Principal | Otras traducciones
SIDAR. Logotipo. Traducciós:

Nota de Traducció

Aquesta versió:
Aquest document es trobarà en estat d'esborrany durant un període indefinit de temps dedicat a efectuar les correccions oportunes. Aquesta traducció es va concloure el 1 de juliol de 2003. (Els possibles errors presents en aquest document, deguts a la traducció, són de la responsabilitat del traductor i no de cap manera per part del W3C)
URL permanent d'aquest document:
http://www.minid.net/utilidades/w3c/xhtmlbas/
En cas d'errors
Per a qualsevol comentari sobre la traducció dirigir-se a Diego Martín Lafuente.
Autor de la traducció
Diego Martín Lafuente <diego@minid.net>
www.minid.net.
Versió Normativa
Aquest document es troba localitzat originalment en les pàgines de l'autor de la traducció . L'única versió normativa oficial d'aquest document és la versió original (en anglès): http://www.w3.org/TR/xhtml-basic

W3C

XHTML Bàsic

Recomanació del W3C del 19 de Desembre de 2000

Aquesta versió:
http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml-basic-20001219
(Versió en text pla, Versió PostScript, Versió PDF, Arxiu ZIP, o Arxiu Tar Gzip)
Última versión:
http://www.w3.org/TR/xhtml-basic
Versió prèvia:
http://www.w3.org/TR/2000/PR-xhtml-basic-20001103
Editors:
Mark Baker, Sun Microsystems
Masayasu Ishikawa, W3C
Shinichi Matsui, Panasonic
Peter Stark, Ericsson
Ted Wugofski, Openwave Systems
Toshihiko Yamakami, ACCESS Co., Ltd.

Resum

El tipus de document XHTML Bàsic inclou el mínim grup de mòduls requerits per a ser un document del tipus XHTML host language, i en addició inclou imatges, formularis, taules bàsiques, i suport d'objectes. Està dissenyat per a clients Web que no suportin el conjunt complet de característiques de XHTML; per exemple, clients Web com podrien ser telèfons mòbils, PDAs, paginadors, i caixes de lectura. El tipus de document és prou ric per a la creació de continguts.

XHTML Bàsic està dissenyat com una base comuna que pot ser estesa. Per exemple, un mòdul d'esdeveniments que sigui més genèric que el tradicional sistema d'esdeveniments d'HTML 4 podria ser afegit o podria ser estès amb mòduls addicionals procedents de la Modularización de XHTML tals com el Mòdul de "Scripting". La meta de XHTML Bàsic és servir de llenguatge comú suportat per diverses classes d'agents d'usuari.

La definició de tipus de document és implementada usant mòduls XHTML com s'ha definit en "Modularització del XHTML" [XHTMLMOD].

Estat d'aquest document

Aquesta secció descriu l'estat d'aquest document en el moment de la seva publicació. Altres documents poden deixar-lo obsolet. L'última versió d'aquesta sèrie de documents es troba en el W3C.

Aquest document ha estat revisat pels membres del W3C i altres parts interesades i ha estat avalat pel director com una recomanació del W3C. És un document estable i pot ser citat com material de referència o referència normativa en altre document. L'objectiu del W3C al fer la Recomanació és cridar l'atenció sobre l'especificació i promoure la seva màxima difusió. Això potencia la funcionalitat i interoperabilitat en la Web.

Aquest document ha estat produït com part de la l'Activitat HTML del W3C, i ha estat preparat pel Grup de Treball d'HTML del W3C (d'accés exclusiu als seus membres) basat en entrades procedents del WAP Forum membres del d'Interès d'Accés Mòbil del W3C (d'accés exclusiu als seus membres). Aquest document serà utilitzat pel grup de Treball d'HTML del W3C i pel grup d'Interès d'Accés Mòbil del W3C per a trobar un camp comú per a futurs llenguatges de marcat dirigits al contingut per a petits aparells d'informació.

En el moment d'aquesta publicació, "Modularització de XHTML" [XHTMLMOD], que defineix mòduls XHTML utilitzats en el tipus de document XHTML, ha conclòs el seu període de Recomanació Candidata. La definició dels mòduls utilitzats en aquesta especificació és estable, i el Grup de Treball HTML del W3C no anticipa canvis incompatibles per a dites mòduls.

La discussió pública sobre HTML té lloc en www-html@w3.org (arxiu). Per a subscriure's enviï un e-amil a www-html-request@w3.org amb la paraula "subscribe" en la línia de l'assumpte (subject).

Per favor remeti els errors en aquest document a www-html-editor@w3.org (arxiu). La llista de d'errors coneguts en aquest document es troba disponible en http://www.w3.org/2000/12/REC-xhtml-basic-20001219-errata.

La versió en Anglès d'aquesta especificació és l'única versió normativa. Es troba disponible informació sobre les traduccions d'aquest document en http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Una llista de la Recomanacions actuals del W3C i altres documents tècnics pot trobar-se en http://www.w3.org/TR.

Taula de Continguts

1. Introducció

1.1. XHTML per a Petits Aparells d'Informació

HTML 4 és un llenguatge potent per a la creació de continguts Web, però el seu disseny no pren en consideració els aspectes pertinents per a dispositius petits, incloent el cost de implementació (la bateria, memòria, etc.) del grup complet de característiques. Els dispositius de consumidors amb recursos limitats no poden abordar generalment la implementació del grup complet de característiques d'HTML 4. Requerir un ordinador totalment capacitat per a accedir a la World Wide Web exclou a una gran porció de la població de l'accés amb els dispositius comercials a la informació online i els serveis.

Atès que hi ha moltes maneres de subdividir HTML, hi ha molts subconjunts idèntics definits per organitzacions i companyies. Sense una base comuna de grups de característiques, desenvolupar aplicacions per a un rang ampli de clients Web és difícil.

La motivació per a XHTML Bàsic és proporcionar un tipus de document XHTML que pugui ser compartit a través de les comunitats (e.g. escriptori, TV, i telèfons mòbils), i que sigui prou ric per a ser emprat en la creació de contingut simple. Nous tipus de document creats per la comunitat poden ser creats mitjançant l'extensió de XHTML Bàsic mentre que els documents XHTML Bàsics estiguin en el grup de documents vàlids del nou tipus de document. Per això, un document XHTML Bàsic pot ser presentat en el màxim nombre de clients Web.

La definició de tipus de document per a XHTML Bàsic és implementada basant-se en els mòduls XHTML definits en Modularització de XHTML [XHTMLMOD].

1.2. Rerefons i Requeriments

Els dispositius d'Informació, (especialitzats en l'accés a la Web), estan destinats a usos particulars. Suporten les característiques que necessiten per a les funcions que estan destinats a ocupar. Els següents són exemples de diferents dispositius d'informació:

Subconjunts i variacions d'HTML existents per a aquests dispositius inclouen Compact HTML [CHTML], el Llenguatge de Marcat Wireless [WML], i les "Línies guia d'HTML 4.0 Per a Accés amb Mòbils" [GUIDELINES]. Les característiques comunes que vam trobar en aquests tipus de document inclouen:

Aquest grup de característiques d'HTML han constituït el punt de partida per al disseny de XHTML Básico. Bàsic. Atès que molts desarrolladors de contingut estan familiaritzats amb aquestes característiques d'HTML, comprendran la utilitat d'un llenguatge de host que pugui ser combinat amb mòduls de marcat procedents d'altres llenguatges d'acord amb els mètodes descrits en "Modularització de XHTML" [XHTMLMOD]. Per exemple, XHTML Bàsic pot ser estès amb un mòdul d'esdeveniments que sigui més genèric que el tradicional sistema d'esdeveniments d'HTML 4 o pot ser estès amb mòduls addicionals procedents de la Modularizatció de XHTML com el Mòdul de Scripting.

No és la intenció de XHTML Bàsic limitar la funcionalitat de llenguatges futurs. Però si partim que les característiques d'HTML 4 (frames, taules avançades, un grup fix d'atributs conductors d'esdeveniments, etc.) van ser desenvolupades per a un client del tipus computadora d'escriptori, aquestes han provat ser no recomanada er a la majoria de dispositius distints. XHTML Bàsic serà estès i construït de nou. Estendre XHTML desde un grupo de características básicas y comunes, des d'un grup de característiques bàsiques i comuns, en lloc de subconjunts gairebé idèntics o del grup massa llargària de característiques d'HTML 4, serà bon per a la interoperabilitat en la Web, així com per a la escalabilitat.

Comparat a la rica funcionalitat d'HTML 4, XHTML Bàsic pot semblar un pas endarrere, però de fet, però és dos passos avant per a clients que no necessiten el que hi ha en HTML 4 i per a desenvolupadors e contingut que tenen un subconjunts de XHTML en lloc de molts.

1.3. Disseny Racional

Aquesta secció explica perquè certes característiques d'HTML no són part de XHTML Bàsic.

1.3.1. Fulles d'Estil

L'element style no està suportat. Són recomanades fulles d'estil externes. L'element link pot ser utilitzat per a incloure fulles d'estil externes. Els elements div i span i l'atribut class estan suportats per a unir la informació d'estil a l'estructura. La separació entre estructura i presentació permet als agents d'usuari descarregar les fulles d'estil si les suporten; els agents d'usuari que no suportin fulles d'estil poden ignorar les fulles d'estil externes. L'atribut media pot ser utilitzat per a seleccionar les fulles d'estil apropiades. Veure la secció sobre "Tipus de Mitjans" en l'especificació HTML 4.01([HTML4], secció 14.2.4) per a més detalls.

1.3.2. Scripts i Esdeveniments

Els elements script i noscript no estan suportats. Usualment els petits dispositius tenen la memòria i la capacitat de la CPU. L'execució de programes de script no està suportada. Els continguts deurien ser llegibles fins i tot si els scripts no són executats.

Els atributs conductors d'Esdeveniments usats per a invocar programes de script no estan suportats. Els Esdeveniments són depenents de dispositiu. Una cridada a la producció d'un esdeveniment és improbable de produir-se en la televisió. Un mecanisme genèric de manipulació d'Esdeveniments podria ser més apropiat que forçar els noms d'esdeveniments en la definició de tipus de document.

1.3.3. Presentació

Molts clients web simples Web no poden mostrar fonts distintes de monospace. Els textos bidi-direccionals, de fonts en negreta, i altres elements d'extensió de text no estan suportats.

És recomanat que les fulles d'estil siguin emprades per a crear una presentació d'acord amb el dispositiu.

1.3.4. Formularis

Formularis Bàsics XHTML ([XHTMLMOD], secció 5.5.1) ssón suportats. Atès que només els dispositius amb sistemes locals d'arxius poden aprofitar-se de input de tipus fitxer i imatge en formularis, aquests no són inclosos en els formularis bàsics. A més, els enginyers informàtics de continguts deurien tenir en ment que pot ser que els usuaris no siguin capaços d'inserir caràcters des d'alguns dispositius (e.g. des d'un telèfon mòbil).

1.3.5. Taules

Taules Bàsiques XHTML ([XHTMLMOD], secció 5.6.1) estan suportades, però les taules poden resultar difícils de mostrar en dispositius petits. És recomanat que els enginyers informàtics de contingut segueixin les Línies Guia per a l'Accessibilitat del Contingut Web 1.0 per a crear taules accessibles ([WCAG10], Guideline 5). Notar que en el Mòdul Bàsic de Taules, l'acció de ficar una taula dintre d'altra taula està prohibit.

1.3.6. Frames

Els Frames no estan suportats. Depenen d'una interfície de pantalla i no són aplicables a molts dispositius petits com telèfons, paginadores, i rellotges.

2. Conformitat

Aquesta secció és normativa.

2.1. Conformitat de Document

Un document de Conformitat amb XHTML Bàsic és un document que requereix només les facilitats descrites com obligatòries en aquesta especificació. Per tant, un document deu seguir tots els criteris següents:

 1. El document deu ser a mesura que amb les restriccions expressades en l'Apèndix B.
 2. L'element arrel del document deu ser <html>.
 3. El nom de l'espai de noms per defecte de l'element arrel deu ser el nom de l'espai de nom XHTML, http://www.w3.org/1999/xhtml.
 4. Deu existir una declaració DOCTYPE en el document anterior a l'element arrel. Si està present, l'identificador públic inclòs en la declaració DOCTYPE deu fer referència a la DTD que es troba en l'Apèndix B usant el seu Identificador Formal Públic. L'identificador system pot ser modificat apropiadament.
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">
 5. El subconjunt de la DTD no deu ser utilitzat per a sobre escriure entitats en la DTD.

2.2. Conformitat d'Agent d'Usuari

L'agent d'usuari deu ser a mesura que amb els "Agents d'Usuari Conformes" de la secció de l'especificació XHTML 1.0 ([XHTML1], secció 3.2).

3. El Tipus de Document XHTML Bàsic

Aquesta secció és normativa.

El Tipus de ocument XHTML Bàsic es defineix com un grup de mòduls XHTML. ots els mòduls XHTML estan definits en l'especificació de la "Modularizatció de XHTML" [XHTMLMOD].

El XHTML es compon dels següents mòduls XHTML:

Mòdul d'Estructura*
body, head, html, title
Mòdul de text*
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Mòdul de Hypertext*
a
Módulo de Llista*
dl, dt, dd, ol, ul, li
Mòdul Bàsic de Formulari
form, input, label, select, option, textarea
Mòdul Bàsic de Taules
caption, table, td, th, tr
Mòdul d'Imatges
img
Mòdul d'Objectes
object, param
Mòdul de Metainformació
meta
Mòdul d'Enllaç
link
Mòdul Base
base

(*) = Aquest mòdul és un mòdul de Llenguatge Hoste XHTML necessari.

En l'Apèndix B hi ha una DTD de XML 1.0 disponible.

NOTA: Des del moment que els atributs dels conductors d'esdeveniment HTML no s'inclouen en XHTML Bàsic, els elements de formulari fora d'un formulari poden no funcionar com l'usuari espera.

4. Com usar XHTML Bàsic

Encara que el XHTML Bàsic pot ser usat tal com és - un llenguatge XHTML simple amb text, enllaços, i imatges - la intenció del seu disseny simple és la que sigui usat com Llenguatge Hoste. Un llenguatge hoste pot contenir una barreja de vocabularis llistats en un mateix tipus de document. És normal que XHTML sigui un llenguatge hoste, ja que és al que molts enginyers informàtics Web estan acostumats.

Quan s'afegeixen marques d'altres llenguatges a XHTML Bàsic, el tipus de document resultant serà una extensió de XHTML Bàsic. Els enginyers informàtics de contingut poden desenvolupar per a XHTML Bàsic o aprofitar els avantatges de les extensions. L'objectiu de XHTML Bàsic és el de servir com llenguatge comú suportat per diversos tipus d'agents usuaris.

5. Agraïments

Aquesta especificació ha estat preparada pel grup de Treball HTML del W3C. Els membres van ser:

Nuestro agradecimiento a Gary Adams (Sun Microsystems), Jonny Axelsson (Metastasis design), Peter Chen (Philips), Dan Connolly (W3C), John Cowan (Reuters), Martin J. Dürst (W3C), Johan Hjelm (Ericsson), Ian Jacobs (W3C), Susan Lesch (W3C), Louis Theran (Nokia), Quinton Zondervan (Lotus), miembros del Grupo de Interés por el Acceso Móvil del W3C, el Grupo de Trabajo de Sincronización Multimedia del W3C, el Grupo de Trabajo de Formatos y Protocolos WAI del W3C, y el Foro WAP, por contribuir, revisar y comentar este documento.

A. Referències

A.1. Referències Normatives

[HTML4]
"Especificació HTML 4.01", Recomanació del W3C, D. Raggett, A. Le Hors, I. Jacobs, eds., 24 de Desembre de 1999. Disponible en: http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
L'última versió està disponible en: http://www.w3.org/TR/html4
[XHTML1]
"XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language - Una Reformulació d'HTML 4 dintre de XML 1.0", Recomanació del W3C, Steven Pemberton et al., 26 de Gener de 2000. Disponible en: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126
L'última versió està disponible en: http://www.w3.org/TR/xhtml1
[XHTMLMOD]
"Modularizatció de XHTML", Candidata a Recomanació del W3C, R. Adams, M. Altheim, F. Boumphrey, S. Dooley, S. McCarron, S. Schnitzenbaumer, T. Wugofski, eds., 20 de Octubre de 2000. Disponible en: http://www.w3.org/TR/2000/CR-xhtml-modularization-20001020
L'última versió està disponible en: http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization
[XML]
"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Segona Edició)", Recomanació del W3C, T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler, eds., 6 de Octubre de 2000. Disponible en: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006
L'última versió està disponible en: http://www.w3.org/TR/REC-xml

A.2. Referències Informatives

[CHTML]
"HTML Compacte per a Petites Compilacions d'Informació", Nota del W3C, T. Kamada, 9 de Febrer de 1998. Disponible en: http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-compactHTML-19980209
[GUIDELINES]
"Guia d'HTML 4.0 per a Accés Mòbil", Nota del W3C, T. Kamada, T. Asada, M. Ishikawa, S. Matsui, eds., 15 de Març de 1999. Disponible en: http://www.w3.org/TR/1999/NOTE-html40-mobile-19990315
L'última versió està disponible en: http://www.w3.org/TR/NOTE-html40-mobile
[WCAG10]
"Guia d'Accessibilitat per a Contingut Web 1.0", Recomanació del W3C, W. Chisholm, G. Vanderheiden, I. Jacobs, eds., 5 de Maig de 1999. Disponible en: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505
L'última versió està disponible en: http://www.w3.org/TR/WCAG10
[WML]
"Especificació del Llenguatge de Marques sense Cables", Fòrum WAP Ltd. Disponible des de http://www.wapforum.org/what/technical.htm

B. Definició de Tipus de Document XHTML Bàsic

quest apèndix és normatiu.

B.1. Entrada per a XHTML Bàsic del Catàleg Obert de SGML

Aquesta secció conté una definició del FPI de XHTML Bàsic en el format del Catàleg Obert de SGML.

-- .......................................................................... --
-- Arxiu del catàleg ............................................................ --

-- Arxiu de Dades del Catàleg per a XHTML Bàsic

Revisió: $Id: xhtml-basic10.cat,v 2.4 2000/12/18 21:42:58 mimasa Exp $ SMI

Veure "Maneig d'Entitats", Resolució Tècnica Oberta de SGML 9401 per a informació
detallada sobre com usar o subministrar dades del catàleg. Aquest document està disponible
des de OASIS en la URL:

<http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>
--

-- .......................................................................... --
-- Declaració SGML associada amb XML .................................... --

OVERRIDE YES (si tenir en compte)

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- Arxiu modular DTD Driver de XHTML Bàsic ..................................... --

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN" "xhtml-basico10.dtd"

-- Mòdul del marc de treball de XHTML Bàsic ............................................. --

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Basic 1.0 Document Model 1.0//EN" "xhtml-basic10-model-1.mod"


-- Fi de les dades del catàleg ..................................................... --
-- .......................................................................... --

B.2. Driver de XHTML Bàsic

Aquesta secció conté el driver para la per a la implementació del Tipus de Document de XHTML Bàsic com DTD XML. Aquesta compte amb les implementacions de mòdul de XHTML definides en [XHTMLMOD].

<!-- XHTML Bàsic 1.0 DTD ...................................................... -->
<!-- file: xhtml-basic10.dtd -->

<!-- DTD de XHTML Bàsic 1.0

Això és XHTML Bàsic, un subconjunt propi de XHTML.

The Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
Copyright 1998-2000 World Wide Web Consortium
(Institut de Tecnologia de Massachusetts, Institut Nacional
d'Investigació en en Informàtica i Automatismes, Universitat de Keio).
Tots els Drets Reservats.

Per la present, el permís d'ús, còpia, modificació i distribució de la
DTD de XHTML Bàsic i la documentació que l'acompanya
per a qualsevol propòsit i sense ànim de lucre està garantit
en perpetuïtat, sempre que l'avís de copyright i aquest paràgraf
aparegui en totes les còpies. Els titulars del copyright no exerceixen representació
sobre la conveniència d'aquesta DTD per a cap propòsit.

Aquesta es proveeix "tal com és" sense cap garantia explícita o implícita.

Editors: Murray M. Altheim <mailto:altheim@eng.sun.com>
Peter Stark <mailto:Peter.Stark@ecs.ericsson.se>
Revisió: $Id: xhtml-basic10.dtd,v 2.13 2000/12/18 12:56:23 mimasa Exp $ SMI

-->
<!-- Aquest arxiu és el driver per a la DTD de la versió 1.0 de XHTML Bàsic.

Aquesta DTD s'identifica mitjançant els identificadors PUBLIC (públic) i SYSTEM (de sistema):

PUBLIC: "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
SYSTEM: "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd"
-->
<!ENTITY % XHTML.version "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN" >

<!-- Usa aquesta URL per a identificar l'espai de nom per defecte:

"http://www.w3.org/1999/xhtml"

Veure el mòdul de Noms Qualificats per a
informació sobre l'ús dels prefixos
d'espais de nom en la DTD.
-->
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % XHTML.prefix "" >

<!-- Reservat per al seu ús amb l'espai de nom de XLink:
-->
<!ENTITY % XLINK.xmlns "" >
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib "" >

<!-- Si, per exemple, estàs usant XHTML Bàsic 1.0 directament, utilitza
el FPI en la declaració DOCTYPE, amb l'atribut xmlns
en l'element document per a identificar l'espai de nom per defecte:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd" >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
lang="en" >
...
</html>
-->

<!-- reservat per al seu ús futur amb perfils de document -->
<!ENTITY % XHTML.profile "" >

<!-- Característiques del Text Bidireccional
Aquesta entitat de característica-prova s'usa per a declarar
elements i atributs usats pel suport per a text bidireccional.

-->
<!ENTITY % XHTML.bidi "IGNORE" >

<?doc type="doctype" role="title" { XHTML Basic 1.0 } ?>

<!-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!ENTITY % xhtml-events.module "IGNORE" >
<!ENTITY % xhtml-bdo.module "%XHTML.bidi;" >

<!ENTITY % xhtml-model.mod
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Basic 1.0 Document Model 1.0//EN"
"xhtml-basic10-model-1.mod" >

<!ENTITY % xhtml-framework.mod
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Modular Framework 1.0//EN"
"xhtml-framework-1.mod" >
%xhtml-framework.mod;

<!ENTITY % pre.content
"( #PCDATA
| %InlStruct.class;
%InlPhras.class;
%Anchor.class;
%Inline.extra; )*"
>

<!ENTITY % xhtml-text.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Text 1.0//EN"
"xhtml-text-1.mod" >
%xhtml-text.mod;

<!ENTITY % xhtml-hypertext.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Hypertext 1.0//EN"
"xhtml-hypertext-1.mod" >
%xhtml-hypertext.mod;

<!ENTITY % xhtml-list.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Lists 1.0//EN"
"xhtml-list-1.mod" >
%xhtml-list.mod;

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Mòdul d'Imatge ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-image.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-image.module;[
<!ENTITY % xhtml-image.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Images 1.0//EN"
"xhtml-image-1.mod" >
%xhtml-image.mod;]]>

<!-- Mòdul de Taules ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-table.module;[
<!ENTITY % xhtml-table.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Básico Tables 1.0//EN"
"xhtml-Básico-table-1.mod" >
%xhtml-table.mod;]]>

<!-- Módulo Formulario ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-form.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-form.module;[
<!ENTITY % xhtml-form.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Básico Forms 1.0//EN"
"xhtml-Básico-form-1.mod" >
%xhtml-form.mod;]]>

<!-- Mòdul Element Enllaç ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-link.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-link.module;[
<!ENTITY % xhtml-link.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Link Element 1.0//EN"
"xhtml-link-1.mod" >
%xhtml-link.mod;]]>

<!-- Mòdul Metainformació de Document ............................ -->
<!ENTITY % xhtml-meta.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-meta.module;[
<!ENTITY % xhtml-meta.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Metainformation 1.0//EN"
"xhtml-meta-1.mod" >
%xhtml-meta.mod;]]>

<!-- Mòdul Element Base ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-base.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-base.module;[
<!ENTITY % xhtml-base.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Base Element 1.0//EN"
"xhtml-base-1.mod" >
%xhtml-base.mod;]]>

<!-- Mòdul Element Param ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-param.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-param.module;[
<!ENTITY % xhtml-param.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Param Element 1.0//EN"
"xhtml-param-1.mod" >
%xhtml-param.mod;]]>

<!-- Mòdul Objecte Incrustat ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-object.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-object.module;[
<!ENTITY % xhtml-object.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Embedded Object 1.0//EN"
"xhtml-object-1.mod" >
%xhtml-object.mod;]]>

<!ENTITY % xhtml-struct.mod
PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Document Structure 1.0//EN"
"xhtml-struct-1.mod" >
%xhtml-struct.mod;

<!-- fi de la DTD de XHTML Bàsic 1.0 ........................................... -->

B.3. Personalitzacions de XHTML Bàsic

En Tipus de Document de la Família XHTML (como XHTML Bàsic) deu definir el contingut model que usa. Això 'aconsegueix mitjançant un mòdul de model de contingut separat que és instat pel marc de Treball Modular de XHTML. El mòdul de contingut model i el Driver XHTML Bàsic (dalt) treballen junts per a personalitzar les implementacions del mòdul a necessitats específiques del tipus de document. El mòdul de contingut model per a XHTML Bàsic està definit a continuació:

<!-- ....................................................................... -->
<!-- Mòdul de Document Model per a XHTML Bàsic 1.0 .................................... -->
<!-- arxiu: xhtml-basic10-model-1.modAixò és XHTML Bàsic, un subconjunt propi de XHTML.
Copyright 1998-2000 W3C (MIT, INRIA, Keio), Tot el Drets Reservats.
Revisió: $Id: xhtml-basic10-model-1.mod,v 2.8 2000/11/03 14:28:25 mimasa Exp $ SMI

Aquesta DTD s'identifica mitjançant els identificadors PUBLIC (públic) i SYSTEM (de sistema):

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Basic 1.0 Document Model 1.0//EN"
SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10-model-1.mod"

Revisions:
(cap)
....................................................................... -->

<!-- Model de Document XHTML Bàsic

Aquest mòdul descriu les agrupacions d'elements que formen
models de contingut comuns per a elements XHTML.
-->

<!-- Elements Opcionals en el head .............. -->

<!ENTITY % HeadOpts.mix
"( %meta.qname; | %link.qname; | %object.qname; )*" >

<!-- Elements Varis ................. -->

<!ENTITY % Misc.class "" >

<!-- Elements en línia (inline) ........................ -->

<!ENTITY % InlStruct.class "%br.qname; | %span.qname;" >

<!ENTITY % InlPhras.class
"| %em.qname; | %strong.qname; | %dfn.qname; | %code.qname;
| %samp.qname; | %kbd.qname; | %var.qname; | %cite.qname;
| %abbr.qname; | %acronym.qname; | %q.qname;" >

<!ENTITY % InlPres.class "" >

<!ENTITY % I18n.class "" >

<!ENTITY % Anchor.class "| %a.qname;" >

<!ENTITY % InlSpecial.class "| %img.qname; | %object.qname;" >

<!ENTITY % InlForm.class
"| %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname;
| %label.qname;"
>

<!ENTITY % Inline.extra "" >

<!ENTITY % Inline.class
"%InlStruct.class;
%InlPhras.class;
%Anchor.class;
%InlSpecial.class;
%InlForm.class;
%Inline.extra;"
>

<!ENTITY % InlNoAnchor.class
"%InlStruct.class;
%InlPhras.class;
%InlSpecial.class;
%InlForm.class;
%Inline.extra;"
>

<!ENTITY % InlNoAnchor.mix
"%InlNoAnchor.class;
%Misc.class;"
>

<!ENTITY % Inline.mix
"%Inline.class;
%Misc.class;"
>

<!-- Elements en bloc (block) ......................... -->

<!ENTITY % Heading.class
"%h1.qname; | %h2.qname; | %h3.qname;
| %h4.qname; | %h5.qname; | %h6.qname;"
>
<!ENTITY % List.class "%ul.qname; | %ol.qname; | %dl.qname;" >

<!ENTITY % Table.class "| %table.qname;" >

<!ENTITY % Form.class "| %form.qname;" >

<!ENTITY % BlkStruct.class "%p.qname; | %div.qname;" >

<!ENTITY % BlkPhras.class
"| %pre.qname; | %blockquote.qname; | %address.qname;"
>

<!ENTITY % BlkPres.class "" >

<!ENTITY % BlkSpecial.class
"%Table.class;
%Form.class;"
>

<!ENTITY % Block.extra "" >

<!ENTITY % Block.class
"%BlkStruct.class;
%BlkPhras.class;
%BlkSpecial.class;
%Block.extra;"
>

<!ENTITY % Block.mix
"%Heading.class;
| %List.class;
| %Block.class;
%Misc.class;"
>

<!-- Tots els Elements de Contingut ................... -->

<!-- declara tot el contingut excepte les taules
-->
<!ENTITY % FlowNoTable.mix
"%Heading.class;
| %List.class;
| %BlkStruct.class;
%BlkPhras.class;
%Form.class;
%Block.extra;
| %Inline.class;
%Misc.class;"
>

<!ENTITY % Flow.mix
"%Heading.class;
| %List.class;
| %Block.class;
| %Inline.class;
%Misc.class;"
>

<!-- final de xhtml-basic10-model-1.mod -->