum -->
<!ENTITY amp CDATA "&#38;" -- ligatura "&", U+0026 ISOnum -->
<!ENTITY lt CDATA "&#60;" -- símbolo 'menor que', U+003C ISOnum -->
<!ENTITY gt CDATA "&#62;" -- símbolo 'maior que', U+003E ISOnum -->

<!-- Latin Extendido-A -->
<!ENTITY OElig CDATA "&#338;" -- ligatura maiúscula latina OE,
U+0152 ISOlat2 -->
<!ENTITY oelig CDATA "&#339;" -- ligatura minúscula latina oe, U+0153 ISOlat2 -->
<!-- non está ben chamado ligatura, pois é un carácter separado nalguns idiomas -->
<!ENTITY Scaron CDATA "&#352;" -- letra maiúscula latina S con ánti-circunflexo,
U+0160 ISOlat2 -->
<!ENTITY scaron CDATA "&#353;" -- letra minúscula latina s con ánti-circunflexo,
U+0161 ISOlat2 -->
<!ENTITY Yuml CDATA "&#376;" -- letra maiúscula latina Y con diérese,
U+0178 ISOlat2 -->

<!-- Letras modificadoras espaciadores -->
<!ENTITY circ CDATA "&#710;" -- acento circunflexo,
U+02C6 ISOpub -->
<!ENTITY tilde CDATA "&#732;" -- til pequeno, U+02DC ISOdia -->

<!-- Pontoación xeral -->
<!ENTITY ensp CDATA "&#8194;" -- espazo ene, U+2002 ISOpub -->
<!ENTITY emsp CDATA "&#8195;" -- espazo eme, U+2003 ISOpub -->
<!ENTITY thinsp CDATA "&#8201;" -- espazo fino, U+2009 ISOpub -->
<!ENTITY zwnj CDATA "&#8204;" -- separador de anchura cero,
U+200C NEW RFC 2070 -->
<!ENTITY zwj CDATA "&#8205;" -- conector de anchura cero, U+200D NEW RFC 2070 -->
<!ENTITY lrm CDATA "&#8206;" -- marca de esquerda a direita, U+200E NEW RFC 2070 -->
<!ENTITY rlm CDATA "&#8207;" -- marca de direita a esquerda, U+200F NEW RFC 2070 -->
<!ENTITY ndash CDATA "&#8211;" -- trazo ene, U+2013 ISOpub -->
<!ENTITY mdash CDATA "&#8212;" -- trazo eme, U+2014 ISOpub -->
<!ENTITY lsquo CDATA "&#8216;" -- aspas simples abertas,
U+2018 ISOnum -->
<!ENTITY rsquo CDATA "&#8217;" -- aspas simples fechadas,
U+2019 ISOnum -->
<!ENTITY sbquo CDATA "&#8218;" -- aspas simples inferiores, U+201A NEW -->
<!ENTITY ldquo CDATA "&#8220;" -- aspas dobres abertas,
U+201C ISOnum -->
<!ENTITY rdquo CDATA "&#8221;" -- aspas dobres fechadas,
U+201D ISOnum -->
<!ENTITY bdquo CDATA "&#8222;" -- aspas dobres inferiores, U+201E NEW -->
<!ENTITY dagger CDATA "&#8224;" -- cruz, U+2020 ISOpub -->
<!ENTITY Dagger CDATA "&#8225;" -- cruz dobre, U+2021 ISOpub -->
<!ENTITY permil CDATA "&#8240;" -- simbolo de por mil, U+2030 ISOtech -->
<!ENTITY lsaquo CDATA "&#8249;" -- aspas angulares simples abertas,
proposta U+2039 ISO -->
<!-- lsaquo está proposto mais ainda non éstá no padrón ISO -->
<!ENTITY rsaquo CDATA "&#8250;" -- aspas angulares simples fechadas,
proposta U+203A ISO -->
<!-- rsaquo está proposto mais ainda non éstá no padrón ISO -->
<!ENTITY euro CDATA "&#8364;" -- símbolo do euro, U+20AC NEW -->