Principal  |   Otras traducciones
Logotipo del SIDAR. LLeva a la página principal. Traducciones:

Nota de Traducció

Aquest document es trobarà en estat d'esborrany durant un període indefinit de temps dedicat a efectuar les correccions adients.(Els possibles errors presents en aquest document, deguts a la traducció, són responsabilitat del traductor i no són imputables en cap de les maneres al W3C). Per a qualsevol comentari sobre la traducció dirigiu-vos a Fran Rosa i Soler.
L'única versió normativa oficial d'aquest document és la versió original (en anglès): http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/


W3C

XHTML Bàsic

Recomanació del  W3C del 19 de Desembre de 2000

Aquesta versió:
http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml-basic-20001219
(Versió en text net, Versió PostScriptVersió PDF, Arxiu ZIP, o Arxiu Tar Gzip)
Última versió:
http://www.w3.org/TR/xhtml-basic
Versió anterior:
http://www.w3.org/TR/2000/PR-xhtml-basic-20001103
Editors:
Mark Baker, Sun Microsystems
Masayasu Ishikawa, W3C
Shinichi Matsui, Panasonic
Peter Stark, Ericsson
Ted Wugofski, Openwave Systems
Toshihiko Yamakami, ACCESS Co., Ltd.

Resum

El tipus de document XHTML Bàsic inclou el mínim grup de mòduls necessaris per a èsser un document del tipus XHTML host language, i en afegiment inclou imatges, formularis, taules bàsiques, i suport d'objectes. Està dissenyat per a clients Web que no suportin el conjunt complet de característiques d'XHTML; per exemple, clients Web com podríen ser telèfons mòbils, PDAs, paginadors, i caixes de lectura. El tipus de document és suficientment ric per a la creació de continguts.

XHTML Bàsic està dissenyat com una base comú que pot ser extesa. Per exemple, un mòdul d'events que sigui més genèric que el tradicional sistema d'events d'HTML 4 podría ser afegit o podría ser extés amb mòduls adicionals provinents de la Modul·larització d'XHTML donats com el Mòdul d'Scripting. L'objectiu d'XHTML Bàsic és servir de llenguatge comú suportat per diferents classes d'agents d'usuari.

La definició de tipus de document s'implementa fent servir mòduls XHTML tal com s'ha definit a "Modul·larització d'XHTML" [XHTMLMOD].

Estat d'Aquest Document

Aquesta secció descriu l'estat d'aquest document al moment de la seva publicació. Altres documents poden deixar-lo obsolet. L'última versió d'aquesta sèrie de documents es troba al W3C.

Aquest document ha estat revisat pels membres del W3C i altres parts interessades i ha estat avalat pel Director com una   Recomanació del W3C. És un document estable i pot ser citat com a material de referència o referència normativa en altre document. L'objectiu del W3C fent la Recomanació és cridar l'atenció sobre l'especificació i promoure la seva màxima difusió. Això potencia la seva funcionalitat i interoperabilitat a la Web.

Aquest document ha estat produït com a part de l'Activitat HTML del W3C, i ha estat preparat pel Grup de Treball d'HTML del W3C (d'accès exclusiu als seus membres) basat en entrades provinents del WAP Fòrum i membres del Grup d'Interès sobre Accès Mòbil del W3C (d'accès exclusiu per als seus membres). Aquest document serà emprat pel Grup de Treball d'HTML del W3C i pel Grup d'Interès d'Accès Mòbil del W3C per a trobar un camp comú per a futurs llenguatges de marques dirigits al continguts per a petits aparells d'informació.

En el moment d'aquesta publicació, "Modul·larització d'XHTML" [XHTMLMOD], que defineix mòduls XHTML fets servir en el tipus de document XHTML, ha conclòs el seu període de Recomanació Candidata. La definició dels mòduls emprats en aquesta especificació és estable, i el Grup de Treball d'HTML del W3C no preveu canvis incompatibles per a aquests mòduls.

La discussió pública sobre HTML té lloc a www-html@w3.org (arxiu). Per a subscriure's escrigui un correu electrònic a www-html-request@w3.org amb la paraula subscribe a la línea de l'assumpte (subject).

Remeteu si us plau els errors en aquest document a www-html-editor@w3.org (arxiu). La llista d'errors coneguts en aquest document es troba disponible a http://www.w3.org/2000/12/REC-xhtml-basic-20001219-errata.

La versió en Anglès d'aquesta especificació és l'única versió normativa. Es troba disponible informació sobre les traduccions d'aquest document a http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Una llista de les Recomanacions Actuals del W3C i d'altres documents tècnics es pot trobar a  http://www.w3.org/TR.

Taula de Continguts

1. Introducció

1.1. XHTML per a Petits Aparells d'Informació

HTML 4 és un llenguatge potent per a la creació de contingut Web, però el seu disseny no prèn en consideració els aspectes pertinents per a dispositius petits, incloent-hi el cost d'implementació (ex. batería, memòria, etc.) del grup complet de característiques. Els dispositius dels consumidors amb recursos limitats generalment no poden fer front a la implementació del grup complet de característiques d'HTML 4. Requerir d'una computadora totalment capacitada per accedir a la World Wide Web exclou a una gran part de la població de l'accès amb els seus dispositius comercias a la informació en línia i als serveis.

Donat que hi ha moltes maneres de subdividir HTML, hi ha subconjunts idèntics definits per organitzacions i companyíes. Sense una base comú de grups de característiques, desenvolupar aplicacions per a un grup ampli de clients Web és difícil.

La motivació per a XHTML Bàsic és proporcionar un tipus de document XHTML que pugui ser compartit entre comunitats (ex. escriptori, TV, i telèfons mòbils), i que sigui suficientment ric per a èsser emprat en la creació de contingut simple. Nous tipus de documents creats per la comunitat poden ser creats mitjançant l'extensió d'XHTML Bàsic en tant que els documents XHTML Bàsics es trobin dins del grup de documents vàlids del nou tipus de document. És per això que, un document XHTML Bàsic, pot ser presentat en el màxim nombre de clients Web.

La definició de tipus de document per a XHTML Bàsic és implementada basant-se en els mòduls XHTML definits a la Modul·larització d'XHTML [XHTMLMOD].

1.2. Rerefons i Requeriments

Els dispositius d'Informació, (especialitzats en l'accès a la Web), estàn destinats a un ús particular. Suporten les característiques que necessiten per a les funcions que estàn destinats a acomplir. Els següents exemples pertanyen a diferents dispositius d'informació:

Subconjunts de variacions d'HTML existents per a aquests dispositius inclouen HTML Compacte [CHTML], el Llenguatge de Marques Sense Cables [WML], i les "Línies Guía d'HTML 4.0 per a Accès amb Mòbils" [GUIDELINES]. Les característiques comunes que trobem en aquests tipus de document inclouen:

Aquest grup de característiques d'HTML han suposat el punt de partida per al disseny d'XHTML Bàsic. Donat que molts desenvolupadors de contingut estàn familiaritzats amb aquestes característiques d'HTML, comprendràn la importància d'un llenguatge hoste que pugui ser combinat amb mòduls de marques provinents d'altres llenguatges d'acord amb els mètodes descrits a la "Modul·larització d'XHTML" [XHTMLMOD]. Per exemple, XHTML Bàsic es pot incrementar amb un mòdul d'events que sigui més genèric que el tradicional sistema d'events d'HTML 4 o es pot incrementar amb mòduls adicionals provinents de la Modul·larització d'XHTML com el Mòdul d'Scripting.

No és la intenció d'XHTML Bàsic limitar la funcionalitat de llenguatges futurs. Però si partim de la base que les característiques d'HTML 4 (marcs, taules avançades, un grup fixe d'atributs gestors d'events, etc.) foren desenvolupats per a un client del tipus computadora d'escriptori, aquestes han demostrat ser inapropiades per a la majoría de dispositius diferents. XHTML Bàsic serà incrementat i construït de nou. Incrementar XHTML des d'un grup de característiques bàsiques i comunes, en lloc de subconjunts gairebé idèntics o del grup massa llarg de característiques d'HTML 4, serà bó per a la interoperabilitat a la Web, així com per a la escalabilitat.

Comparat amb la rica funcionalitat d'HTML 4, XHTML Bàsic pot semblar un pas enrere, però de fet, és dos pases endevant per a clients que no necessiten el que hi ha a HTML 4 i per a desenvolupadors de contingut que tènen un subconjunt d'XHTML en lloc de molts.

1.3. Disseny Racional

Aquesta secció explica perquè algunes característiques d'HTML no formen part d'XHTML Bàsic.

1.3.1. Fulls d'Estil

L'element style no està suportat. Es recomana fer servir fulls d'estil externs. L'element link es pot fer servir per incloure fulls d'estil externs. Els elements div i span, i l'atribut class estàn suportats per a unir la informació d'estil amb l'estructura. La separació d'estructura i presentació permet als agents d'usuari descarregar els fulls d'estil si els suporten; els agents d'usuari que no suportin fulls d'estil poden ignorar els fulls d'estil externs. L'atribut media es pot emprar per a seleccionar els fulls d'estil adients. Veure la secció sobre "Tipus de Mitjans" a l'especificació HTML 4.01([HTML4], secció 14.2.4) per a més detalls.

1.3.2. Script i Events

Els elements script i noscript no estàn suportats. Normalment els dispositius petits tènen una memòria i una capacitat de CPU limitades. L'execució de programes d'script no acostuma a estar suportada. Es contingus hauríen de ser llegibles encara que els scripts no s'executin.

Els atributs gestors d'Events fets servir per a invocar programes d'script no estàn suportats. Els Events depènen del dispositiu. És improbable que la crida a un Event es produeixi en un aparell de televisió. Un mecanisme genèric de manipul·lació d'Events podría ser més adient que forçar els noms d'events a la definició de tipus de document.

1.3.3. Presentació

Molts clients Web simples no poden mostrar fonts diferents a monospace. Els texts Bidireccionals, de fonts en negreta, i altres elements d'extensió de text no estàn suportats.

Es recomana que els fulls d'estil es facin servir per a crear una presentació d'acord amb el dispositiu.

1.3.4. Formularis

Els Formularis Bàsics XHTML ([XHTMLMOD], secció 5.5.1) estàn suportats. Donat que nomès els dispositius amb sistemes locals d'arxius poden aprofitarse dels input de tipus arxiu i imatge als formularis, aquests no es troben inclosos als formularis bàsics. A més, els desenvolupadors de continguts hauríen de tenir en ment que pot ser que els usuaris no siguin capaços d'inserir caràcters des d'alguns dispositius (ex. des d'un telèfon mòbil).

1.3.5. Taules

Les Taules Bàsiques XHTML ([XHTMLMOD], secció 5.6.1) estàn suportades, però poden ser difícils de mostrar en dispositius petits. Es recomana als desenvolupadors de contingut que segueixin les Línies Guía per a l'Accesibilitat del Contingut Web 1.0 per a crear taules accesibles ([WCAG10], Guideline 5). Adoni-se'n de que, al Mòdul Bàsic de Taules, les taules imbricades no estàn permeses.

1.3.6. Marcs

Els Marcs no estàn suportats. Depènen d'una interfície de pantalla i no són aplicables a molts dispositius petits com ara telèfons, paginadors i rellotges.

2. Conformitat

Aquesta secció és normativa.

2.1. Conformitat de Document

Un document de Conformitat amb XHTML Bàsic és un document que necessita nomès les facilitats descrites com a obligatòries a aquesta especificació. Per tant, un document ha de seguir tots els següents criteris:

 1. El document ha de ser conforme amb les restriccions expresades a l'Apèndix B.
 2. L'element arrel del document ha de ser <html>.
 3. El nom de l'espai de nom de l'element arrel, ha de ser el nom de l'espai de nom d'XHTML, http://www.w3.org/1999/xhtml.
 4. Ha d'existir una declaració DOCTYPE al document abans de l'element arrel. Si es troba present, l'identificador públic inclòs a la declaració DOCTYPE ha de fer referència a la DTD que es troba a l'Apèndix B fent servir el seu Identificador Formal Públic. L'identificador de sistema pot ser modificat apropiadament.
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
  
  "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">
 5. El subconjunt de la DTD no ha de ser emprat per a substituir entitats a la DTD.

2.2. Conformitat d'Agent d'Usuari

L'agent d'usuari ha de ser conforme amb els "Agents d'Usuari Conformes" de la secció de l'especificació XHTML 1.0 ([XHTML1], secció 3.2).

3. El Tipus de Document XHTML Bàsic

Aquesta secció és normativa.

El tipus de document XHTML Bàsic es defineix com un grup de mòduls XHTML. Tots els mòduls XHTML estàn definits a l'especificació de la "Modul·larització d'XHTML" [XHTMLMOD].

L'XHTML Bàsic es composa dels següents mòduls XHTML:

Mòdul d'Estructura*
body, head, html, title
Mòdul de Text*
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Mòdul d'Hipertext*
a
Mòdul de Llista*
dl, dt, dd, ol, ul, li
Mòdul Bàsic de Formulari
form, input, label, select, option, textarea
Mòdul Bàsic de Taules
caption, table, td, th, tr
Mòdul d'Imatges
img
Mòdul d'Objectes
object, param
Mòdul de Metainformacií
meta
Mòdul d'Enllaç
link
Mòdul Base
base

(*) = Aquest mòdul és un mòdul de Llenguatge XHTML Hoste necessari.

A l'Apèndix B hi ha una DTD d'XML 1.0 disponible.

NOTA: Des del moment que els atributs dels gestors d'events HTML no s'inclouen a XHTML Bàsic, els elements de formulari fora d'un formulari poden no funcionar com l'usuari espera.

4. Com Fer Servir XHTML Bàsic

Encara que XHTML Bàsic es pot fer servir tal qual - un llenguatge XHTML simple amb text, enllaços, i imatges - la intenció del seu disseny simple és que es faci servir com a Llenguatge Hoste. Un llenguatge hoste pot contenir una mescla de vocabularis llistats en un mateix tipus de document. És normal que XHTML sigui un llenguatge hoste, ja que és això a que estàn acostumats els desenvolupadors Web.

Quan s'afegeixen marques d'altres llenguatges a XHTML Bàsic, el tipus de document obtingut serà una extensió d'XHTML Bàsic. Els desenvolupadors de continguts poden desenvolupar per a XHTML Bàsic o aprofitar els aventatges de les extensions. L'objectiu d'XHTML Bàsic és servir com a llenguatge comú suportat per diferents tipus d'agents usuaris.

5. Agraïments

Aquesta especificació ha estat preparada pel Grup de Treball d'HTML del W3C. Els membres han estat:

El nostre agraïment a Gary Adams (Sun Microsystems), Jonny Axelsson (Metastasis design), Peter Chen (Philips), Dan Connolly (W3C), John Cowan (Reuters), Martin J. Dürst (W3C), Johan Hjelm (Ericsson), Ian Jacobs (W3C), Susan Lesch (W3C), Louis Theran (Nokia), Quinton Zondervan (Lotus), els membres del Grup d'Interés per l'Accès Mòbil del W3C, el Grup de Treball de Sincronització Multimèdia del W3C, el Grup de Treball de Formats i Protocols WAI del W3C, i el Fòrum WAP, per contribuir, revisar i comentar aquest document.

A. Referències

A.1. Referències Normatives

[HTML4]
"Especificació HTML 4.01", Recomanació del W3C, D. Raggett, A. Le Hors, I. Jacobs, eds., 24 de Desembre de 1999. Disponible a: http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
L'última versió està disponible a: http://www.w3.org/TR/html4
[XHTML1]
"XHTML 1.0: El Llenguatge de Marques d'Hipertext Extensible - Una Reformulació d'HTML 4 dintre d'XML 1.0", Recomanació delW3C, Steven Pemberton et al., 26 de Gener de 2000. Disponible a: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126
L'última versió està disponible a: http://www.w3.org/TR/xhtml1
[XHTMLMOD]
" Modul·larització d'XHTML", Candidata a Recomanació del W3C, R. Adams, M. Altheim, F. Boumphrey, S. Dooley, S. McCarron, S. Schnitzenbaumer, T. Wugofski, eds., 20 d'Octubre de 2000. Disponible a: http://www.w3.org/TR/2000/CR-xhtml-modularization-20001020
L'última versió està disponible a: http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization
[XML]
"Llenguatge de Marques Extensible (XML) 1.0 (Segona Edició)", Recomanació del W3C, T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler, eds., 6 d'Octubre de 2000. Disponible a: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006
L'última versió està disponible a: http://www.w3.org/TR/REC-xml

A.2. Referències Informatives

[CHTML]
"HTML Compacte per a Petites Compilacions d'Informació", Nota del W3C, T. Kamada, 9 de Febrer de 1998. Disponible a: http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-compactHTML-19980209
[GUIDELINES]
"Guía d'HTML 4.0 per a Accès Mòbil, Nota del W3C, T. Kamada, T. Asada, M. Ishikawa, S. Matsui, eds., 15 de Març de 1999. Disponible a: http://www.w3.org/TR/1999/NOTE-html40-mobile-19990315
L'última versió està disponible a: http://www.w3.org/TR/NOTE-html40-mobile
[WCAG10]
"Guía d'Accesibilitat per a Contingut Web 1.0", Recomanació del W3C, W. Chisholm, G. Vanderheiden, I. Jacobs, eds., 5 de Maig de 1999. Disponible a: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505
L'última versió està disponible a: http://www.w3.org/TR/WCAG10
[WML]
"Especificació del Llenguatge de Marques Sense Cables", Fòrum WAP Ltd. Disponible a http://www.wapforum.org/what/technical.htm

B. Definició de Tipus de Document XHTML Bàsic

Aquest apèndix és normatiu.

B.1. Entrada per a XHTML Bàsic del Catàleg Obert d'SGML

Aquesta secció conté una definició d'FPI d'XHTML Bàsic en el format del Catàleg Obert d'SGML.

-- .......................................................................... --

-- Arxiu del Catàleg ................................. --

-- Arxiu de Dades del Catàleg per a XHTML Bàsic

Revisió: $Id: xhtml-basic10.cat,v 2.4 2000/12/18 21:42:58 mimasa Exp $ SMI

Veure "Gestió d'Entitats", Resolució Tècnica Oberta d'SGML 9401 per a
informació detallada de com fer servir o suministrar
dades del catàleg. Aquest document està disponible
a OASIS a la URL:

<http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>
--

-- .......................................................................... --
-- Declaració SGML associada amb XML .................................... --

OVERRIDE YES

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- Arxiu modul·lar DTD Driver d'XHTML Bàsic............. --

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
"xhtml-basico10.dtd"

-- Mòdul del marc de treball d'XHTML Bàsic ..... --

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Basic 1.0 Document Model 1.0//EN"
"xhtml-basic10-model-1.mod"


-- Fi de les dades del catàleg ...................... --
-- .......................................................................... --

B.2. Driver d'XHTML Bàsic

Aquesta secció conté el driver per a la implementació del Tipus de Document d'XHTML Bàsic com a DTD XML. Aquesta compta amb les implementacions de mòdul d'XHTML definides a [XHTMLMOD].

<!-- XHTML Bàsic 1.0 DTD ...................................................... -->

<!-- file: xhtml-basic10.dtd -->

<!-- DTD d'XHTML Bàsic 1.0

Això és XHTML Bàsic, un subconjunt propi d'XHTML.

El Llenguatge de Marques d'Hipertext Extensible (XHTML)
Copyright 1998-2000 Consorci World Wide Web
(Institut de Tecnología de Massachusetts, Institut National
d'Investigació en Informàtica i Automatismes, Universitat de Keio).
Tots els Drets Reservats.

Per la present, el permís d'ús, còpia, modificació i distribució de la
DTD d'XHTML Bàsic i la documentació que l'acompanya
Per a qualsevol propòsit i sense ànim de lucre està garantit
en perpetuïtat, sempre que l'avís de copyright i aquest paràgraf
aparegui a totes les còpies. Els titulars del copyright no
exerceixen representació sobre la conveniència d'aquesta
DTD per a cap propòsit.

Aquesta DTD es proveeix "tal com és" sense cap garantí explícita o implícita.

Editors: Murray M. Altheim <mailto:altheim@eng.sun.com>
Peter Stark <mailto:Peter.Stark@ecs.ericsson.se>
Revisió: $Id: xhtml-basic10.dtd,v 2.13 2000/12/18 12:56:23 mimasa Exp $ SMI

-->
<!-- Aquest arxiu és el driver per a la DTD de la versió 1.0 d'XHTML Bàsic.

Aquesta DTD s'identifica mitjançant els identificadors PUBLIC
(públic) i SYSTEM (de sistema):

PUBLIC: "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
SYSTEM: "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd"
-->
<!ENTITY % XHTML.version "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN" >

<!-- Fes servir aquesta URL per identificar l'espai de nom per defecte:

"http://www.w3.org/1999/xhtml"

Veure el mòdul de Noms Qualificats per a
informació sobre l'ús dels prefixes
d'espais de nom a la DTD.
-->
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % XHTML.prefix "" >

<!-- Reservat el seu ús per a l'espai de nom d'XLink:
-->
<!ENTITY % XLINK.xmlns "" >
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib "" >

<!-- Si, per exemple, estàs fent servir XHTML Bàsic 1.0 directament, fes servir
l'FPI a la declaració DOCTYPE, amb l'atribut xmlns
a l'element document per a identificar l'espai de nom per defecte:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd" >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en" >
...
</html>
-->

<!-- reservat per al seu ús futur amb perfils de document -->
<!ENTITY % XHTML.profile "" >

<!-- Característiques del Text Bidireccional
Aquesta entitat de característica-prova es fa servir per a declarar
elements i atributs que es fan servir per al suport de text bidireccional.

-->
<!ENTITY % XHTML.bidi "IGNORE" >

<?doc type="doctype" role="title" { XHTML Basic 1.0 } ?>

<!-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!ENTITY % xhtml-events.module "IGNORE" >
<!ENTITY % xhtml-bdo.module "%XHTML.bidi;" >

<!ENTITY % xhtml-model.mod
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Basic 1.0 Document Model 1.0//EN"
"xhtml-basic10-model-1.mod" >

<!ENTITY % xhtml-framework.mod
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Modular Framework 1.0//EN"
"xhtml-framework-1.mod" >
%xhtml-framework.mod;

<!ENTITY % pre.content
"( #PCDATA
| %InlStruct.class;
%InlPhras.class;
%Anchor.class;
%Inline.extra; )*"
>

<!ENTITY % xhtml-text.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Text 1.0//EN"
"xhtml-text-1.mod" >
%xhtml-text.mod;

<!ENTITY % xhtml-hypertext.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Hypertext 1.0//EN"
"xhtml-hypertext-1.mod" >
%xhtml-hypertext.mod;

<!ENTITY % xhtml-list.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Lists 1.0//EN"
"xhtml-list-1.mod" >
%xhtml-list.mod;

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Mòdul Imatge ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-image.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-image.module;[
<!ENTITY % xhtml-image.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Images 1.0//EN"
"xhtml-image-1.mod" >
%xhtml-image.mod;]]>

<!-- Mòdul Taules ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-table.module;[
<!ENTITY % xhtml-table.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Básico Tables 1.0//EN"
"xhtml-Básico-table-1.mod" >
%xhtml-table.mod;]]>

<!-- Mòdul Formulari ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-form.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-form.module;[
<!ENTITY % xhtml-form.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Básico Forms 1.0//EN"
"xhtml-Básico-form-1.mod" >
%xhtml-form.mod;]]>

<!-- Mòdul Element Enllaç ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-link.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-link.module;[
<!ENTITY % xhtml-link.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Link Element 1.0//EN"
"xhtml-link-1.mod" >
%xhtml-link.mod;]]>

<!-- Mòdul Metainformació del Document ............................ -->
<!ENTITY % xhtml-meta.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-meta.module;[
<!ENTITY % xhtml-meta.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Metainformation 1.0//EN"
"xhtml-meta-1.mod" >
%xhtml-meta.mod;]]>

<!-- Mòdul Element Base ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-base.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-base.module;[
<!ENTITY % xhtml-base.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Base Element 1.0//EN"
"xhtml-base-1.mod" >
%xhtml-base.mod;]]>

<!-- Mòdul Element Param ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-param.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-param.module;[
<!ENTITY % xhtml-param.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Param Element 1.0//EN"
"xhtml-param-1.mod" >
%xhtml-param.mod;]]>

<!-- Mòdul Objecte Encastat ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-object.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-object.module;[
<!ENTITY % xhtml-object.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Embedded Object 1.0//EN"
"xhtml-object-1.mod" >
%xhtml-object.mod;]]>

<!ENTITY % xhtml-struct.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Document Structure 1.0//EN"
"xhtml-struct-1.mod" >
%xhtml-struct.mod;

<!-- fi de la DTD d'XHTML Bàsic 1.0............ -->

B.3. Personalitzacions d'XHTML Bàsic

Un Tipus de Document de la Família XHTML (com ara XHTML Bàsic) ha de definir el contingut model que fa servir. Això s'aconsegueix mitjançant un mòdul de model de contingut separat que és instat pel Marc de Treball Modul·lar d'XHTML. El mòdul de contingut model i el Driver d'XHTML Bàsic (a dalt) treballen junts per a personalitzar les implementacions del mòdul a necessitats específiques del tipus de document. El mòdul de contingut model per a XHTML Bàsic està definit a continuació:

<!-- ....................................................................... -->

<!-- Mòdul de Document Model per a XHTML Bàsic 1.0 ............... -->
<!-- file: xhtml-basic10-model-1.modAixò és XHTML Bàsic, un subconjunt propi d'XHTML.
Copyright 1998-2000 W3C (MIT, INRIA, Keio), Tots els Drets Reservats.
Revisió: $Id: xhtml-basic10-model-1.mod,v 2.8 2000/11/03
14:28:25 mimasa Exp $ SMI

Aquesta DTD s'identifica mitjançant els identificadors PUBLIC
(públic) i SYSTEM (de sistema):

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Basic 1.0 Document Model 1.0//EN"
SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10-model-1.mod"

Revisions:
(cap)
....................................................................... -->

<!-- Model de Document XHTML Bàsic

Aquest mòdul descriu les agrupacions d'elements que formen
models de contingut comuns per a elements XHTML.
-->

<!-- Elements Opcionals al head .............. -->

<!ENTITY % HeadOpts.mix
"( %meta.qname; | %link.qname; | %object.qname; )*" >

<!-- Elements Varis ................. -->

<!ENTITY % Misc.class "" >

<!-- Elements en línia (inline) ........................ -->

<!ENTITY % InlStruct.class "%br.qname; | %span.qname;" >

<!ENTITY % InlPhras.class
"| %em.qname; | %strong.qname; | %dfn.qname; | %code.qname;
| %samp.qname; | %kbd.qname; | %var.qname; | %cite.qname;
| %abbr.qname; | %acronym.qname; | %q.qname;" >

<!ENTITY % InlPres.class "" >

<!ENTITY % I18n.class "" >

<!ENTITY % Anchor.class "| %a.qname;" >

<!ENTITY % InlSpecial.class "| %img.qname; | %object.qname;" >

<!ENTITY % InlForm.class
"| %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname;
| %label.qname;"
>

<!ENTITY % Inline.extra "" >

<!ENTITY % Inline.class
"%InlStruct.class;
%InlPhras.class;
%Anchor.class;
%InlSpecial.class;
%InlForm.class;
%Inline.extra;"
>

<!ENTITY % InlNoAnchor.class
"%InlStruct.class;
%InlPhras.class;
%InlSpecial.class;
%InlForm.class;
%Inline.extra;"
>

<!ENTITY % InlNoAnchor.mix
"%InlNoAnchor.class;
%Misc.class;"
>

<!ENTITY % Inline.mix
"%Inline.class;
%Misc.class;"
>

<!-- Elements en bloc (block) ......................... -->

<!ENTITY % Heading.class
"%h1.qname; | %h2.qname; | %h3.qname;
| %h4.qname; | %h5.qname; | %h6.qname;"
>
<!ENTITY % List.class "%ul.qname; | %ol.qname; | %dl.qname;" >

<!ENTITY % Table.class "| %table.qname;" >

<!ENTITY % Form.class "| %form.qname;" >

<!ENTITY % BlkStruct.class "%p.qname; | %div.qname;" >

<!ENTITY % BlkPhras.class
"| %pre.qname; | %blockquote.qname; | %address.qname;"
>

<!ENTITY % BlkPres.class "" >

<!ENTITY % BlkSpecial.class
"%Table.class;
%Form.class;"
>

<!ENTITY % Block.extra "" >

<!ENTITY % Block.class
"%BlkStruct.class;
%BlkPhras.class;
%BlkSpecial.class;
%Block.extra;"
>

<!ENTITY % Block.mix
"%Heading.class;
| %List.class;
| %Block.class;
%Misc.class;"
>

<!-- Todos els Elements de Contingut ................... -->

<!-- declara tot el contingut excepte les taules
-->
<!ENTITY % FlowNoTable.mix
"%Heading.class;
| %List.class;
| %BlkStruct.class;
%BlkPhras.class;
%Form.class;
%Block.extra;
| %Inline.class;
%Misc.class;"
>

<!ENTITY % Flow.mix
"%Heading.class;
| %List.class;
| %Block.class;
| %Inline.class;
%Misc.class;"
>

<!-- fi d'xhtml-basic10-model-1.mod -->

Principal  |   Otras traducciones