Principal | Otras traducciones
SIDAR. Logotipo. Traducciós:

Nota de Traducció

Aquesta versió:
Aquest document es trobarà en estat d'esborrany durant un període indefinit de temps dedicat a efectuar les correccions oportunes. Aquesta traducció es va concloure l'11 d'agost del 2003. (Els possibles errors presents en aquest document, deguts a la traducció, són responsabilitat del traductor i no del W3C)
URL permanent d'aquest document:
http://www.minid.net/utilidades/w3c/xmlbas/
En cas d'errors
Per a qualsevol comentari sobre la traducció dirigir-se a Diego Martín Lafuente.
Autor de la traducció
Diego Martín Lafuente <diego@minid.net>
www.minid.net.
Versió Normativa
Aquest document està localitzat originalment a les pàgines de l'autor de la traducció . L'única versió normativa oficial d'aquest document és la versió original (en anglès): http://www.w3.org/TR/xmlbase/

W3C

XML Base

W3C, Recomanació 27 Juny de 2001

Aquesta versió:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlbase-20010627/ (disponible en HTML, XML)
Última versió:
http://www.w3.org/TR/xmlbase/
Versions prèvies:
http://www.w3.org/TR/2000/PR-xmlbase-20001220/
Editor:
Jonathan Marsh, Microsoft mailto:jmarsh@microsoft.com

Copyright © 2001 W3C® (MIT, INRIA, Keio), Tots els Drets Reservats. W3C responsabilitat, marca enregistrada, ús del document, i llicència d'ús de programari són aplicables.

Resum

Aquest document proposa un mecanisme, similar a l'HTML BASE per a definir els URIs base per a parts de documents XML.

Estat d'aquest Document

Aquest document ha estat revisat pels membres de W3C i altres parts interesades i ha estat aprovat pel director com una recomanació de W3C. Aquest és un document estable i pot ser usat com a material de referència o ser citat com una normativa de referència des d'un altre document. El rol de W3C dins de la realització de la Recomanació és atraure l'atenció sobre aquesta especificació i promoure el seu ampli desplegament amb la finalitat d'augmentar la riquesa funcional de la Web i la seva interoperabilitat.

Aquest document ha estat creat pel grup de Treball W3C XML Linking com a part de l'Activitat XML en el Domini de la Arquitectura W3C. Per aprofundir la informació sobre aquest treball, si us plau reviseu l'Informe d'Activitats XML.

Si us plau reporteu possibles errors d'aquest document a la llista pública de correu electrònic www-xml-linking-comments@w3.org (arxius disponibles a http://lists.w3.org/Archives/Public/www-xml-linking-comments/). Qualsevol error confirmat serà documentat en una llista d'errates disponible a http://www.w3.org/2001/06/xmlbase-errata.

La versió en anglès d'aquesta especificació és l'única versió normativa. La informació sobre les traduccions d'aquest document estan disponibles a http://www.w3.org/2001/06/xmlbase-translations.

Es pot trobar una llista de les Recomanacions actuals W3C i altres documents tècnics a http://www.w3.org/TR/.

Taula de continguts

 1. Introducció
 2. Terminologia
 3. Atribut xml:base
  1. Codificació i Escapi de la Referència URI
 4. Resolent URIs Relatives
  1. Relació amb RFC 2396
  2. Granularitat de d'informació del URI base
  3. Correspondència entre els URIs amb URIs base
 5. Conformitat

Apèndix

1 Introducció

El llenguatge XML Linking [XLink] defineix el Llenguatge de Marcat Extensible (XML) 1.0 [XML] elaborat per a descriure enllaços entre recursos. Un dels requeriments de base sobre XLink és suportar HTML [HTML 4.01] enllaçant conceptes de forma genèrica. L'element HTML BASE és un dels conceptes que ha estat pres en consideració pel grup de Treball XLink. BASE permet als autors especificar clarament la URI base d'un document amb la finalitat de permetre la resolució d'URIs relatives a enllaços d'imatges externes, applets, programes de tractament de formularis, fulls d'estil, i d'altres.

Aquest document descriu un mecanisme per donar servei d'URI base a XLink, però més com una especificació modular, amb la finalitat de que sigui igualment possible usar-la dins d'altres aplicacions XML beneficiant-se del control addicional sobre URIs relatives sense haver d'implementar el completament XLink però que pot fer ús del mateix. La sintaxi consisteix en un únic atribut XML denominat xml:base.

El desplegament d'XML Base està realitzat dins de les referències reglamentades per les noves especificacions, per exemple XLink i XML Infoset. Les aplicacions i les especificacions construïdes sobre aquestes noves tecnologies haurien de suportar nativament XML Base. El comportament de l'atribut xml:base en aplicacions basades en especificacions que no tenen referències normatives directes o indirectes XML Base no estan definits.

2 Terminologia

[Definició: Les paraules clau "HA DE" ( Must, Shall ), "NO HA DE" ( Must not, Shall not), "HAURIA" ( Should), "NO HAURIA" (Should not), "RECOMANAT" (Recommended), "REQUERIT" ( Required), "PODRIA" (May), i "OPCIONAL" ( Optional) en aquesta especificació hauran de ser interpretats com està descrit a [IETF RFC 2119].]

Els termes URI Base i URI Relatiu s'usen en aquesta especificació tal i com han estat definits a [IETF RFC 2396].

3 Atribut xml:base

L'atribut xml:base pot ser inserit en documents XML per especificar una URI base d'una altre URI base del document o d'una entitat externa. El valor d'aquest atribut és interpretat com una URI Referència com està definit a RFC 2396 [IETF RFC 2396], després de ser processat d'acord amb la Secció 3.1.

Dins dels processadors XML capaços d'interpretar els Espais de Noms (namespace), el prefix "xml" està dedicat a l'Espai del Nom (namespace) http://www.w3.org/XML/1998/namespace tal com s'ha descrit al document d'Espai de Noms (namespace) a XML [XML Names]. Noti que xml:base pot ser usats encara pels processadors XML, que no entenen els Espais de Noms (namespace).

Un exemple de xml:base en un document simple contenint XLinks seguits. XLink normativament fa referència a XML Base per la interpretació d'URI relatives que fan referència als atributs xlink:href.

<?xml version="1.0"?>
<doc xml:base="http://example.org/today/"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <head>
     <title>Virtual Library</title>
   </head>
   <body>
  <paragraph>
   Veure <link xlink:type="simple" xlink:href="new.xml">what's new</link>!
  </paragraph>
  <paragraph>
   Check out the hot picks of the day!
  </paragraph>
  <olist xml:base="/hotpicks/">
   <item>
    <link xlink:type="simple" xlink:href="pick1.xml">Hot Pick #1</link>
   </item>
   <item>
    <link xlink:type="simple" xlink:href="pick2.xml">Hot Pick #2</link>
   </item>
   <item>
    <link xlink:type="simple" xlink:href="pick3.xml">Hot Pick #3</link>
   </item>
  </olist>
 </body>
</doc>

Les URIs en aquest exemple són transformades en URIs completes com s'indica:

3.1 Codificació i Fugida del URI Referència

El joc de caràcters autoritzats en atributs xml:base és el mateix que per l'XML, denominat [Unicode]. No obstant això, alguns caràcters Unicode no són permesos entre les referències de la URI, i d'aquesta manera els processadors han de codificar i evitar aquests caràcters per a tenir una referència URI vàlida a partir del valor de l'atribut.

Els caràcters no permesos són tots els caràcters no-ASCII, més els caràcters exclosos llistats a la Secció 2.4 de [IETF RFC 2396], a excepció del símbol numeral (), el símbol percentatge (%) i els caràcters de parèntesis quadrats permesos a [IETF RFC 2732]. Els caràcters no permesos han de ser evitats de la següent manera:

 1. Cada caràcter no permès és convertit a UTF-8 [IETF RFC 2279] com un o més bytes.
 2. Tots els bytes corresponents a caràcters no autoritzats són evitats amb el mecanisme d'escapi d'URI (el que vol dir, convertir en %HH, on HH és la notació hexadecimal del valor del byte).
 3. El caràcter original és reemplaçat per la seqüència de caràcters obtinguda.

4 Resolent URIs Relatives

4.1 Relació amb RFC 2396

RFC 2396 [IETF RFC 2396] proveeix la manera d'incloure URI base a l'interior d'un document. Les regles per determinar la URI base poden ser recapitulades com s'indica (en ordre de major a menor prioritat):

 1. La URI base està inclosa al contingut del document.
 2. La URI base és la entitat encapsulant (missatge, document, o res).
 3. La URI base és la URI usada per recuperar l'entitat.
 4. La URI base és definida pel context de l'aplicació.

NOTA: El terme "entitat" en els punts #2 i #3 precedents utilitzen la definició del terme explicada a RFC 2396. En d'altres parts d'aquest document el terme "entitat" és usat dins el context XML.

4.2 Granularitat de la informació de la URI base

Les URIs relatives presentades en un document XML són sempre resoltes tant per un element com per una entitat de document, o una entitat externa. No hi ha manera de definir una granularitat més fina que, una informació sobre la base d'un nivell atribut, caràcter o entitat. Cap entitat interna, que sigui declarada en l'arranjament intern o en una DTD externa, ni en un text de posició lliure (el text no inclòs dins d'un element) ni en una entitat externa, són considerats a definir una URI base separada de la URI base tenint en compte l'entitat a la qual fa referencia.

La URI base d'una entitat de document o d'una entitat externa està determinada per les regles RFC 2396, el que vol dir, que la URI base és la URI usada per extreure l'entitat de document o l'entitat externa.

La URI base d'un element:

 1. La URI base està definida per a un atribut xml:base sobre l'element si existeix.
 2. La URI base dels elements paterns a l'interior del document o entitat externa si existeixen.
 3. La URI base de l'entitat de document "document entity" o entitat externa que contenen l'element.

4.3 Correspondència de les URIs amb les URIs base

La URI base corresponent a una URI relativa que apareix en un document XML és determinat pel següent:

NOTA: La presència d'atributs xml:base podria donar lloc a resultats inesperats en el cas on el valor de l'atribut està prvist , no directament dins l'entitat del document XML, sinó a través d'un atribut de defecte, declarat en una entitat externa. Tals declaracions poden no ser llegides per programari basat en un processador XML no validat. Moltes aplicacions XML fallen al no exigir cap validació dels processadors XML. Per a un funcionament correcte amb aquelles aplicacions, els valors de xml:base hauran de ser proveïts directament o per atributs per defecte declarats al subconjunt intern de la DTD.

5 Conformitat

Una aplicació està conforme amb l'XML Base si determina URIs base d'acord amb les condicions definides en aquesta especificació.

A Referències

IETF RFC 2119
RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. Internet Engineering Task Force, 1997. (Veure http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.)
IETF RFC 2279
RFC 2279: UTF-8, a transformation format of ISO 10646. Internet Engineering Task Force, 1998. (Veure http://www.ietf.org/rfc/rfc2279.txt.)
IETF RFC 2396
RFC 2396: Uniform Resource Identifiers. Internet Engineering Task Force, 1995. (Veure http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt.)
IETF RFC 2732
RFC 2732: Format for Literal IPv6 Addresses in URL's. Internet Engineering Task Force, 1999. (Veure http://www.ietf.org/rfc/rfc2732.txt.)
Unicode
The Unicode Standard. The Unicode Consortium. (Veure http://www.unicode.org/unicode/standard/standard.html.)
XML
Tim Bray, Jean Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, and Eve Maler, editors. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition). World Wide Web Consortium, 2000. (Veure http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006.)
XML Names
Tim Bray, Dave Hollander, and Andrew Layman, editors. Namespaces in XML. Textuality, Hewlett-Packard, and Microsoft. World Wide Web Consortium, 1999. (Veure http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/.)

B Referències (No-Normatiu)

HTML 4.01
Dave Raggett, Arnaud Le Hors, Ian Jacobs, editores. HTML 4.01 Specification. World Wide Web Consortium, 1999. (Veure http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/.)
Steve DeRose, Eve Maler, David Orchard, and Ben Trafford, editors. XML Linking Language (XLink). World Wide Web Consortium, 2000. (Veure http://www.w3.org/TR/2001/REC-xlink-20010627/.)
XML Datatypes
Paul V. Biron, Ashok Malhotra, editors. XML Schema Part 2: Datatypes. World Wide Web Consortium Working Draft. (Veure http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/.)
XHTML
Steven Pemberton, et al. XHTML(TM) 1.0: The Extensible HyperText Markup Language. World Wide Web Consortium, 2000. (Veure http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/.)
XML Infoset
John Cowan and Richard Tobin, editors. XML Information Set. World Wide Web Consortium, 1999. (Revisar http://www.w3.org/TR/2001/CR-xml-infoset-20010514/.)
XPath
James Clark and Steven DeRose, editors. XML Path Language World Wide Web Consortium, 1999. (Veure http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116.)
XSLT
James Clark, editor. XSL Transformations. World Wide Web Consortium, 1999. (Veure http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116.)

C Impactes sobre altres estàndards (No-Normatiu)

XML Base defineix un mecanisme per incloure la informació de la URI base a l'interior d'un document XML. El mateix que no defineix un mecanisme per a reconèixer el seu contingut o els valors dels atributs que poden contenir URIs. Això està definit únicament per les especificacions o aplicacions que assignen semàntica al vocabulari.

Una de les intencions de l'XML Base és que les futures especificacions i revisions de vocabulari XML identifiquin aquelles parts del document XML que són considerades com a URIs, i proveir de referència normativa aquesta especificació amb la finalitat d'assegurar que les URIs relatives siguin tractades d'una manera consistent als documents XML.

L'impacte de l'XML Base sobre altres estàndards (a data de publicació d'aquest document) són descrites a continuació: