HERA 2.1 Beta
Hera.

Revisant l'Accessibilitat amb Estil

Ajuda de l'HERA

[ HERA | Ajuda | Info | Codi | Contacte ]

Una vegada indicada la pàgina a revisar, l'HERA mostra un resum amb la informació obtinguda de l'anàlisi automàtica i defineix un resultat per cada punt de control.Vista del resum de resultats

Quan l'anàlisi pot detectar que la pàgina compleix amb els requisits d'accessibilitat del punt.
Verificar
Quan l'anàlisi no pot confirmar el compliment del punt i demana la interpretació del revisor. En aquest cas, l'HERA proporciona opcions per efectuar la revisió manual.
Malament
Quan l'anàlisi pot detectar que la pàgina no compleix, parcial o totalment, amb els requisits d'accessibilitat.
N/A
Quan el punt fa referència a elements que no són presents a la pàgina.

En aquesta etapa existeix sempre una certa quantitat de punts a verificar per l'usuari. Quan s'ha revisat un punt, es pot usar el formulari per modificar el resultat. El formulari ofereix dos possibles resultats, que sumen als anteriors.Vista del quadre resum de resultats incloent revisions fetes pel revisor.

Parcial
Quan el compliment dels requisits d'accessibilitat no és complert.
No sé
Quan el revisor no pot confirmar si es compleix el punt de control o no.

Revisió manual

Cada punt pot abastar un o més ítems a revisar, cada un dels quals tindrà el seu pròpi resultat. Si els resultats dels ítems no coincideixen entre sí, el resultat general del punt es decideix per l'ítem amb pitjor resultat. Per exemple: si un dels ítems és "incorrecte", el resultat del punt també ho serà, independentment del resultat dels ítems restants del punt.

Vista del formulari de revisió del punt.

L'HERA ofereix diverses opcions per ajudar al revisor a verificar cada ítem. Quan resulta possible, s'indiquen els elements trobats a la pàgina i què cal revisar. A continuació d'aquest text, s'ubiquen tres icones per les ajudes.

Instruccions. Mostra/oculta les instruccions necessaries per fer la revisió.

Pàgina. Mostra en una altra finestra la pàgina, amb els elements a revisar destacats mitjançant icones, requadres de color i, generalment, mostra el codi de cada element. Com que aquests afegits a la pàgina original es poden superposar a altres elements, hi ha una opció per activar i desactivar els fulls d'estil de la pàgina.

Codi. Mostra en una altra finestra el codi de la pàgina, amb els elements a revisar destacats mitjançant icones i requadres de color.

D'aquesta manera, usant ambdues vistes de la pàgina com a ajuda, el revisro podrà identificar els elements importants, valorar-ne l'ús i decidir el resultat per cada ítem del punt.

Dues icones, ubicades al costat de la URI de la pàgina de revisió, permeten obrir la pàgina original i veure'n el codi, en ambdós casos sense cap dels afegits de les opcions anteriors.

Pàgina original. Obre la pàgina en una nova finestra.

Codi de la pàgina. Obre una nova finestra per mostrar el codi original de la pàgina.

Barra de ícones

Resum. Retorna a la pàgina resum, des de la qual és possible triar la modalitat de navegació pels punts de verificació.

Ajuda. Mostra/oculta els textos d'ajuda per cada punt de verificació.

Formulari. Mostra/oculta el formulari per modificar els resultats de cada punt.

Informes. Porta al formulari per sol·licitar l'informe de la revisió. Aquest informe es pot obtenir en diversos formats (XHTML, RDF i PDF).

Estils de treball

La revisió completa pot fer-se navegant per la taula de resultats o seguint la numeració de les directrius.

Navegar per les directrius

Detall de l'accés a la navegació per les directrius.

Des de la pàgina resum s'accedeix a la navegació per les directrius, que es presenten mitjançant botons al final de la mateixa. Una vegada s'ha triat aquesta opció, apareixeran els punts de control de la directriu sel·leccionada.

Navegar pels resultats

Detall de l'accés a la navegació pels resultats.

A la navegació pels resultats s'accedeix des de la taula resum dels mateixos. Aquesta forma de navegació pot fer més animada la tasca ja que es va veient clarament els punts que es van resolent, especialment quan el revisor treballa sobre el seu pròpi lloc i pot arreglar les errades trobades. A la part superior de la pàgina de revisió apareix la taula que va mostrant els resultats amb les modificacions indicades pel revisor.

Generar l'informe

Al prémer sobre la icona per sol·licitar l'informe, apareixerà un formulari en el que el revisor pot indicar el seu nom, direcció de correu electrònic, títol de l'informe i camp per introduir un comentari general.

Llavors pot sel·leccionar quin tipus de resultats (a verificar, correcte, incorrrecte, no aplicable, parcial, no ho sé) es desitja incloure a l'informe.

Una vegada fet això, es pot triar els tipus d'informe a generar, tal i com veurem a continuació.

Informe HTML

Vista de l'informe en format HTML.Al formulari hi ha un botó per veure l'informe en format HTML, que obrirà una nova finestra del navegador amb l'informe en aquest format, el que suposa que es podrà imprimir des d'allí.

També hi ha un botó especial per descarregar l'informe en format HTML. D'aquesta manera es pot guardar amb el nom que es desitgi per publicar-los al web o en paper. El revisor pot, si ho necessita, crear un full d'estils especial per la impressió de manera que s'ajusti al paper d'empresa i afegir-lo als fitxers en format HTML descarregats.

Informe RDF

Vista d'un informe en RDF presentat mitjançant el visualitzador d'informes.L'HERA genera també l'informe en format RDF, contribuint així a aprofitar les possibilitats d'una web semànticament més rica.

El botó "Veure l'informe RDF" obrirà una finestra nova del navegador amb el contingut de l'informe en EARL. És possible que algun usuari no pugui veure directament amb el navegador aquest informe si usa una aplicació antiga incapaç de suportar XML, però no cal preocupar-se ja que aquests informes no estan pensats per ser llegits per humans sinó per màquines. De tota manera, si ho desitjeu, es pot usar l'script de visualització d'informes.

El botó "Descarregar l'informe RDF" permet tal i com el seu nom indica, descarregar el fitxer amb l'informe generat per guardar-lo i publicar-lo on i com es vulgui. El revisor pot optar per usar l'script anteriorment mencionat o publicar directament el fitxer RDF enllaçat des de cada pàgina que s'ha revisat. Fins i tot podrà generar un gràfic de la revisió usant el revisor de sintaxi RDF del W3C.

Informe en PDF

Vista d'un informe en format PDF.Una opció més és generar l'informe en format PDF. És una versió en brut, de manera que l'usuari de l'HERA pugui descarregar-lo i fer les marques, estructuració i modificacions oportunes per publicar-lo en aquest format amb la maquetació que prefereixi. Si us plau, no oblideu estructurar el document abans de publicar-lo per fer-lo el més accessible possible.

Declarar haver fet la revisió amb l'HERA

Una vegada feta la revisió i les modificacions oportunes per arribar al nivell d'accessibilitat desitjat, cal declarar-ho; i per això es pot usar una de les següents icones enllaçades, idealment, amb l'informe en format RDF generat per l'HERA. D'aquesta manera els robots seran capaços d'indexar la pàgina entre les que compleixen amb determinades característiques d'accessibilitat o amb la pàgina de conformitat amb les Directrius per a l'accessibilitat al contingut web 1.0 del WAI.

Pot triar una de les següents icones d'estil "clàssic" d'acord amb el nivell aconseguit:

Conforme WCAG 1.0 Nivell A - Revisat amb HERA. Conforme WCAG 1.0 Nivell AA - Revisat amb HERA. Conforme WCAG 1.0 Nivell AAA - Revisat amb HERA.

O triar la icona apropiada de l'estil més actual:

Conforme WCAG 1.0 Nivell A - Revisat amb HERA. Conforme WCAG 1.0 Nivell AA - Revisat amb HERA. Conforme WCAG 1.0 Nivell AAA - Revisat amb HERA.

O crear un dels següents botons usant únicament fulls d'estil:

Els estils usats en aquests botons estan definits al fitxer botonhera.css

Integrar l'HERA al vostre navegador

Els desenvolupadors i consultors trobaran d'utilitat executar l'HERA directament des d'un botó del navegador. Per això oferim diverses Extensions per navegadors de la família Mozilla: Els usuaris de navegadors de la família Mozilla (Firefox, Flock, Netscape, etc.) poden instal·lar la HERA-Extension que permet iniciar la revisió de la pàgina o marc que s'estigui visualitzant amb un sol clic. L'extensió instal·la una barra i un botó a la barra d'estat del navegador.

Favelets

Els Favelets o Bookmarklets són petits fragments de Javascript inserits en un enllaç que permeten afegir la seva funcionalitat al llistat d'adreces d'interès del navegador.

Per funcionar necessiten el suport de Javascript al navegador. La majoria dels Favelet funcionen bé en Internet Explorer 5.0 o superior i en navegadors de la família Mozilla 1.0 o superior.

Aquests que s'ofereixen aquí s'han provat en Internet Explorer 6.0, Mozilla 1.7.7, Mozilla 1.8a6, Netscape 7.2, Firefox 1.0.4, Opera 7.50 i Opera 8.0.

Per tenir un accés directe a l'HERA des del navegador, caldrà arrossegar un o més dels següents enllaços a la barra d'adreces d'interès. Es crearà un botó o accés directe. Llavors, cada vegada que que destijeu usar-lo només caldrà prémer o seleccionar el botó que vulgueu usar.

HERA: Revisar pàgina actual
Crida l'HERA perquè revisi la pàgina que té el focus actiu al navegador i ho fa a la mateixa finestra.
HERA: Revisar pàgina actual en finestra nova
Crida l'HERA per revisar la pàgina que té el focus actiu al navegador i obre nova finestra per la revisió.
Revisar amb l'HERA
Obre un quadre de diàleg en el que es pot indicar la direcció de la pàgina que es vol revisar i ho fa a la finestra activa.
Revisar amb l'HERA en finestra nova
Obre un quadre de diàleg per indicar la direcció de la pàgina que es vol revisar i obre una nova finestra amb el resultat.

Aquests Favelets o Bookmarklets els ha creat na Emmanuelle Gutiérrez i Restrepo, amb la col·laboració d'en Vincent Tabard i de l'equip d'Opera Software

Afegir l'HERA a la "Web Developer Extension"

Els desenvolupadors que usen Mozilla o Firefox solen usar una extensió creada per en Chris Pederick anomenada "Web Developer Extension" que afegeix un menú i una barra d'eines amb una sèrie de funcionalitats útils per comprovar determinats aspectes d'una pàgina web.

La extensió ofereix accés directe a una sèrie de revisors i és molt senzill afegir una opció per revisar amb l'HERA:

Una vegada instal·lada la extensió, prement amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol pàgina oberta, selecioneu "Web Developer" >> "Options" >> "Options.".

Detall del menú contextual amb les opcions del Web Developer

Al quadre de diàleg que s'obre, seleccioneu "Tools" i premeu el botó "Add".

Detall del quadre de diàleg d'opcions del Web Developer

S'obrirà un quadre de diàleg en el que s'ha d'indicar el nom de l'eina (en aquest cas, HERA) i un camp per la URL que haurà de dur: "http://www.sidar.org/hera/?url=", també es pot indicar una drecera de teclat per activar la revisió.

Detalle del quadre de diàleg per afegir l'eina al Web Developer

I ja està. A partir de llavors només caldrà prémer el botó dret del ratolí sobre la pàgina que s'estigui visitant i seleccionar: Web Developer >> Tools >> HERA, o prémer la combinació de tecles indicades per la drecera definida i s'iniciarà la revisió.

Detall del menú contextual Web Developer amb l'HERA integrat

(Les imatges que il·lustres aquest procés les ha cedit en Daniel Torres Burriel.)

Afegir l'HERA a Opera W3-Dev Menu

En Toby Inkster ha creat un menú especial per desenvolupadors que usen Opera. L'Opera W3-Dev Menu, ofereix accés directe a eines de revisió i documentació d'interès sobre estàndards, accessibilitat i usabilitat (Actualment només en anglès).

Detall del menú per desenvolupadors d'Opera amb l'HERA integrat.El menú s'instal·la directament des de la pàgina de descàrrega i pot afegir l'HERA molt fàcilment. Per fer-ho, una vegada instal·lat, cal editar el fitxer "v3dev-1.99.ini" que està al directori "menu" del directori "profile" de la instal·lació de l'Opera. (Com que la instal·lació pot ser molt diferent segons la configuració del sistema operatiu, el millor és localitzar-la mitjançant el cercador del sistema).

Una vegada localitzat el fitxer, es pot obrir amb qualsevol editor de text, i a la línia 55 cal enganxar la següent cadena de text: «Item, "HERA" = Go to page, "http://www.sidar.org/hera/?url=%u"». Si l'editor no mostra els números de línia, només cal localitzar el text «[Actions Menu]» i enganxar l'anterior cadena després de «----1». Aquesta operació no s'ha de fer amb l'Opera obert. Una vegada editat el fitxer es pot obrir l'Opera i apareixerà el menú amb l'accés directe a l'HERA permetent revisar la pàgina que s'estigui visitant.

Si teniu dubtes sobre com efectuar les revisions o suggerències per millorar aquesta eina envieu un missatge a: hera@sidar.org.

Tornar.

Sidar, pàgina principal. [logotip de Sidar]

Copyright © Sidar 2003-2005
Desenvolupament: Carlos Benavídez