4 Conformidade: requisitos e recomendacións

Índice

  1. Definicións
  2. SGML
  3. O tipo de conteúdo text/html

Nesta sección iniciamos a especificación da HTML, comezando co contrato entre autores, documentos, usuários e axentes de usuário.

As palabras chaves "DEBE", "NON DEBE", "REQUERIDO", "FARÁ", "NON FARÁ", "DEBERIA", "NON DEBERIA", "RECOMENDADO", "PODE", e "OPCIONAL" neste documento deben-se interpretar como se descreben en [RFC2119] . Porén, por razóns de lexibilidade, estas palabras non aparecen todo en maiúsculas nesta especificación.

Às veces, os autores desta especificación recomendan unha boa práctica para os autores e axentes de usuário. Estas recomendacións non son normativas e a conformidade con esta especificación non depende de que se sigan. Estas recomendacións conteñen as expresións "Recomendamos...", "Esta especificación recomenda...", ou variantes.

4.1 Definicións

Documento HTML
Un documento HTML é un documento SGML que se axusta aos requisitos desta especificación.
Autor
Un autor é unha a persoa ou programa que escrebe ou xera documentos HTML. Unha ferramenta de creación é un tipo especial de autor, en concreto é un programa que xera HTML.

Recomendamos que os autores escreban documentos que sexan conformes coa DTD estrita mellor que coas outras DTD que se definen nesta especificación. Consulte a sección sobre información sobre a versión para coñecer máis detalles sobre as DTD definidas en HTML4.

Usuário
Un usuário é unha persoa que interacciona cun axente de usuário para ver, escoitar ou usar doutra maneira un documento HTML procesado.
Axente de usuário HTML
Un axente de usuário HTML é calquer dispositivo que interpreta documentos HTML. Os axentes de usuário incluen navegadores visuais (só texto e gráficos), navegadores non visuais (áudio, Braille), robots de pesquisa, proxies, etc.

Un axente de usuário conforme con HTML 4 é aquel que observa as condicións obrigatórias ("debe") expostas nesta especificación, incluídos os pontos seguintes:

Condicións de erro
Esta especificación non define como han de manexar os axentes de usuário conformes as condicións de erro xerais, incluído como se han de comportar os axentes de usuário cando atopen elementos, atributos, valores de atributo ou entidades non especificadas neste documento.

Porén, para un comportamento no manexo de erros recomendado, consulte as notas sobre documentos non válidos .

Desaprovado
Un elemento ou atributo desaprovados son aqueles que foron ultrapasados por construtos máis recentes. Os elementos desaprovados definen-se no manual de referéncia nos lugares apropriados mais están claramente marcados como desaprovados. Os elementos desaprovados poden-se converter en obsoletos en versións futuras da HTML.

Os axentes de usuário deberian continuar a aceitar elementos desaprovados por razóns de compatibilidade para trás.

As definicións de elementos e atributos indican claramente cais son desaprovados.

Esta especificación inclue exemplos que ilustran como evitar o uso de elementos desaprovados. Na maioria dos caso dependen de se o axente de usuário aceita as follas de estilo. En xeral, os autores deben usar follas de estilo para lograr efectos estilísticos e de formato no canto de atributos de apresentación da HTML. Os atributos de apresentación da HTML son desaprovados cando existen alternativas baseadas en follas de estilo (vexa, por exemplo, [CSS1] ).

 
Obsoleto
Un elemento ou atributo obsoleto é aquel para o que non hai garantia de que o aceite un axente de usuário. Os elementos obsoletos xa non se definen nesta especificación mais si están listados por razóns históricas na sección de alteracións do manual de referéncia.
 

4.2 SGML

HTML 4 é unha aplicación SGML conforme co Padrón Internacional IS O 8879 -- Standard Generalized Markup Language SGML (definido en [ISO8879] ).

Os exemplos do texto son conformes coa definición estrita de tipo de documento , a non ser que o exemplo en cuestión se refira a elementos ou atributos que só se definen na definición transicional de tipo de documento ou na definición de tipo de documento de grupo de molduras . Por brevidade, a maioria dos exemplos desta especificación non comezan coa declaración de tipo de documento que é obrigatória ao comezo de cada documento HTML.

Os fragmentos de DTD nas definicións de elementos proveñen da definición estrita de tipo de documento , a exceición dos elementos relacionados coas molduras.

Consulte a sección sobre Información sobre a versión de HTML se precisar de máis detalles sobre cando usar DTD estrito, transicional ou de grupo de molduras.

Os comentários que aparecen en HTML 4 DTD non teñen un valor normativo, só informativo.

Os axentes de usuário non deben representar instrucións de procesamento de SGML (p.ex., <?full volume>) ou comentários. Se precisar de máis información sobre esta e outras características da SGML que poden ser legais en HTML mais non receben moita aceitación por parte dos axentes de usuário, consulte a sección sobre características da SGML con pouco apoio.

4.3 O tipo de conteúdo text/html

Os documentos de HTML envian-se pola Internet como unha secuéncia de bytes acompañados de información de codificación (descrita na sección sobre codificacións de caracteres ). A estrutura da trasmisión, denominada entidade mensaxe , ven definida por [RFC2045] e por [RFC2616] . Unha entidade mensaxe cun tipo de conteúdo "text/html" representa un documento HTML.

O tipo de conteúdo dos documentos HTML define-se como segue:

Nome do tipo de conteúdo :
texto
Nome do subtipo de conteúdo:
html
Parámetros requeridos:
nengun
Parámetros opcionais:
charset
Consideracións de codificación:
permite-se calquer tipo de codificación
Consideracións de seguranza:
Ver as notas sobre seguranza

O parámetro opcional "charset" refire-se à codificación de caracteres utilizada para representar o documento HTML como unha secuéncia de bytes. Os valores legais para este parámetro definen-se na sección sobre codificación de caracteres . Ainda que este parámetro é opcional, recomendamos que estexa sempre presente.